1. HWW
  2. /
  3. Publikacje

Publikacje


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

9 lipca 2024

Zmiany w linii orzeczniczej dotyczącej podnoszenia zarzutu potrącenia – uchwała Sądu Najwyższego z 2 lipca 2024 r.

Sąd Najwyższy swoje rozważania wywodził wprost z charakteru oświadczenia o dokonaniu potrącenia i procesowego zarzutu potrącenia oraz z celowościowej wykładni art. 91 KPC. Jeżeli uprawniony nie […]
8 lipca 2024

Rozliczenie podatku VAT i podatku akcyzowego przez prosumentów w związku ze sprzedażą energii elektrycznej

Na czym polega problem? Dzięki rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza instalacji fotowoltaicznych, coraz więcej gospodarstw domowych i małych przedsiębiorstw decyduje się na produkcję własnej energii. […]
4 lipca 2024

Miarkowanie kar umownych

Wysokość kary umownej a odszkodowanie Kodeks cywilny w art. 484 § 1 stanowi, że kara umowna należy się wierzycielowi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w […]
2 lipca 2024

URE o wyzwaniach w wydaniu warunków przyłączenia do sieci – analiza sprawozdania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2023 r.

Odmowy wydania warunków przyłączenia w liczbach Jak wynika z danych za rok 2023, przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły aż 7 448 odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, […]
1 lipca 2024

Koncesja na Wytwarzanie Energii Elektrycznej w Polsce

Co to jest koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej? Przepisy Prawa Przedsiębiorców czy ustawy o Prawie energetycznym nie definiują pojęcia koncesji. Możemy zatem posiłkować się dorobkiem doktryny. […]
27 czerwca 2024

Zastępstwo procesowe – co to jest?

Czym jest zastępstwo procesowe w rozumieniu ogólnym? Zanim przejdzie się do poszczególnych regulacji takich jak Kodeks postępowania karnego czy cywilnego, należy w pierwszej kolejności pochylić się […]
25 czerwca 2024

Przejście umowy na sprzedaż energii na spadkobiercę

To, czy umowa sprzedaży energii elektrycznej przechodzi na spadkobiercę po śmierci odbiorcy można przenalizować w pierwszej kolejności od strony możliwości wstrzymania dostarczania energii przez przedsiębiorstwo energetyczne. […]
24 czerwca 2024

Magazyny energii – czy aktualne regulacje w wystarczający sposób znoszą bariery administracyjne do ich rozwoju?

Na gruncie Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  z 2021 r., poz. 1093), […]
19 czerwca 2024

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy wyróżniona w 22 Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita

To są właśnie te momenty. Z ogromną dumą i radością dzielimy się z Wami fantastycznymi wiadomościami! Dziś podczas rozdania nagród 22. Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita nasza […]