Adrian Łukasik

12 października 2023

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – transgraniczne podziały i przekształcenia

Powyższa nowelizacja w wyniku implementacji do krajowego porządku prawnego wyżej wymienionych dyrektyw dotyka wielu kwestii praktycznych, związanych z reorganizacją spółek, w zakresie szerszym niż transformacje zagraniczne. […]
3 sierpnia 2023

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy, cudzoziemcem jest: osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego; osoba prawna mająca siedzibę za granicą; nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych […]
21 marca 2023

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją utworzyć?

Z Uzasadnienia do Projektu ustawy o fundacji rodzinnej (Druk nr 2798) możemy wywnioskować, że idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są […]
13 lutego 2023

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Pojawiają się także stanowiska odmienne, odwołujące się do koncepcji racjonalnego ustawodawcy oraz tego, że jest to świadome działanie, mające na celu ochronę akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, biorącej […]
14 grudnia 2022

Wyłączenie wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na rozwiązanie sporu korporacyjnego

Zgodnie z treścią art. 266 Kodeksu spółek handlowych: „§ 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich […]
25 października 2022

Problemy praktyczne związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego

Najważniejsza korzyść z zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego, to zwolnienie spółki z obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej: wspólnicy spółek […]
29 sierpnia 2022

Podział majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji między wspólników

Procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uregulowana w art. 270-290 Kodeksu spółek handlowych. Postawienie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w stan likwidacji jest konsekwencją zaistnienia jednej z przesłanek […]
26 lipca 2022

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne wyjątki od powyższych zasad reprezentacji. Są to sytuacje, w których spółka zawiera umowę z członkiem zarządu. Najczęściej jest to umowa o pracę […]
20 czerwca 2022

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Aktem normatywnym, który reguluje obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym jest Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z […]