Adrian Łukasik

14 maja 2024

Nowelizacja Ustawy o OZE – co warto wiedzieć w 2024 roku?

W uzasadnieniu do projektu ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw wskazano, że ratio legis […]
10 kwietnia 2024

Jak przekształcić działalność w spółkę?

Jak przekształcić jednoosobową działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową? Czynności wymagane do podjęcia, celem przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową zostały wskazane w art. 5845 Kodeksu […]
12 lutego 2024

Nowelizacja prawa energetycznego – najważniejsze zmiany przepisów i co one oznaczają dla uczestników rynku energetycznego

Na skutek nowelizacji, do polskiego porządku prawnego zostało wprowadzonych wiele nowych instytucji, rozszerzone zostały również kompetencje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także wprowadzono szereg regulacji związanych […]
12 października 2023

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – transgraniczne podziały i przekształcenia

Powyższa nowelizacja w wyniku implementacji do krajowego porządku prawnego wyżej wymienionych dyrektyw dotyka wielu kwestii praktycznych, związanych z reorganizacją spółek, w zakresie szerszym niż transformacje zagraniczne. […]
3 sierpnia 2023

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy, cudzoziemcem jest: osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego; osoba prawna mająca siedzibę za granicą; nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych […]
21 marca 2023

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją utworzyć?

Z Uzasadnienia do Projektu ustawy o fundacji rodzinnej (Druk nr 2798) możemy wywnioskować, że idea fundacji rodzinnej opiera się na założeniu, że biznes i rodzina są […]
13 lutego 2023

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Pojawiają się także stanowiska odmienne, odwołujące się do koncepcji racjonalnego ustawodawcy oraz tego, że jest to świadome działanie, mające na celu ochronę akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, biorącej […]
14 grudnia 2022

Wyłączenie wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na rozwiązanie sporu korporacyjnego

Zgodnie z treścią art. 266 Kodeksu spółek handlowych: „§ 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich […]
25 października 2022

Problemy praktyczne związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego

Najważniejsza korzyść z zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego, to zwolnienie spółki z obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej: wspólnicy spółek […]