Martyna Dobkowska

4 marca 2024

Ograniczenia i możliwości wypowiadalności bezterminowej umowy licencyjnej

W odróżnieniu od umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych (bowiem osobiste prawa autorskie nie mogą być zbywane), na podstawie której twórca przenosi prawa autorskie do określonego […]
17 stycznia 2024

Rola interpretacji indywidualnych w prawie przedsiębiorców

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co […]
3 października 2023

Terminy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i możliwość ich przedłużenia

Zapewnienie przyłączenia do sieci – oprócz tytułu prawnego do nieruchomości i załatwienia spraw administracyjnych (w tym m.in. decyzji środowiskowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy bądź pozwolenia […]
17 sierpnia 2023

Możliwość zwrotu pobranych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w Spółce z o.o.

ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY – WYMOGI I WYSOKOŚĆ ZALICZEK Oprócz powyższych wymagań, na podstawie art. 195 § 1 k.s.h. spółka może wypłacać zaliczki na poczet […]
8 maja 2023

Organy fundacji rodzinnej – zarządzanie i nadzorowanie fundacji rodzinnej

PRZEPISY OGÓLNE Niezależnie od tego, z jakim organem mamy do czynienia, w ustawie przewidziano ogólne przepisy dla członków każdego z ww. organów, w szczególności dotyczące: kadencji […]
5 kwietnia 2023

Funkcjonowanie jednoosobowej spółki jawnej w obrocie gospodarczym

W odniesieniu do spółek osobowych, do katalogu zalicza się m.in. spółkę jawną, ustawa wprost nie wskazuje wymogu posiadania dwóch wspólników. Mając na uwadze jednak treść art. […]
7 lutego 2023

Sporność pojęcia danych osobowych

Wobec powyższego, przede wszystkim należy wspomnieć o jednym z niedawno opublikowanych wyroków NSA[2], w którym stwierdził, że treść tablicy rejestracyjnej nie stanowi danych dotyczących prywatności osoby […]
9 stycznia 2023

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Do zasad związanych z ogólnopojętym ograniczeniem przetwarzania danych osobowych zalicza się także zasadę tzw. ograniczenia przechowywania danych osobowych, w ślad za którą dane osobowe powinny być […]
25 listopada 2022

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki […]