Martyna Dobkowska

2 lipca 2024

URE o wyzwaniach w wydaniu warunków przyłączenia do sieci – analiza sprawozdania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki za 2023 r.

Odmowy wydania warunków przyłączenia w liczbach Jak wynika z danych za rok 2023, przedsiębiorstwa energetyczne zgłosiły aż 7 448 odmów wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, […]
3 czerwca 2024

Koncesja na sprzedaż energią elektryczną – co warto wiedzieć?

Znaczenie koncesji na sprzedaż energii elektrycznej Koncesja na obrót energią elektryczną jest specjalnym uprawnieniem wydawanym przez Prezesa URE w formie aktu administracyjnego. Pozwala ona na prowadzenie […]
4 marca 2024

Ograniczenia i możliwości wypowiadalności bezterminowej umowy licencyjnej

W odróżnieniu od umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych (bowiem osobiste prawa autorskie nie mogą być zbywane), na podstawie której twórca przenosi prawa autorskie do określonego […]
17 stycznia 2024

Rola interpretacji indywidualnych w prawie przedsiębiorców

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co […]
3 października 2023

Terminy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i możliwość ich przedłużenia

Zapewnienie przyłączenia do sieci – oprócz tytułu prawnego do nieruchomości i załatwienia spraw administracyjnych (w tym m.in. decyzji środowiskowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy bądź pozwolenia […]
17 sierpnia 2023

Możliwość zwrotu pobranych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w Spółce z o.o.

ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY – WYMOGI I WYSOKOŚĆ ZALICZEK Oprócz powyższych wymagań, na podstawie art. 195 § 1 k.s.h. spółka może wypłacać zaliczki na poczet […]
8 maja 2023

Organy fundacji rodzinnej – zarządzanie i nadzorowanie fundacji rodzinnej

PRZEPISY OGÓLNE Niezależnie od tego, z jakim organem mamy do czynienia, w ustawie przewidziano ogólne przepisy dla członków każdego z ww. organów, w szczególności dotyczące: kadencji […]
5 kwietnia 2023

Funkcjonowanie jednoosobowej spółki jawnej w obrocie gospodarczym

W odniesieniu do spółek osobowych, do katalogu zalicza się m.in. spółkę jawną, ustawa wprost nie wskazuje wymogu posiadania dwóch wspólników. Mając na uwadze jednak treść art. […]
7 lutego 2023

Sporność pojęcia danych osobowych

Wobec powyższego, przede wszystkim należy wspomnieć o jednym z niedawno opublikowanych wyroków NSA[2], w którym stwierdził, że treść tablicy rejestracyjnej nie stanowi danych dotyczących prywatności osoby […]