Rejestracja spółki


Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie rejestracji spółek. Oferujemy wsparcie w zakresie rejestracji spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowych oraz innych form działalności gospodarczej. Pomagamy również w rejestracji oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm w Polsce. Pomagamy naszym klientom w wyborze odpowiedniej formy prawnej działalności gospodarczej, przygotowaniu niezbędnych dokumentów rejestrowych oraz przeprowadzeniu całego procesu rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie strukturyzacji kapitałowej, opracowanie umów wspólników oraz regulaminów wewnętrznych spółki.

Nasza kancelaria posiada bogate doświadczenie w rejestracji spółek, co pozwala nam na skuteczne wsparcie naszych klientów w procesie zakładania działalności gospodarczej. Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej formy prawnej prowadzenia działalności, optymalizacji struktury kapitałowej oraz zarządzania ryzykiem prawnym. Pomagamy w przygotowaniu dokumentacji rejestrowej, w tym umów spółek, regulaminów wewnętrznych oraz dokumentów rejestrowych wymaganych przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Rejestracja Prostej Spółki Akcyjnej (PSA)

Świadczymy usługi rejestracji prostej spółki akcyjnej, nowoczesnej formy prowadzenia działalności, która łączy cechy spółki z o.o. i spółki akcyjnej. Oferujemy:

 • Konsultacje wstępne: Analiza potrzeb klienta, doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej.
 • Przygotowanie statutu PSA: Sporządzenie statutu zgodnego z przepisami prawa, uwzględniającego specyfikę działalności.
 • Rejestracja w KRS: Kompleksowe wypełnienie wniosków rejestrowych, złożenie dokumentów w sądzie, monitorowanie procesu rejestracji.
 • Doradztwo prawne: Porady dotyczące elastycznego zarządzania kapitałem zakładowym, minimalizacji ryzyk prawnych.
 • Tworzenie wewnętrznych regulacji: Opracowanie regulaminów operacyjnych, polityki dywidendowej, procedur działania.
 • Wsparcie w organizacji walnych zgromadzeń: Pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu walnych zgromadzeń akcjonariuszy, opracowanie dokumentacji.

Rejestracja Spółki Jawnej

Pomagamy w rejestracji spółki jawnej, gdzie wspólnicy prowadzą przedsiębiorstwo pod własną firmą. Nasze usługi obejmują:

 • Konsultacje wstępne: Analiza potrzeb i celów klienta, wybór najkorzystniejszej formy prawnej.
 • Przygotowanie umowy spółki: Sporządzenie umowy spółki zgodnie z przepisami prawa, uwzględnienie specyfiki działalności oraz oczekiwań wspólników.
 • Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS): Kompleksowe wypełnienie wniosków, złożenie dokumentów w sądzie, monitorowanie procesu rejestracji.
 • Doradztwo prawne: Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania spółką, obowiązków wspólników.
 • Wsparcie w tworzeniu regulaminów wewnętrznych: Opracowanie regulaminów operacyjnych, procedur działania i zarządzania.
 • Optymalizacja podatkowa i finansowa: Porady dotyczące minimalizacji obciążeń podatkowych, planowania finansowego, wybór najlepszych rozwiązań podatkowych.

Rejestracja Spółki Partnerskiej

Oferujemy rejestrację spółki partnerskiej, która jest dedykowana dla osób wykonujących wolne zawody. Nasze usługi w zakresie rejestracji spółki partnerskiej obejmują:

 • Analiza i konsultacje wstępne: Doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej, ocena korzyści płynących z założenia spółki partnerskiej.
 • Przygotowanie dokumentacji: Sporządzenie umowy spółki, przygotowanie innych niezbędnych dokumentów, dostosowanie do specyfiki wykonywanego zawodu.
 • Rejestracja w KRS: Wypełnienie wniosków rejestrowych, składanie dokumentów, śledzenie procesu rejestracji.
 • Doradztwo prawne: Porady dotyczące prawnych aspektów prowadzenia spółki partnerskiej, zarządzania obowiązkami wspólników.
 • Przygotowanie umów między wspólnikami: Opracowanie umów regulujących współpracę, zasady podziału zysków i strat, procedury rozwiązywania sporów.
 • Wsparcie w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych: Doradztwo dotyczące obowiązków ubezpieczeniowych wspólników, pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań.

Rejestracja Spółki Komandytowej

Specjalizujemy się w rejestracji spółek komandytowych, gdzie jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada całym swoim majątkiem, a drugi (komandytariusz) tylko do wysokości wniesionego wkładu. Oferujemy:

 • Konsultacje wstępne: Ocena potrzeb klienta, doradztwo w wyborze formy spółki.
 • Przygotowanie umowy spółki komandytowej: Sporządzenie umowy uwzględniającej specyfikę działalności i role wspólników (komplementariusz i komandytariusz).
 • Rejestracja w KRS: Kompleksowe wypełnienie i złożenie wniosków rejestrowych, monitorowanie procesu rejestracji.
 • Doradztwo prawne: Porady dotyczące odpowiedzialności wspólników, zarządzania spółką, obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 • Zarządzanie ryzykiem i odpowiedzialnością: Doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka, opracowanie strategii zarządzania odpowiedzialnością wspólników.
 • Dokumentacja podatkowa: Wsparcie w przygotowaniu dokumentacji podatkowej, doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej.

Rejestracja Spółki Komandytowo-Akcyjnej

Świadczymy usługi rejestracji spółki komandytowo-akcyjnej, która łączy cechy spółki komandytowej i akcyjnej. Oferujemy:

 • Analiza i konsultacje wstępne: Doradztwo w zakresie korzyści i ryzyk związanych z wyborem spółki komandytowo-akcyjnej.
 • Przygotowanie statutu spółki: Opracowanie statutu zgodnego z przepisami prawa, dostosowanie do specyfiki działalności.
 • Rejestracja w KRS: Kompleksowe wypełnienie i złożenie wniosków rejestrowych, monitorowanie procesu rejestracji.
 • Doradztwo w zakresie funkcjonowania spółki: Porady dotyczące organizacji i zarządzania spółką, obowiązków akcjonariuszy i komplementariuszy.
 • Wsparcie w emisji akcji: Doradztwo w zakresie procedur emisji akcji, pomoc w pozyskiwaniu kapitału.
 • Obsługa prawna i podatkowa: Kompleksowa obsługa prawna, doradztwo podatkowe, pomoc w zakresie zgodności z przepisami prawa handlowego.

Rejestracja Spółki z o.o.

Pomagamy w rejestracji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), najpopularniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Oferujemy:

 • Konsultacje wstępne: Analiza potrzeb klienta, doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej.
 • Przygotowanie umowy spółki: Sporządzenie umowy spółki, uwzględniającej specyfikę działalności oraz oczekiwania wspólników.
 • Rejestracja w KRS: Kompleksowe wypełnienie wniosków rejestrowych, złożenie dokumentów w sądzie, monitorowanie procesu rejestracji.
 • Doradztwo prawne: Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania spółką, obowiązków wspólników.
 • Tworzenie regulaminów i uchwał: Opracowanie regulaminów operacyjnych, procedur działania i zarządzania, przygotowanie uchwał zarządu.
 • Wsparcie podatkowe i finansowe: Porady dotyczące minimalizacji obciążeń podatkowych, planowania finansowego, audytów finansowych.

Rejestracja Spółki Akcyjnej

Oferujemy pomoc w rejestracji spółki akcyjnej, która jest przeznaczona dla większych przedsiębiorstw planujących emisję akcji. Nasze usługi obejmują:

Konsultacje wstępne: Analiza potrzeb klienta, doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej.

 • Przygotowanie statutu spółki: Sporządzenie statutu zgodnego z przepisami prawa, uwzględniającego specyfikę działalności.
 • Rejestracja w KRS: Kompleksowe wypełnienie wniosków rejestrowych, złożenie dokumentów w sądzie, monitorowanie procesu rejestracji.
 • Doradztwo w zakresie prawa handlowego: Porady dotyczące organizacji i zarządzania spółką, obowiązków akcjonariuszy.
 • Organizacja walnych zgromadzeń akcjonariuszy: Wsparcie w przygotowaniu i prowadzeniu walnych zgromadzeń, opracowanie dokumentacji.
 • Emisja akcji i pozyskiwanie kapitału: Doradztwo w zakresie procedur emisji akcji, pomoc w pozyskiwaniu kapitału na rozwój spółki.
 • Obsługa prawna i podatkowa: Kompleksowa obsługa prawna, doradztwo podatkowe, pomoc w zakresie zgodności z przepisami prawa handlowego.

Oferujemy wsparcie w zakresie rejestracji oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych firm w Polsce, zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalizację ryzyk prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Nasze usługi obejmują również doradztwo w zakresie restrukturyzacji spółek, fuzji i przejęć oraz optymalizacji podatkowej działalności gospodarczej.

Osoba kontaktowa

Aleksandra Lindner

PARTNER, ADWOKAT, MEDIATOR SĄDOWY


aleksandra.lindner@hww.pl
+48 732 733 843

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.