1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Własność intelektualna

Własność
intelektualna


Wspieramy Klientów zarówno w zakresie ochrony ich własności intelektualnej, jak i możliwości korzystania z własności intelektualnej innych podmiotów.

Doradzamy i reprezentujemy Klientów m.in. w następujący sposób:

 • Sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy z zakresu praw autorskich, w tym umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjne, umowy regulujące korzystanie z praw własności przemysłowej, umowy transferu technologii oraz know-how;
 • Weryfikujemy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych;
 • Prowadzimy postępowania rejestrowe oraz sporne dotyczące praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO);
 • Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, bezprawnego korzystania ze znaków towarowych, naśladownictwa produktów;
 • Doradzamy w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony renomy jak i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wspieramy Klientów w dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji;
 • Pomagamy Klientom w sprawach z zakresu domen internetowych oraz prowadzimy postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT;
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz doradzamy w zakresie komercjalizacji wizerunku;
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej.

Osoba kontaktowa

Zuzanna Bokina-Kiełbasa

Radca prawny


zuzanna.bokina@hww.pl
(22) 100 42 24

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.