Polityka prywatności


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Zakres obowiązywania polityki prywatności

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej jako „RODO”), poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych przez Kancelarię Prawną HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy Sp.k. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Kancelaria”) obowiązujące w stosunku do osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu następujących kategorii podmiotów:

 1. Klientów korzystających z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię (w tym pracowników i współpracowników Klientów Kancelarii);
 2. podmiotów zainteresowanych skorzystaniem z usług prawnych świadczonych przez Kancelarię (potencjalnych Klientów Kancelarii);
 3. kontrahentów (partnerów biznesowych), z którymi Kancelaria współpracuje w ramach prowadzonej działalności gospodarczej;
 4. podmiotów realizujących usługi, z których Kancelaria korzysta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (m.in. usługi księgowe, informatyczne);
 5. podmiotów wysyłających zapytanie przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Kancelarii dostępnej pod adresem https://hww.pl/ (dalej jako „Strona internetowa”);
 6. podmiotów mających na celu uzyskanie od Kancelarii lub przekazanie Kancelarii (telefonicznie, mailowo, osobiście) jakichkolwiek informacji związanych z prowadzoną przez Kancelarią działalnością gospodarczą.

2. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej jest Kancelaria, działająca w formie spółki pod firmą „HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy Spółka komandytowa” z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-845) przy ul. ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000713665, NIP: 113-296-00-39, REGON: 369257204.

3. Kontakt do administratora danych osobowych

Osoby wskazane w pkt 1 powyżej mogą skontaktować się z Kancelarią w sprawie przetwarzania ich danych osobowych listownie na adres korespondencyjny ul. ul. Łucka 18 lok. 4/L, 00-845 Warszawa, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kancelaria@hww.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 22 100 42 24.

4. Kategorie danych osobowych

Kancelaria przetwarza następujące dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej:

 1. W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit a) b) c) d) nie będących osobami fizycznymi – dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, służbowy lub prywatny numer telefonu i adres email osoby kontaktującej się z Kancelarią, nazwę i adres podmiotu, w imieniu którego dana osoba kontaktuje się z Kancelarią, zajmowane stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami dana osoba się zajmuje;
 2. W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit a) b) c) d) będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalność gospodarczej – dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, prywatny numer telefonu i adres email, adres zamieszkania, numer PESEL, numer dowodu osobistego;
 3. W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit a) b) c) d) będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, służbowy lub prywatny numer telefonu i adres email, nazwę i adres podmiotu, w imieniu którego dana osoba kontaktuje się z Kancelarią, numer NIP, numer REGON, zajmowane stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami dana osoba się zajmuje;
 4. W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit e) wysyłających zapytanie przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej Kancelarii – dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, służbowy lub prywatny adres email;
 5. W przypadku podmiotów wskazanych powyżej w pkt 1 lit f) mających na celu uzyskanie od Kancelarii lub przekazanie Kancelarii jakichkolwiek informacji związanych z prowadzoną przez Kancelarią działalnością gospodarczą – dane identyfikacyjne, w tym imię, nazwisko, służbowy lub prywatny numer telefonu lub adres email osoby kontaktującej się z Kancelarią, nazwę i adres podmiotu, w imieniu którego dana osoba kontaktuje się z Kancelarią, zajmowane stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami dana osoba się zajmuje.

5. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych

Dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej będą przetwarzane przez Kancelarię w następujących celach:

 1. wykonania umów zawartych z Klientami Kancelarii, kontrahentami (partnerami biznesowymi) Kancelarii lub podmiotami realizującymi usługi na rzecz Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 2. przedstawienia oferty potencjalnemu Klientowi Kancelarii i podjęcia innych działań na jego żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 3. wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną polegającego na umożliwieniu wysłania zapytania przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 4. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii wynikających z umów zawartych z Klientami Kancelarii, kontrahentami (partnerami biznesowymi) Kancelarii lub podmiotami realizującymi usługi na rzecz Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);
 5. uzyskania lub przekazania informacji związanych z prowadzoną przez Kancelarię działalnością gospodarczą, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Kancelarii
  (w przypadku uzyskania zgody na wysyłanie zamówionych informacji handlowych) – które to cele stanowią prawnie uzasadniony interes Kancelarii (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

6. Źródło pochodzenia danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej zostały pozyskane przez Kancelarię albo bezpośrednio od ww. osób kontaktujących się z Kancelarią albo od podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej, w imieniu których ww. osoby kontaktują się z Kancelarią.

7. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jest jednak niezbędne do wykonania przez Kancelarię umów zawartych z Klientami Kancelarii, kontrahentami (partnerami biznesowymi) Kancelarii lub podmiotami realizującymi usługi na rzecz Kancelarii, umożliwienia wysłania zapytania przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej Kancelarii, przedstawienia oferty potencjalnemu Klientowi Kancelarii, uzyskania lub przekazania informacji związanych z prowadzoną przez Kancelarię działalnością gospodarczą. Brak podania danych wskazanych w pkt 4 powyżej spowoduje niemożność realizacji przez Kancelarię czynności wskazanych powyżej.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

 Kancelaria dokłada należytej staranności w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych, w szczególności stosuje środki organizacyjne i prawne wymagane przez  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

9. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej mogą być przekazywane dostawcom usług, z których Kancelaria korzysta w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności:

 1. podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne świadczącym usługi IT na rzecz Kancelarii;
 2. biurom księgowo-rachunkowym świadczącym usługi księgowe na rzecz Kancelarii;
 3. współpracownikom Kancelarii, którzy mogą brać udział w świadczeniu usług prawnych na rzecz Klientów Kancelarii oraz kontaktować się z podmiotami wskazanymi w pkt 1 powyżej z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych  danych osobowych.

10. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię przez następujący okres:

 1. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umów zawartych z Klientami Kancelarii, kontrahentami (partnerami biznesowymi) Kancelarii lub podmiotami realizującymi usługi na rzecz Kancelarii – do czasu wykonania zawartych umów, zakończenia współpracy oraz dokonania rozliczenia ww. współpracy prowadzonej z danym Klientem, kontrahentem (partnerem biznesowym) lub podmiotem realizującym usługi na rzecz Kancelarii;
 2. w przypadku danych przetwarzanych w celu przedstawienia oferty potencjalnemu Klientowi Kancelarii i podjęcia innych działań na jego żądanie – do czasu przedstawienia oferty i wykonania innych działań na rzecz potencjalnego Klienta Kancelarii;
 3. w przypadku danych przetwarzanych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – do czasu obsługi i udzielenia odpowiedzi na dane zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy na Stronie internetowej Kancelarii;
 4. w przypadku danych przetwarzanych w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii wynikających z umów zawartych z Klientami, kontrahentami (partnerami biznesowymi) lub podmiotami realizującymi usługi na rzecz Kancelarii – do czasu upływu okresu przechowywania ww. danych wymaganego przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;
 5. w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń;
 6. w przypadku danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Kancelarię – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

11. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Osobom kontaktującym się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej przysługują następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem ich danych osobowych przez Kancelarię:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych,
 2. sprostowania danych, gdy są one nieprawidłowe,
 3. żądania usunięcia danych,
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych wobec przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych niezgodnie z obowiązującym prawem.

12. Brak przetwarzania danych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

13. Brak przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe osób kontaktujących się z Kancelarią w imieniu podmiotów wskazanych w pkt 1 powyżej nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

1. W celach monitorowania ruchu na Stronie internetowej Kancelarii dostępnej pod adresem https://hww.pl/, ułatwienia korzystania ze Strony internetowej oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych drogą elektroniczną, Kancelaria korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym osoby korzystającej ze Strony internetowej, które następnie są odczytywane przy każdorazowym korzystaniu ze Strony internetowej (tzw. pliki „cookies”).

2. Kancelaria korzysta z następujących rodzajów plików cookies:

 1. cookies sesji, które działają tylko podczas jednorazowego korzystania ze Strony internetowej umożliwiając tym samym prawidłowe jej funkcjonowanie;
 2. cookies trwałych, które pozostają na urządzeniu końcowym po zakończeniu korzystania ze Strony internetowej;
 3. cookies podmiotów zewnętrznych świadczących na rzecz Kancelarii usługi związane z funkcjonowaniem Strony internetowej.

3. Osoba korzystająca ze Strony internetowej może w dowolnym momencie zmienić ustawienia swojego urządzenia końcowego, by nie akceptował takich plików lub informował o ich przesyłaniu. Istnieje możliwość korzystania ze Strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcjonalności Strony internetowej nie będą działać poprawnie.

4. Korzystanie ze Strony internetowej za pośrednictwem urządzenia końcowego, którego ustawienia zezwalają na zapisywanie plików „cookies” na tym urządzeniu, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu.

5. Pliki „cookies” wykorzystywane są w szczególności w celu:

 1. utrzymania po wejściu na Stronę internetową sesji osoby korzystającej ze Strony internetowej;
 2. analizy sposobu korzystania ze Strony internetowej, tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Strony internetowej (pliki „cookies” spółki Google LLC dot. usługi Google Analytics);
 3. korzystania z funkcjonalności mediów społecznościowych m.in. subskrypcji profilu Kancelarii w mediach społecznościowych (pliki „cookies” administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIN);
 4. odtwarzania zamieszczonego na Stronie internetowej wideo z serwisu YouTube (pliki „cookies” spółki Google LLC dot. usługi YouTube).