1. HWW
 2. /
 3. Usługi
 4. /
 5. Postępowanie administracyjne

Postępowania
administracyjne


Zespół prawników działu postępowań administracyjnych Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych.

Prowadzimy sprawy w każdym obszarze administracyjnego prawa materialnego, w tym w szczególności w zakresie prawa budowlanego, pozwoleń na broń, pozyskiwania dotacji i wielu innych.

Obsługa prawna z zakresu postępowań administracyjnych w szczególności obejmuje między innymi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego;
 • sporządzenie i składanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych;
 • reprezentacje klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji);
 • sporządzenie wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • pozyskanie w imieniu klientów niezbędnych zaświadczeń z urzędów administracji państwowej i samorządowej;
 • doradztwo z zakresu procedury administracyjnej oraz materialnego prawa administracyjnego;
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń dla prowadzonej działalności gospodarczej;
 • sporządzanie i składanie skarg oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie;
 • prawo zamówień publicznych.

Osoba kontaktowa

Piotr Magda

Radca prawny


piotr.magda@hww.pl
+48 732 733 563

Napisz do nas  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest HWW Hewelt Wojnowski Lindner i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-845 Warszawa, ul. Łucka 18 lok. 4/L, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000713665, posiadająca REGON: 369257204, NIP: 1132960039.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu przysługuje mi prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@hww.pl

  Więcej informacji objętych obowiązkiem informacyjnym, w szczególności cele i podstawy przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące podmiotom danych uprawnienia, znajdują się pod adresem https://hww.pl/polityka-prywatnosci/.