Facebook

Linkedin

Kodeks Spółek Handlowych Tag

HWW > Posts tagged "Kodeks Spółek Handlowych"

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Z uwagi na niekonsekwencję polskiego ustawodawcy, kwestia obowiązku poddania badaniu biegłego planu połączenia w przypadku łączenia się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej jest problematyczna i nie została ostatecznie rozstrzygnięta. W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym w przypadku łączenia się spółek przez przejęcie z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej można skorzystać z uproszczonej procedury i odstąpić od obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta. Pojawiają się także stanowiska odmienne, odwołujące się do koncepcji racjonalnego ustawodawcy oraz tego, że jest to świadome działanie, mające na celu ochronę akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, biorącej udział w procedurze łączenia się spółek. Zgodnie z treścią art. 520 Kodeksu spółek handlowych: ...

Continue reading

Wyłączenie wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na rozwiązanie sporu korporacyjnego

Wyłączenie wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na rozwiązanie sporu korporacyjnego

Instytucja prawna, polegająca na sądowym wyłączeniu wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana w art. 266-269 Kodeksu spółek handlowych. Ratio legis tej instytucji, to przede wszystkim ochrona spółki, interesów pozostałych wspólników, sanacja stosunków w spółce, a także zażegnanie trwającego konfliktu w gronie wspólników, który paraliżuje funkcjonowanie spółki.

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Formalny tryb zgromadzenia wspólników czyli tzw. „zaproszenie” na zgromadzenie wspólników w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) został przewidziany dla spółek kapitałowych. Zgodnie z nim, podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia dokonuje zwołania, wysyłając zaproszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a niekiedy, w przewidzianych ustawowo przypadkach – również pocztą elektroniczną. Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) czy walnego zgromadzenia (w przypadku prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), zgodnie z którym uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania odpowiednio -...

Continue reading

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – zmiany dotyczące Rad Nadzorczych

Tworzenie stałych i doraźnych komitetów Rady Nadzorczej art. 2191 k.s.h. W ramach wprowadzanych do Ustawy – Kodeks spółek handlowych zmian Rada Nadzorcza będzie mogła w drodze uchwały ustanawiać komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Podkreśla się, że nie jest to samodzielny organ, tylko działa w ramach Rady Nadzorczej. Komitet może być stały lub doraźny. Powoływanie doradcy Rady Nadzorczej art. 2192 k.s.h. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego przez wybranego doradcę. W kwestii powołania doradcy Radzie Nadzorczej przysługuje samodzielność. Rada Nadzorcza ma prawo do reprezentacji...

Continue reading

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych- wybrane zmiany

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych- wybrane zmiany

Za 3 miesiące wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807), które wprowadzą niemałe zamieszanie do polskiego prawa handlowego. Jedną z najistotniejszych zmian, na jakie zdecydował się ustawodawca jest wprowadzenie do Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych przepisów regulujących grupę spółek. Grupa spółek jako zjawisko faktyczne jest znane i cieszy się dużą popularnością na rynku. Grupa spółek nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej, nie jest na gruncie kodeksu spółek handlowych odrębnym podmiotem prawa. Odrębność podmiotowa przysługuje odrębnie każdemu...

Continue reading

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

Efektywne prowadzenie przez radę nadzorczą jako wewnętrzny organ nadzoru spółki wymaga, aby posiadała ona bieżący dostęp do rzetelnych oraz kompletnych o niej informacji. W praktyce, oddzielenie organu zarządzającego i nadzorczego, może rodzić problemy związane z przepływem informacji między nimi, w związku z czym należy uznać za zasadne proponowane przez Nowelizację zmiany zwiększające i konkretyzujące obszary działań rad nadzorczych. W Nowelizacji zawarto przepisy wyposażające rady nadzorcze w nowe kompetencje takie jak m.in.: obowiązek oceny sprawozdań (w przypadku prostej spółki akcyjnej również ich prawidłowości i rzetelności) zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami...

Continue reading