Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta