Instytucja wiążącego polecenia spółki dominującej. Czy spółka zależna ma możliwość odmowy jego wykonania?