7 grudnia 2023

Kluczowe aspekty podpisu wystawcy weksla

Czym zatem jest podpis wystawcy weksla? Podpis to graficzne oznaczenie, które identyfikuje wystawcę weksla. Powinien on składać się z imienia i nazwiska, a przynajmniej z nazwiska, […]
3 sierpnia 2023

Wina w wyborze – zagadnienia szczegółowe

Przepis art. 429 k.c. reguluje zagadnienie odpowiedzialności deliktowej podmiotu, który nie jest bezpośrednim sprawcą szkody, ale powierzył wykonanie czynności innej osobie (podmiotowi), która szkodę spowodowała. Jest […]
3 sierpnia 2023

Zakończenie roku podatkowego w trakcie roku obrotowego z preferencją w wypłacie zysku komplementariusza – mamy interpretację KIS

We wniosku zadano dwa pytania, pierwsze odnoszące się do tego czy w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w roku kalendarzowym 2023 wystąpią […]
31 lipca 2023

Niedopuszczalność umorzenia postępowania na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c., w przypadku podjęcia przez Sąd czynności świadczących o podjęciu postępowania w sprawie

Stan faktyczny i przebieg sprawy był dość skomplikowany, a z punktu widzenia przekazu niniejszego artykułu nie wymaga szczegółowego omówienia. Wystarczy wskazać, że po stronie pozwanych występowało […]
29 czerwca 2023

Zmiany w doręczeniach korespondencji dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności

Od 1 lipca 2023 r. wchodzą w życie m.in. zmiany w zakresie doręczeń pism procesowych przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobowe działalności gospodarcze. Wszystko to za sprawą nowelizacji kodeksu […]
15 czerwca 2023

Sposób wykładni oświadczeń woli, w tym w świetle czynności konkludentnych

Art. 65 k.c. konstytuuje podstawowe zasady wykładni oświadczeń woli. Zgodnie z powołanym przepisem: Oświadczenie woli należy tak tłumaczyć, jak tego wymagają ze względu na okoliczności, w […]
6 marca 2023

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]
17 stycznia 2023

Rozłożenie zasądzonego przez Sąd w wyroku świadczenia na raty

Zgodnie z brzmieniem art. 320 k.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub […]
6 grudnia 2022

Szkolenie certyfikowane – Zamrożenie cen energii i gazu – wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty

Szkolenie prowadzi Aleksandra Lindner- Adwokat, Mediator sądowy, dyrektor działu energetycznego i korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy. Broszura – SZKOLENIE – ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU […]