Facebook

Linkedin

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

BLOG

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Formalny tryb zgromadzenia wspólników czyli tzw. „zaproszenie” na zgromadzenie wspólników
w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) został przewidziany dla spółek kapitałowych. Zgodnie
z nim, podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia dokonuje zwołania, wysyłając zaproszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a niekiedy, w przewidzianych ustawowo przypadkach – również pocztą elektroniczną. Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) czy walnego zgromadzenia
(w przypadku prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), zgodnie z którym uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania odpowiednio – walnego zgromadzenia albo zgromadzenia wspólników, jeżeli wszystkie akcje są reprezentowane albo cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia walnego zgromadzenia albo zgromadzenia lub umieszczenia/wniesienia poszczególnych spraw w porządku obrad.

Pomimo tego, że w spółce jawnej, partnerskiej i komandytowej także występują wspólnicy, to ustawodawca nie przewiduje specjalnego sposobu ich zwoływania na zgromadzenie
i w dalszej kolejności – formalnego trybu podejmowania przez nich uchwał. Specjalnie nie wskazuję całej grupy spółek osobowych ze względu na fakt, że w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej ustawodawca uregulował kwestie podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie
i w tych kwestiach odsyła do przepisów o spółce akcyjnej.

W tym miejscu można byłoby się zastanowić, czy wobec braku bezpośrednich regulacji w zakresie formalnego trybu zwołania wspólników w spółce komandytowej, można odpowiednio stosować przepisy przewidziane dla spółek kapitałowych. K.s.h. w żaden sposób nie przewiduje kwestii „odpowiedniego” stosowania przepisów dotyczących zwołania zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia w spółkach kapitałowych w stosunku do spółek osobowych, w tym
w szczególności dla omawianej w niniejszym artykule – spółki komandytowej. Jedyne odniesienie jakie k.s.h. przewiduje dla spółki komandytowej, to w art. 103 ust. 1 k.s.h., zgodnie z którym w sprawach nieuregulowanych w rozdziale dotyczącym spółki komandytowej, stosuje się odpowiednio przepisy
o spółce jawnej. Należy dodatkowo wskazać, iż regulacje dotyczące spółki jawnej również nie przewidują specjalnego trybu zwoływania zgromadzenia wspólników. Wobec tego, oprócz obowiązującej zasady
w odniesieniu do spółek osobowych dotyczącej jednomyślności przy podejmowaniu uchwał przy udziale wszystkich wspólników w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki (art. 43 k.s.h.) czy jednomyślności wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki w przypadku spraw nieprzekraczających zwykłych czynności spółki (art. 42 k.s.h.), to przepisy nie przewidują, aby poprzedzające podjęcie uchwały tzw. „zaproszenie” na zebranie wspólników spółki komandytowej powinno odbyć się w wyznaczonym trybie. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż wobec braku ustawowego „odpowiedniego” stosowania przepisów uregulowanych dla spółek kapitałowych, to brak jest stosowania tych przepisów w drodze analogii.

Wobec braku wymogów formalnych w zakresie zwoływania wspólników na zebranie w kontekście spółek osobowych, należy wskazać, iż tak naprawdę forma zwołania i treść zaproszenia nie będzie miała znaczenia w stosunku do ważności tej czynności. Potwierdza to także Wyrok Sądu Apelacyjnego
w Warszawie z 11.01.2022 r., I ACa 581/21, zgodnie z którym „W przeciwieństwie do przepisów obowiązujących w spółkach kapitałowych, regulacje dotyczące spółek osobowych nie wiążą z brakiem lub nieważnością uchwał wspólników wymaganych na podstawie art. 39 § 3 i art. 43 k.s.h. jakichkolwiek skutków w zakresie ważności czynności prawnych podejmowanych w imieniu spółki przez osoby uprawnione do reprezentacji.”.

Wobec tego, że w przypadku spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej tryb zwoływania zebrań wspólników pozostawiony został poza zainteresowaniem ustawodawcy, to w ślad za prof. Kidybą należy wskazać, że powinna określać go więc umowa spółki albo ukształtowane w danej spółce zwyczaje (por. A. Kidyba, A. Witosz, 2.3.2.7. Obowiązek zawiadomienia o planie [w:] A. Kidyba, A. Witosz, Łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych, Warszawa 2010.). Tym samym, jeżeli
w umowie spółki nie ma ustalonego trybu zaproszeń na zebranie wspólników albo wcześniej nie było ustalonego zwyczaju wskazuje się, że jeżeli takie zaproszenie ma być wysłane pisemnie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby w zaproszeniu na zebranie wspólników znalazły się wymogi przewidziane dla spółek kapitałowych.

Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że w przypadku spółek osobowych, w tym spółek komandytowych, w przypadku formułowania zaproszeń na zebranie wspólników, można posiłkować się wytycznymi przewidzianymi dla spółek kapitałowych.

 

Autor: Martyna Dobkowska, Prawnik, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy