Nieruchomości

28 lutego 2024

W jakich przypadkach najemca lokalu może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia?

Polski ustawodawca przewidział dwa rozwiązania kodeksowe, które umożliwiają skorzystanie z wypowiedzenia bez zachowania terminu wypowiedzenia: zgodnie z art. 664 § 2 kodeksu cywilnego: jeżeli w chwili wydania […]
21 lutego 2024

Z jakimi wymogami prawnymi wiąże się budowa domku narzędziowego?

W trakcie tego procesu pojawia się pytanie, czy budowa takiego domku wiąże się ze spełnieniem obowiązków administracyjnych. W pierwszej kolejności należy wskazać, że umiejscowienie na działce […]
14 grudnia 2023

Jak rozliczyć przychody z najmu za 2023 rok?

Ustawodawca bowiem dał podatnikom możliwość wyboru formy opodatkowania umowy najmu – rozliczając w 2023 roku PIT za 2022 mogli oni rozliczyć go na zasadach ogólnych (według […]
3 sierpnia 2023

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy, cudzoziemcem jest: osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego; osoba prawna mająca siedzibę za granicą; nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych […]
27 lutego 2023

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Katalog podmiotów posiadających status podatnika podatku od nieruchomości wskazuje art. 3 ust. 1 w/w ustawy, który stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby […]