Facebook

Linkedin

nieruchomości Tag

HWW > Posts tagged "nieruchomości"

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów prawnych, które ingerują w obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, można swobodnie zbywać nieruchomości rolne o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha. Przepisy prawne nie nakładają na strony umowy jakichkolwiek ograniczeń.   Aktem normatywnym, który reguluje obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym jest Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 234 ze zm., dalej: „u.o.k.u.r.”). Nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić między innymi w wyniku: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, czy podziału majątku wspólnego. Stosownie do treści art. 2 pkt...

Continue reading