Facebook

Linkedin

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

BLOG

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Pogłębiający się kryzys oraz rosnące ceny energii doprowadziły do uchwalenia ustaw, które mają na celu udzielenie doraźnej pomocy odbiorcom energii elektrycznej. 7 października 2022 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta wprowadza limity zużycia energii elektrycznej, w ramach których w 2023 r. będą stosowane stawki za energię elektryczną obowiązujące w 2022 r.

 

Roczne limity zużycia energii w cenie obowiązującej w 2022 r. dla gospodarstw domowych

Limitem zużycia energii elektrycznej w 2023 r. przez gospodarstwa domowe w ramach którego stosowane będą stawki równe cenom zawartym w taryfie obowiązującej na dzień 1 stycznia 2022 r., dla poszczególnych grup taryfowych jest 2 MWh. Jednocześnie dla niektórych grup, limity te są bardziej korzystne:

  • 3 MWh – jest limitem dla gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji rolnej nieprowadzących innego rodzaju działalności gospodarczej, których punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego,
  • 3 MWh dla gospodarstwa domowego posiadającego w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 18 października 2022 r.) Kartę Dużej Rodziny jako rodziny wielodzietnej,
  • 2,6 MWh – dla gospodarstwa domowego, w którym jeden z członków posiada w dniu wejścia w życie ustawy (tj. 18 października 2022 r.) orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Odbiorca, który spełnia warunki do skorzystania z wyższych limitów rocznego zużycia energii przy cenach z 2022 r. chcąc skorzystać z tych wyższych limitów zobowiązany jest do złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu oświadczenie o spełnianiu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego do wyższych limitów. W przypadku gdy odbiorca zawarł odrębną umowę sprzedaży energii elektrycznej oraz umowę oświadczenie usług dystrybucji składa odrębne oświadczenia.

 

Maksymalne stawki za energię elektryczną

W momencie przekroczenia przez gospodarstwo domowe limitów zużycia energii elektrycznej, przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło zastosować inne stawki niż te obowiązujące w 2022 r. Stawki te jednak nie będą mogły być dowolne, bowiem wprowadzone zostały ceny maksymalne sprzedaży energii elektrycznej stosowaną w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi. Dla gospodarstw domowych cena ta wynosi 693 zł/MWh.

Ceny maksymalne zostały ustalone w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (w chwili publikacji artykułu ustawa czeka na podpis prezydenta).

Ustawa ta przewiduje również cenę maksymalną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów samorządowych w tym jednostek budżetowych i wynosi ona 785 zł/MWh. Ceny maksymalne dla tych podmiotów obowiązują od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Rozliczenie energii przez prosumentów

Wobec powyższych limitów rocznego zużycia energii elektrycznej ciekawie kształtuje się sytuacja prosumentów. W tym zakresie pojawiały się wątpliwości, na które ostatnio odpowiedziało Ministerstwo Klimatu i Środowiska publikując komunikat. Przede wszystkim sytuacja prosumentów będzie się różnić w zależności od tego, czy rozliczają się oni w ramach net-meteringu (prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji do 31 marca 2022 r.) oraz net-bilingu (prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 r.).

W przypadku net-meteringu w kontekście limitu, do którego stosowana jest cena gwarantowana, zużycie będzie ustalane po zbilansowaniu energii oddanej i pobranej do sieci (tj. w stosunku 1:0,8 dla instalacji nie większej niż 10 kW lub 1:0,7 dla instalacji większej niż 10 kW). Jeżeli, odbiorca wyprodukował 4 MWh energii, a pobrał z sieci 5 MWh, zmieści się w limicie 2 MWh. Natomiast zużycie ponad limit wiązać się będzie z koniecznością zapłaty za energię w cenie ustalonej przez przedsiębiorstwo energetyczne, nie wyższe jednak niż cena maksymalna, tj. 693 zł za MWh.

W przypadku net-bilingu wyprodukowane nadwyżki energii elektrycznej odsprzedają do sieci po cenach rynkowych ustalanych dla każdego miesiąca (średnia cena energii z rynku giełdowego). Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska próg zużycia dla takich odbiorców będzie odnosił się do całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci. Powyżej progu, odbiorcy ci, dzięki rozwiązaniom zawartym w ustawie o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., będą mogli ją zakupić po gwarantowanej cenie 693 zł za MWh.

 

Autor: Agata Bączkowska, Adwokat, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy