Facebook

Linkedin

spółka akcyjna Tag

HWW > Posts tagged "spółka akcyjna"

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Gdy mówimy o odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, to od razu na myśl przychodzi regulacja z art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którą: Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Co natomiast z odpowiedzialnością zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania spółki? Czy fakt, że brak jest w k.s.h. regulacji analogicznej do tej z art. 299 § 1 k.s.h. powoduje, że roszczeń takich nie można skutecznie dochodzić? Otóż, można, lecz jest to nieco bardziej skomplikowane i nieoczywiste. Teoretycznie zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 415 k.c., natomiast wobec tego, że ta podstawa prawna...

Continue reading

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Z uwagi na niekonsekwencję polskiego ustawodawcy, kwestia obowiązku poddania badaniu biegłego planu połączenia w przypadku łączenia się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej jest problematyczna i nie została ostatecznie rozstrzygnięta. W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym w przypadku łączenia się spółek przez przejęcie z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej można skorzystać z uproszczonej procedury i odstąpić od obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta. Pojawiają się także stanowiska odmienne, odwołujące się do koncepcji racjonalnego ustawodawcy oraz tego, że jest to świadome działanie, mające na celu ochronę akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, biorącej udział w procedurze łączenia się spółek. Zgodnie z treścią art. 520 Kodeksu spółek handlowych: ...

Continue reading

Bezskuteczna egzekucja spółki akcyjnej a dochodzenie należności przez wierzyciela

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, a następnie egzekucyjnym może okazać się, że spółka od której dochodzimy należności nie posiada żadnego majątku. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty możliwości odzyskania swojej należności przez wierzyciela. Jak wynika z treści art. 778 1 k.p.c.: „Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której...

Continue reading

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Formalny tryb zgromadzenia wspólników czyli tzw. „zaproszenie” na zgromadzenie wspólników w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) został przewidziany dla spółek kapitałowych. Zgodnie z nim, podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia dokonuje zwołania, wysyłając zaproszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a niekiedy, w przewidzianych ustawowo przypadkach – również pocztą elektroniczną. Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) czy walnego zgromadzenia (w przypadku prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), zgodnie z którym uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania odpowiednio -...

Continue reading

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej zasadą jest, że organem, który reprezentuje spółkę na zewnątrz w stosunku do osób trzecich jest zarząd. Prawo zarządu do reprezentowania spółki obejmuje wszystkie czynności, jakie związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę, przez co należy rozumieć w szczególności wszelkie czynności sądowe, pozasądowe, negocjowanie oraz zawieranie umów, składanie oraz przyjmowanie oświadczeń woli. Zarząd spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, to bez względu na postanowienia umowy spółki reprezentuje ją samodzielnie jedyny członek zarządu spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego zasady reprezentacji określa umowa spółki. W...

Continue reading

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje 2 rodzaje powództw umożliwiających zaskarżenie uchwał  zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej). Pierwszym jest powództwo o uchylenie uchwały, a drugim powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Częstą praktyką jest zamieszczanie obu żądań w jednym pozwie jako wnioski ewentualne, tj. w sytuacji, gdy sąd nie przychyli się do argumentacji powoda dot. żądania uchylenia uchwały, warto zamieścić wniosek o rozważanie przez sąd w takiej sytuacji żądania stwierdzenia jej nieważności (lub w odwrotnej kolejności – w zależności od stanu faktycznego i prawnego danej sprawy).

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna będąca nową spółką kapitałową funkcjonuje już w naszym porządku prawnym od pewnego czasu. Stała się ona atrakcyjną alternatywą dla prowadzenia biznesu, w szczególności dla startupów oraz firm high-tech, dla których z założenia miała być przeznaczona. Ten nowy twór prawny łączy w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, wprowadzając jednocześnie możliwości przeznaczone do tej pory dla spółek osobowych. Prostą spółkę akcyjną możemy założyć przez system s-24, co nie jest możliwe w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Nie mamy w niej kapitału zakładowego, a akcyjny, którego minimalna wysokość wynosi 1 zł. Akcje w PSA mogą zostać objęte...

Continue reading

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Gdy członek zarządu planuje pożyczyć spółce z o.o. pieniądze na jej rozwój, należałoby najpierw dopełnić formalności związanych z uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych i ustaleniem prawidłowej reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 KSH: „Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.” W pierwszej kolejności należałoby zwołać zgromadzenie wspólników spółki, podczas którego zostanie podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie przez członka zarządu umowy pożyczki ze spółką. W przypadku braku takiej...

Continue reading