Facebook

Linkedin

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego? Pospiesz się, jeżeli chcesz je sprzedać bez podatku dochodowego

BLOG

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego? Pospiesz się, jeżeli chcesz je sprzedać bez podatku dochodowego

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego?

Tylko przedsiębiorcy, którzy do 31 grudnia 2021 roku zdecydowali się na wykup leasingowanego auta do majątku prywatnego będą mogli dokonać jego sprzedaży bez podatku dochodowego po upływie pół roku od wykupu auta. Tak wynika z przepisów przejściowych, które znalazły się w projekcie Polskiego Ładu.

Jak jest dotychczas

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o PIT, przedsiębiorcy którzy zdecydowali się na wykup auta z leasingu do majątku prywatnego podatek dochodowy z tytułu sprzedaży tego auta zapłacą pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie auta (art. 10 ust. pkt 8 ustawy o PIT). A contrario zbycie wykupionego do majątku prywatnego samochodu po upływie ww. okresu nie skutkuje obecnie obowiązkiem rozpoznania przychodu z tego tytułu.

Co na to Polski Ład

Zgodnie z przepisami Polskiego Ładu zbycie samochodu, który był wykorzystywany w działalności gospodarczej na podstawie umowy leasingu, nawet jeżeli przed zbyciem samochód ten został z tej działalności wycofany będzie podlegało opodatkowaniu PIT, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym samochód został wycofany z działalności i dniem jego sprzedaży nie upłynęło 6 lat (art. 10 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 14 ust. 2 pkt 19 ustawy o PIT w brzmieniu nadanym tej ustawie po wejściu w życie Polskiego Ładu).

Dotychczasowe zasady tylko do aut wykupionych do 31 grudnia 2021 roku

Z przepisów przejściowych, które znalazły się w projekcie Polskiego Ładu wynika, że zmiany w opodatkowaniu PIT sprzedaży aut wykupionych do majątku prywatnego znajdą zastosowanie do aut nabytych (wykupionych) po dniu 31 grudnia 2021 roku (art. 51 projektu Polskiego Ładu). Ergo wykup leasingowanego auta do majątku prywatnego przed tą datą pozwoli podatnikom na stosowanie dotychczasowych przepisów.

Zmiany również wpłyną na opodatkowanie VAT

Niestety wyżej opisane zmiany będą miały swoje konsekwencje również w zakresie opodatkowania VAT wykupu auta. Obecnie w praktyce co do zasady podatek VAT płacony jest od kwoty ostatniej raty leasingu. Natomiast stosownie do przepisów Polskiego Ładu podatek VAT będzie płacony od realnej wartości rynkowej pojazdu, a nie od wartości wykupu.

Jaki będzie skutek przedmiotowych zmian

Docelowym skutkiem opisywanych zmian jest oczywiście ograniczenie obranego przez Ministerstwo Finansów za cel procederu wyprowadzania z firm aut poleasingowych za symboliczne kwoty.

Niestety opisane powyżej zmian odbiją się na przedsiębiorcach, którzy zawarli już umowy leasingowe i przyjęli przy tym określone skutki podatkowe zgodnie z przepisami, które obowiązywały na moment zawarcia umów leasingu. Finalnie niestety w wyniku zmiany obowiązujących zasad w trakcie obowiązywania tych umów, nie będą mogli liczyć na zakładany efekt.

Autor
Mateusz Kowalski
Aplikant radcowski