Facebook

Linkedin

Zalety i wady spółki komandytowej – czy warto ją zakładać?

BLOG

Zalety i wady spółki komandytowej – czy warto ją zakładać?

Zalety i wady spółki komandytowej

Jednym z rodzajów osobowych spółek prawa handlowego jest spółka komandytowa. Spółka ta nie ma co prawda osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Czy warto zdecydować się na tę formę prowadzenia działalności gospodarczej?

Zalety spółki komandytowej

  1. Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki

Spółkę komandytową muszą utworzyć co najmniej dwaj wspólnicy, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, a więc ustalonej w umowie spółki kwoty pieniężnej.

  1. Niewielki koszt założenia spółki

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie wskazują minimalnej wysokości wkładów, jakie wspólnicy powinni wnieść do spółki komandytowej. W związku z tym wkłady do spółki mogą zostać ustalone nawet na poziomie 1 zł. Spółkę komandytową można założyć przez Internet. W ten sam sposób można dokonywać zmian w umowie spółki, a także podejmować niektóre uchwały przez jej wspólników.

  1. Możliwość wypłacania zaliczek na poczet zysków

Pomimo braku ustawowej regulacji w zakresie możliwości wypłacania przez wspólników spółki komandytowej zaliczek na poczet przyszłych zysków spółki, nie ma przeszkód, aby takich wypłat dokonywać. Nie muszą być w tym względzie spełnione żadne dodatkowe wymagania (jak ma to miejsce w przypadku spółki z o.o. i S.A.). Wspólnicy mogą więc podjąć decyzję, na mocy której będą uprawnieni do pobierania w trakcie roku zaliczek na poczet przyszłego zysku.

Wady spółki komandytowej

  1. Prowadzenie spraw spółki bez udziału komandytariuszy

Co do zasady, komandytariusz nie ma prawa prowadzenia spraw spółki, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Komandytariusz nie może też reprezentować spółki na zewnątrz, chyba że posiada do tego stosowne pełnomocnictwo. Jeśli więc taki wspólnik chciałby zaangażować się w działalność spółki i mieć realny wpływ na jej funkcjonowanie, z poziomu komandytariusza może to być utrudnione lub wręcz niemożliwe.

  1. Pełna odpowiedzialność komplementariusza za zobowiązania spółki

Komplementariusz odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem osobistym. Co więcej, nazwisko/nazwa komplementariusza powinny znaleźć się w oznaczeniu spółki komandytowej (np. Kowalski spółka komandytowa/ ABC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa), aby potencjalni wierzyciele wiedzieli, do kogo mają się zwrócić w przypadku braku realizacji zobowiązań przez spółkę.

 

Autor:

Magdalena Sobolewska

Radca Prawny