Facebook

Linkedin

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

BLOG

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, iż ponoszone przez niego wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych zarówno dla pracowników jak i współpracowników (osoby na umowach B2B) stanowią koszt podatkowy (tak wynika z wydanej w dniu 10 listopada 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP2-2.4010.53.2022.3.AP). Jest to więc korzystne dla podatników stanowisko w zakresie niejednolicie dotychczas interpretowanego zagadnienia.

Wydatki na szkolenia dla współpracowników B2B w kosztach podatkowych – niejednolita praktyka interpretacyjna Krajowej Informacji Skarbowej

Przedmiotowe zagadnienie nie jest jednolicie interpretowane przez Krajową Informację Skarbową. Z tego też powodu niejednokrotnie ujmowanie w kosztach wydatków na szkolenia kadry współpracującej na umowach B2B wykazywane jest jako element ryzyka podatkowego.

Przykładem takiej negatywnej dla podatników interpretacji przedmiotowego zagadnienia jest np. interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2021 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.241.2021.4.AP.

W ww. interpretacji Organ uznając za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez podatnika wskazał, że:

Odnosząc się z kolei do kwestii wydatków poniesionych na organizację szkoleń na rzecz osób wykonujących pracę na podstawie umowy współpracy tzw. b2b tj. osób prowadzących działalność gospodarczą (Współpracownicy), nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów Spółki. Takie wydatki nie pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganiem przychodów lub zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów. Jak wynika również z uzupełnienia wniosku, udział w szkoleniach dla osób zatrudnionych na podstawie umów o współpracy (b2b) nie stanowi elementu należnego im wynagrodzenia za świadczone przez nich usługi, jak również nie ma wpływu na wysokość ich wynagrodzenia.

Skoro zatem organizowanie szkoleń nie ma wpływu na wykonywanie łączącej współpracowników i podatnika umowy o świadczenie usług, nie jest spełniona podstawowa przesłanka uznania takiego wydatku za koszt podatkowy, a zatem wydatek taki nie może stanowić kosztu podatkowego.

Jednocześnie jak wynikało z uzasadnienia organu wydatki te stanowią wydatki na reprezentację, ponieważ ich głównym celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku przedsiębiorcy wobec osób trzecich, niebędących pracownikami podatnika. Umowa współpracy zakłada bowiem równorzędność i niezależność podmiotów i stwarza warunki do przyjęcia założenia, że jeden podmiot chce wykreować swój pozytywny wizerunek względem drugiego, w celu ułatwienia wzajemnej współpracy.

Tożsamy stan faktyczny jednak zupełnie inne stanowisko

W zupełnie inny sposób wypowiedział się organ w wydanej 10 listopada 2022 r. interpretacji indywidualnej pod sygn. 0114-KDIP2-2.4010.53.2022.3.AP. Podobnie jak w interpretacji, o której mowa powyżej pytanie podatnika dotyczyło szkoleń dla współpracowników na umowach B2B. Specjalistyczne szkolenia dla współpracowników miały na celu zapewnić jak najwyższy standard świadczonych przez podatnika usług. Jednocześnie szkolenia były niezbędne do wykonywania przez współpracowników zlecenia na rzecz podatnika, przy czym nie stanowiły dla współpracowników elementów należnego im wynagrodzenia za współpracę.

W przedmiotowej interpretacji organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z którym ponoszone przez podatnika wydatki na szkolenia stanowią koszt podatkowy, odstępując przy tym od uzasadnienia własnego stanowiska.

Podatnik stanowisko swoje uzasadniał tym, iż celem ponoszenia przez podatnika opisanych we wniosku wydatków było osiągnięcie przychodów i zachowanie lub zabezpieczenie ich źródła – ale nadto był to cel jedyny. Wydatki na szkolenia miały zwiększać kompetencje współpracowników. Przy czym w jak podkreślił to podatnik to czy dane szkolenie będzie faktycznie rozbudowywać umiejętności współpracownika nie ma większego znaczenia. W realiach obrotu gospodarczego umiejętności, których dotyczyły opisane we wniosku szkolenia były podstawą do świadczenia wysokiej jakości usług przez podatnika. To w ocenie podatnika stanowiło o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego między wydatkami na szkolenia ponoszonymi przez podatnika a osiąganym przez niego przychodem. Innymi słowami skoro szkolenia i związana z nimi budowa kompetencji współpracowników zdecydowanie ma wpływ na zwiększenie przychodów podatnika, bowiem ma przełożenie na całokształt jego funkcjonowania oraz jakości świadczonych usług, to tym samym wydatek taki spełnia podstawową przesłankę uznania go za koszt podatkowy.

Ważna dla podatników interpretacja indywidualna

Będąca przedmiotem niniejszego wpisu – ważna dla podatników interpretacja – z pewnością jest dobrą wiadomością dla wielu przedsiębiorców dbających o rozwój i podnoszenie umiejętności swojej kadry. Obecny rozwój rynku pracy, czy szerzej usług niekiedy za standard stawia podnoszenie kwalifikacji w ramach ponoszonych na ten cele wydatków pracodawcy/usługobiorcy. Wyłącznie z kosztów podatkowych takich wydatków byłoby więc działaniem sprzecznym z realiami rynkowymi oraz zasadniczo celem kosztów podatkowych. W tym więc świetle przedmiotową interpretację należy ocenić pozytywnie.

 

Autor: Mateusz Kowalski, aplikant radcowski, HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy