Facebook

Linkedin

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

BLOG

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Kancelarii, udało się zakończyć kilkuletni spór korporacyjny pomiędzy mniejszościowym i większościowym wspólnikiem prężnie rozwijającej się spółki z branży, na którą nie możemy wskazać z uwagi na postanowienia ugodowe. Spór zakończył się podpisaniem ugody, na mocy której nasz Klient uzyskał 10-krotnie wyższe świadczenie za odejście ze spółki, niż początkowo składana mu oferta.

Spór zaczął się od złożenia przez naszego Klienta rezygnacji z zarządu spółki, z uwagi na odmienną od drugiego członka zarządu wizję dalszego prowadzenia biznesu. Różnice były nie do pogodzenia, więc nasz Klient planował odejść ze spółki nie tylko jako członek zarządu, ale także jako mniejszościowy wspólnik. Niestety, drugi członek zarządu (a także większościowy wspólnik) nie chciał ułatwiać naszemu Klientowi odejścia ze spółki, próbując podejmować działania zmierzające do obniżenia rynkowej wartości spółki po to, aby nasz Klient nie mógł zbyć swoich udziałów po aktualnej cenie rynkowej i uzyskać należnego mu wynagrodzenia za odejście ze spółki, której sam był założycielem.

Początkowo, pozostały w spółce członek zarządu (i większościowy wspólnik) korzystając ze swojej przewagi w spółce doprowadził do podjęcia uchwał zgromadzenia wspólników na mocy których m.in. miało dojść do zbycia istotnych aktywów spółki na rzecz wspólnika większościowego. Uchwały te zostały zaskarżone przez naszego klienta do Sądu z uwagi na jego pokrzywdzenie jako mniejszościowego wspólnika. Na skutek złożonych powództw wszystkie uchwały zostały wstrzymane w trybie zabezpieczenia roszczeń.

Następnie, nasz klient wystąpił przeciwko spółce z roszczeniami o udostępnienie informacji oraz dokumentów spółki w trybie art. 212 k.s.h., które to postępowanie zakończyło się uwzględnieniem roszczenia, a nadto o zapłatę zaległych faktur wystawionych w okresie sprawowania funkcji członka zarządu. W odpowiedzi na te roszczenia, spółka wystąpiła przeciwko naszemu Klientowi z kilkoma powództwami, w tym m. in. o zwrot kilkuset tysięcy złotych pobranych w okresie sprawowania funkcji członka zarządu oraz o wyłączenie wspólnika.

W rezultacie, pomiędzy stronami zawisło kilka postępowań sądowych, co utrudniało bieżące funkcjonowanie spółki, ale też wiązało się ze złymi emocjami i ciągle narastającym napięciem pomiędzy wspólnikami, zwłaszcza że w toku w/w postępowań udzielono szereg zabezpieczeń w interesie obu stron stwarzających olbrzymi dyskomfort funkcjonowania oraz niekorzystny dla obu stron stan zawieszenia i niepewności.

Na szczęście, po kilkumiesięcznych burzliwych negocjacjach stronom i ich pełnomocnikom udało się osiągnąć kompromis i przygotować ugodę na mocy której wszelkie toczące się postępowania zostały umorzone na zgodny wniosek stron, a nasz Klient uzyskał znaczącą, bo dziesięciokrotnie wyższą niż pierwotna oferta, zapłatę za swoje udziały w spółce.

Naszego Klienta przez cały ten czas wspierali prawnicy z HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy sp.k.: adw. Damian Wojnowski, r.pr. Magdalena Sobolewska i r.pr. Przemysław Przyżycki. Cieszymy się, że pomogliśmy w zażegnaniu sporu między wspólnikami na warunkach satysfakcjonujących obie strony.