Facebook

Linkedin

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

BLOG

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2123). Zgodnie z art. 12 ust. 1 przywołanej Ustawy, przepisy nowelizujące, które przewidują o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r., a w stosunku do spółek komandytowych,  które podjęły decyzję o odroczeniu objęcia opodatkowaniem CIT od 1 maja 2021 r.

Statystyki potwierdzają, że do 2021 r. spółka komandytowa była w Polsce jedną z najczęściej wybieranych form prowadzenia działalności gospodarczej. Szczególnie optymalną konstrukcją była spółka komandytowa, w której wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki (komplementariuszem) była spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś pozostali wspólnicy będący osobami fizycznymi ponosili ograniczoną odpowiedzialność do wysokości sumy komandytowej, określającej górny zakres ich odpowiedzialności (komandytariusze). Struktura ta pozwalała przede wszystkim zminimalizować ryzyko prowadzonej działalności gospodarczej, a przede wszystkim wiązała się z jednokrotnym opodatkowaniem zysków spółki. Podatnikami podatku dochodowego byli jedynie wspólnicy spółki, którzy rozliczali podatek dochodowy osiągany za pośrednictwem spółki w ramach przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wraz z wejściem w życie powyższych zmian podatkowych, spółki komandytowe stały się podatnikiem podatku CIT, przy czym dochody spółek komandytowych opodatkowane zostały według stawki 9% lub 19% w zależności od wielkości obrotu. Podatek CIT według stawki 9% płacą spółki, których obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 2 mln EURO brutto, a w  bieżącym roku obrotowym 2 mln EURO netto. Pozostałe spółki komandytowe objęte są stawką podatku CIT wynoszącą 19%.

Powyższe zmiany podatkowe spowodowały, że wspólnicy spółek komandytowych poszukują nowych rozwiązań, prowadzących do optymalizacji podatkowej oraz ograniczenia pozostałych kosztów prowadzenia biznesu.

Jednym z dostępnych rozwiązań jest przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Powyższe dopuszcza treść art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna oraz spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

Bez wątpienia, jedną z największych zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wyłączona odpowiedzialność wspólników. Wspólnicy nie odpowiadają bowiem za zobowiązania spółki własnym majątkiem. Ich odpowiedzialność ogranicza się bowiem jedynie do wysokości wniesionych wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, co oznacza, że może ona we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Podkreślenia wymaga także to, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością umożliwia  zmianę struktury własnościowej poprzez zbywanie udziałów, podczas gdy w spółce komandytowej ogół praw i obowiązków wspólnika jest niepodzielny i może być przez wspólnika zbyty wyłącznie w całości.

Procedura przekształcenia

W procedurze przekształcenia możemy wyodrębnić następujące etapy:

  1. Faza czynności przygotowawczych,
  2. Faza czynności menedżerskich,
  3. Faza czynności rejestrowych.

 

1. Faza czynności przygotowawczych

Zgodnie z art. 571 KSH, przekształcenie spółki osobowej w spółkę kapitałową następuje, jeżeli oprócz wymagań, o których mowa w rozdziale 1 (przepisy ogólne w zakresie przekształceń), za przekształceniem spółki osobowej w spółkę kapitałową opowiedzieli się wszyscy wspólnicy, z tym że w przypadku spółki komandytowej wystarczy, jeżeli oprócz wszystkich komplementariuszy za przekształceniem opowiedzą się komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych, chyba że umowa spółki przewiduje warunki surowsze.

Pierwszą czynnością od której rozpoczyna się proces przekształcenia spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest sporządzenie planu przekształcenia wraz z załącznikami, który pod rygorem nieważności powinien mieć formę pisemną. Jego przygotowanie spoczywa na wszystkich wspólnikach prowadzących sprawy spółki. Zgodnie z treścią art. 558 § 1 KSH, plan przekształcenia powinien zawierać co najmniej:

  1. ustalenie wartości bilansowej majątku spółki przekształcanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia;
  2. w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową określenie wartości godziwej udziałów albo akcji wspólników.

Ponadto zgodnie z treścią art. 558 § 2 KSH, do planu przekształcenia należy dołączyć:

  1. projekt uchwały w sprawie przekształcenia spółki;
  2. projekt umowy albo statutu spółki przekształconej;
  3. w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej;
  4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1 pkt 1, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

W dalszej kolejności Spółka musi zawiadomić wszystkich wspólników o zamiarze podjęcia uchwały w sprawie przekształcenia. Wskazuje na to treść art. 560 § 1 KSH, zgodnie z którą  „Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.

 

2. Faza czynności menedżerskich

Najważniejszą czynnością w procedurze przekształceniowej jest podjęcie uchwały wspólników spółki komandytowej o przekształceniu. Uchwała ta powinna być umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. W dodatku, za uchwałą oprócz wszystkich komplementariuszy muszą wypowiedzieć się także komandytariusze reprezentujący co najmniej dwie trzecie sumy sum komandytowych. Umowa spółki może przewidywać jednakże surowsze wymagania.

Uchwała o przekształceniu spółki komandytowej zawiera co najmniej:

  • wskazanie, że spółka komandytowa zostaje przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • wysokość kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane,
  • nazwiska i imiona członków pierwszego zarządu spółki przekształconej,
  • zgodę na brzmienie umowy spółki przekształconej.

 

3. Faza czynności rejestrowych

Ostatnim etapem w ramach procesu przekształcenia jest etap sądowy, poprzez zgłoszenie spółki przekształconej (sp. z o.o.) do sądu rejestrowego. Jak stanowi art. 569 KSH, wniosek o wpis przekształcenia do Krajowego Rejestru Sądowego wnoszą wszyscy członkowie zarządu albo wspólnicy mający prawo reprezentacji spółki przekształconej. Co istotne, zgodnie z ogólną zasadą wynikającą z art. 22 ustawy o KRS, wniosek o wpis do rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu (zdarzeniem tym jest dzień podjęcia uchwały o przekształceniu). Ostatnią czynnością zamykającą etap sądowy (rejestrowy), jak i całą procedurę przekształcenia, jest ogłoszenie przekształcenia. Jak stanowi art. 570 KSH, „ogłoszenie o przekształceniu spółki jest dokonywane na wniosek zarządu spółki przekształconej albo wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki przekształconej.” W przypadku spółki z o graniczoną odpowiedzialnością organem uprawnionym do złożenia wniosku o ogłoszenie przekształcenia jest zarząd spółki (w praktyce członek zarządu uprawniony do reprezentowania spółki, bądź też pełnomocnik lub prokurent spółki).

 

Skutki przekształcenia

Jednym z najważniejszych skutków przekształcenia jest wstąpienie spółki przekształconej w ogół praw i obowiązków spółki przekształcanej w wyniku sukcesji uniwersalnej. Oznacza to, że spółka przekształcona staje się stroną umów zawartych przez spółkę przekształcaną, a także toczących się postępowań. Niemniej jednak, należy dochować należytej staranności i zweryfikować, czy niektóre z umów nie wymagają zawarcia stosownych aneksów lub powiadomienia kontrahentów o transformacji w odpowiedni sposób. Ponadto spółka przekształcona pozostaje podmiotem wszelkich przyznanych wcześniej zezwoleń, koncesji oraz ulg, chyba że ustawa lub decyzja, na mocy której takiego zezwolenia, koncesji czy ulgi udzielono stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

 

Autor: Adrian Łukasik, Aplikant radcowski