Facebook

Linkedin

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

BLOG

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków

13 października 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwalona w lutym tego roku nowelizacja KSH wprowadza cały szereg nowych przepisów i zmienia część starych regulacji. Największą nowością jest wprowadzenie prawa grupy spółek uregulowanego w nowododanym dziale IV KSH stosowanego do spółki dominującej i spółki zależnej, jeżeli podjęły one uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek oraz do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeżeli umowa albo statut spółki powiązanej tak stanowi.

Jednak poza powyższym, nowelizacja KSH wprowadza również zmiany w zakresie działania Rad Nadzorczych i Zarządów spółek kapitałowych.

Należyta staranność w wykonywaniu obowiązków

Do tej pory nakaz dołożenia należytej staranności był uregulowany w art. 293 § 2 KSH, w wyniku nowelizacji paragraf ten został jednak uchylony, a obowiązek dołożenia należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru działalności osób wymienionych w tym przepisie przeniesiono do innych regulacji. Ww. obowiązek dotyczący członków Zarządu będzie regulował więc nowy art. 2091 KSH:

  • 1. Członek zarządu powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec spółki.
  • 2. Członek zarządu nie może ujawniać tajemnic spółki także po wygaśnięciu mandatu.

Przy czym w dalszym ciągu za należytą staranność zgodnie ze stanowiskiem doktryny należy rozumieć staranność profesjonalisty w ujęciu określonym w art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.

Business Judgement Rule

Do art. 293 KSH dodano natomiast § 3 który wprowadza do naszego porządku prawnego tzw. zasadę osądu biznesowego (ang. business judgement rule).

Członek zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej oraz likwidator nie narusza obowiązku dołożenia staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności, jeżeli postępując w sposób lojalny wobec spółki, działa w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego, w tym na podstawie informacji, analiz i opinii, które powinny być w danych okolicznościach uwzględnione przy dokonywaniu starannej oceny.

Reguła ta zakłada złagodzenie odpowiedzialności ww. osób za szkodę wyrządzoną spółce w zwiazku z wykonywaniem przez nich działalności na rzecz spółki w ramach swoich obowiązków, jeżeli postępowali oni względem spółki lojalnie działając w granicach uzasadnionego ryzyka gospodarczego.

Celem wprowadzenia regulacji, zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy, było „przesądzenie o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje”.

Przekazywanie Radzie Nadzorczej dokumentów i informacji na żądanie

Również Rada Nadzorcza została wyposażona w szereg nowych regulacji jej dotyczących, między innymi w możliwość żądania od Zarządu przekazanie jej informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień celem wykonywania przez Radę Nadzorczę jej obowiązków.

Zarząd po otrzymaniu takiego żądania będzie zobowiązany do przekazania Radzie informacji lub dokumentów niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania do organu lub osoby obowiązanej, chyba że w żądaniu określono dłuższy termin.

Doprecyzowanie przepisów dotyczących kadencji Członków Zarządu

Obliczanie kadencji członków organów spółek kapitałowych zawsze dostarczało wielu wątpliwości i sporów w doktrynie. Ustawodawca postanowił więc ukrócić problem i do art. 202 § 2 KSH dodał zdanie: „Kadencję oblicza się w pełnych latach obrotowych, chyba że umowa spółki stanowi inaczej”. Jeżeli więc Członek Zarządu spółki powołany został na trzyletnią kadencję, do określenia momentu wygaśnięcia mandatu potrzebujemy wziąć pod uwagę trzy pełne lata obrotowe trwania kadencji. Mandat członka Zarządu wygaśnie zaś z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

Protokołowanie uchwał Zarządu

Na sam koniec należy też zwrócić uwagę na wprowadzenie art. 2081 KSH, który wprowadza zasadę protokołowania uchwał Zarządu. Protokół powinien zawierać:

  • porządek obrad
  • imiona i nazwiska obecnych członków zarządu
  • liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały
  • zdanie odrębne zgłoszone przez członka zarządu wraz z jego ewentualnym umotywowaniem, jeżeli zostało złożone

Protokół podpisuje co najmniej członek zarządu prowadzący posiedzenie lub zarządzający głosowanie, chyba że umowa spółki lub regulamin zarządu stanowi inaczej.

Co prawda, w praktyce uchwały Zarządu były protokołowane nawet bez istnienia regulacji kodeskowej, jednak powyższe uregulowanie przyczyni się zapewne do ujednolicenia stosowanej do tej pory praktyki i zapobiegnie odstępstwom w tym zakresie.

 

Autor: Zuzanna Bokina-Kiełbasa, Aplikant radcowski