Facebook

Linkedin

zarząd \ Tag

HWW > Posts tagged "zarząd \"

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Postępowanie układowe jest jednym z typów postępowania restrukturyzacyjnego. Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego jest właściwy gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Co do zasady po złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego, Sąd rozpoznaje go na posiedzeniu niejawnym, co powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W takim wypadku Sąd rozpoznaje sprawę na podstawie informacji oraz dołączonych do wniosku dokumentów. Jednakże w przypadku gdy wystąpią okoliczności, które wymagają sprawdzenia, np. poprzez przesłuchanie wnioskodawcy – sąd powinien wyznaczyć rozprawę. Wobec konieczności wyznaczenia rozprawy, Sąd powinien rozpoznać wniosek w terminie sześciu tygodni – co...

Continue reading

Bezskuteczna egzekucja spółki akcyjnej a dochodzenie należności przez wierzyciela

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, a następnie egzekucyjnym może okazać się, że spółka od której dochodzimy należności nie posiada żadnego majątku. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty możliwości odzyskania swojej należności przez wierzyciela. Jak wynika z treści art. 778 1 k.p.c.: „Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której...

Continue reading

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – zmiany dotyczące Rad Nadzorczych

Tworzenie stałych i doraźnych komitetów Rady Nadzorczej art. 2191 k.s.h. W ramach wprowadzanych do Ustawy – Kodeks spółek handlowych zmian Rada Nadzorcza będzie mogła w drodze uchwały ustanawiać komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Podkreśla się, że nie jest to samodzielny organ, tylko działa w ramach Rady Nadzorczej. Komitet może być stały lub doraźny. Powoływanie doradcy Rady Nadzorczej art. 2192 k.s.h. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego przez wybranego doradcę. W kwestii powołania doradcy Radzie Nadzorczej przysługuje samodzielność. Rada Nadzorcza ma prawo do reprezentacji...

Continue reading

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków

13 października 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwalona w lutym tego roku nowelizacja KSH wprowadza cały szereg nowych przepisów i zmienia część starych regulacji. Największą nowością jest wprowadzenie prawa grupy spółek uregulowanego w nowododanym dziale IV KSH stosowanego do spółki dominującej i spółki zależnej, jeżeli podjęły one uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek oraz do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeżeli umowa albo statut spółki powiązanej tak stanowi. Jednak poza powyższym, nowelizacja KSH wprowadza również zmiany w zakresie działania Rad Nadzorczych i Zarządów spółek kapitałowych. Należyta staranność w wykonywaniu obowiązków Do tej pory nakaz dołożenia należytej staranności...

Continue reading

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje 2 rodzaje powództw umożliwiających zaskarżenie uchwał  zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej). Pierwszym jest powództwo o uchylenie uchwały, a drugim powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Częstą praktyką jest zamieszczanie obu żądań w jednym pozwie jako wnioski ewentualne, tj. w sytuacji, gdy sąd nie przychyli się do argumentacji powoda dot. żądania uchylenia uchwały, warto zamieścić wniosek o rozważanie przez sąd w takiej sytuacji żądania stwierdzenia jej nieważności (lub w odwrotnej kolejności – w zależności od stanu faktycznego i prawnego danej sprawy).

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna będąca nową spółką kapitałową funkcjonuje już w naszym porządku prawnym od pewnego czasu. Stała się ona atrakcyjną alternatywą dla prowadzenia biznesu, w szczególności dla startupów oraz firm high-tech, dla których z założenia miała być przeznaczona. Ten nowy twór prawny łączy w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, wprowadzając jednocześnie możliwości przeznaczone do tej pory dla spółek osobowych. Prostą spółkę akcyjną możemy założyć przez system s-24, co nie jest możliwe w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Nie mamy w niej kapitału zakładowego, a akcyjny, którego minimalna wysokość wynosi 1 zł. Akcje w PSA mogą zostać objęte...

Continue reading