Facebook

Linkedin

Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

BLOG

Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko spółce, może okazać się, że egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że droga Wierzyciela do odzyskania jego należności została zamknięta. Ustawodawca przewidział bowiem w kodeksie postępowania cywilnego możliwość nadania klauzuli wykonalności wobec wspólników spółki, przeciwko której pierwotnie wydane zostało orzeczenie.

Warto zaznaczyć, że możliwość uzyskania tytułu wykonawczego przeciwko wspólnikom, dotyczy jedynie spółek, w których wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za jej zobowiązania. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 778 1 k.p.c.: „Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której został wydany tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej wspólnikiem.”. Jednocześnie Wierzyciel może skierować egzekucję przeciwko jednemu, kilku lub wszystkim wspólnikom, wobec dowolnemu składnikowi ich majątku.

Jak wynika z przywołanego wyżej przepisu, nie jest wymagane uzyskanie postanowienia Komornika w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego wobec bezskuteczności. Jeśli oczywiste jest, że spółka nie posiada żadnego majątku, z którego Wierzyciel mógłby zostać zaspokojony, przeprowadzenie egzekucji przeciwko spółce nie jest konieczne. Wystarczy wówczas wykazać ten fakt, przedstawiając odpowiednią dokumentację. Przykładowo, do uprawdopodobnienia bezskuteczności może posłużyć oświadczenie Komornika, który uprzednio prowadził postępowania przeciwko spółce, fakt bezskutecznej egzekucja prowadzonej z innego tytułu wykonawczego Wierzyciela, uzyskany wykaz majątku czy bilans spółki.

Sąd rozpatrując wniosek Wierzyciela, nie będzie weryfikował zasadności roszczenia przeciwko spółce. Będzie badał jedynie dwie ustawowe przesłanki:

  1. czy wspólnik, na którego nadana ma zostać klauzula wykonalności, odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki;
  2. czy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna lub oczywiste jest, że będzie bezskuteczna.

Takie postępowanie klauzulowe przebiega co do zasady sprawnie, a koszt wniosku o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki jest stosunkowo niewielki – wynosi bowiem 50 zł (art. 71 pkt 4 u.k.s.c.)

 

Autor: Karolina Kochańska, Aplikantka adwokacka