Facebook

Linkedin

Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

BLOG

Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

Obecna praktyka Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi IP BOX, wskazuje iż Organ przerzuca na wnioskodawców ciężar ustalenia/wskazania, czy prowadzona przez nich działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową.

Kluczowe jest ustalenie przez organ, czy działalność podatnika jest działalnością badawczo-rozwojową

Powyższa okoliczność jest istotna ponieważ wciągnięcie jej do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku o wydanie interpretacji pozbawia wnioskodawcę ochrony w tym zakresie. Tj. organ w każdym momencie w toku kontroli może zakwestionować fakt prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym prawo do stosowania ulgi IP BOX.

Kluczowe jest zatem, aby to Organ w wydanej interpretacji indywidualnej ocenił i odpowiedział na pytanie wnioskodawcy, czy prowadzona przez niego działalność spełnia definicję działalności badawczo-rozwojowej. Tylko bowiem taka interpretacja ma dla podatnika chcącego skorzystać z ulgi IP BOX praktyczny walor ochronny.

Szereg pytań a na koniec odmowa wydania interpretacji ze strony Organu

Podatnik, który zwraca się w wniosku o wydanie interpretacji z takim pytaniem, w odpowiedzi otrzymuje wezwanie Organu zawierające szereg pytań, w tym wprost o wskazanie czy prowadzona przez podatnika działalność to działalność badawczo-rozwojowa w rozumieniu ustawy o PIT lub ustawy o CIT. Organ zadając takie pytanie, zasadniczo więc chce uzyskać od podatnika odpowiedź na pytanie, które podatnik zawarł w wniosku o wydanie interpretacji.

Brak jednoznacznej odpowiedzi na takie pytania i przedstawienie przez podatnika swojego stanowiska w tej sprawie, spotyka się z odmową wydania interpretacji.

Organ przy tym tłumaczy się, iż skoro definicja działalności badawczo-rozwojowej zawarta w ustawach o PIT i o CIT zawiera odwołania do przepisów „niepodatkowych” tj. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo o szkolnictwie wyższym, Organ nie jest władny do udzielenia odpowiedzi w tym zakresie.

Korzystne orzecznictwo sądów administracyjnych

Z korzyścią dla wnioskodawców, sądy administracyjne zakwestionowały ww. praktykę Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Z orzecznictwa tego wynika bowiem, że skoro ustawodawca w przepisach ustawy o PIT, czy o CIT regulujących ulgę IP BOX posługuje się pojęciem działalności badawczo-rozwojowej to kluczowe jest ustalenie przez Organ, że działalność prowadzona przez podatnika spełnia kryterium działalności badawczo-rozwojowej (skoro wnioskodawca wprost o to pyta). Natomiast odwołanie się w definicji tej działalności do ustawy pozapodatkowej (prawo o szkolnictwie wyższym) sprawia, że przepisy tej pozapodatkowej ustawy definiujące działalność badawczo-rozwojową stają się elementem systemu prawa podatkowego. Organ tym samym nie jest uprawniony do żądania od podatnika ustalenia tej okoliczności i odmowy wydania interpretacji indywidualnej.

Takie stanowisko zostało zaprezentowane m.in. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z 18 listopada 2021 r. sygn. I SA/Sz 825/21 „To, czy w danych okolicznościach sprawy podejmowane czynności mieszczą się w pojęciu działalności badawczo-rozwojowej, czy też nie, należy do organu, który przepis ten będzie stosował (interpretował), a nie do wnioskodawcy, który jedynie wskazuje własną ocenę prawnopodatkową i wyraża wątpliwości co do własnej oceny. Organ nie może przerzucać ciężaru dokonania prawidłowej wykładni tego terminu na wnioskodawcę.”.

W taki sam sposób orzekły już inne wojewódzkie sądy administracyjne: w Gliwicach w wyroku z 5 marca 2021 r. (sygn. akt I SA/Gl 24/21) i w Krakowie w wyroku z 18 marca 2021 r. (sygn. akt I SA/Kr 178/21), a także Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z 20 października 2021 r. (sygn. akt II FSK 771/21).

Powyższą linię orzeczniczą z pewnością należy ocenie korzystnie. Natomiast niestety negatywnym skutkiem zaprezentowanej praktyki Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej jest znaczące wydłużenie się procesu uzyskania przez podatników interpretacji w zakresie potwierdzenia prawa do stosowania ulgi IP BOX, w tym w szczególności praktyka ta może zniechęcać niektórych podatników do występowania z takimi wnioskami w ogóle lub zaskarżania niekorzystnych rozstrzygnięć Organu do wojewódzkich sądów administracyjnych m.in. z uwagi na dodatkowe koszty związane ze sporządzeniem skargi i reprezentacją na tym etapie.

Autor
Mateusz Kowalski
Aplikant radcowski