Facebook

Linkedin

Faktura proforma jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 k.c.

BLOG

Faktura proforma jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 k.c.

Faktura proforma jako oferta zawarcia umowy w rozumieniu art. 66 k.c.

Pomimo skojarzeń z prawem podatkowym, faktura proforma nie jest dokumentem księgowym. Dokument ten nie wywołuje zatem absolutnie żadnych skutków podatkowych.

Jakie skutki zatem wywołuje faktura proforma, poza tym że jest zapowiedzią wystawienia faktury VAT ?

Mnie, jako cywilistę, interesują skutki, które materializują się właśnie na gruncie prawa cywilnego i takie zostaną omówione w niniejszej publikacji.

Otóż, faktura proforma przy założeniu, że jej treść czyni zadość przepisowi art. 66 § 1 k.c., może być traktowana jako oferta handlowa. W związku z tym zastosowanie znajdą przepisy kodeksu cywilnego z art. 66-70 k.c.

 

Jakie warunki musi spełniać zatem spełniać faktura proforma, aby wywoływać rzeczone skutki?

Zgodnie z art. 66 § 1 k.c.

Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej umowy.

Faktura proforma musi zatem zawierać wszelkie dane, które winna zawierać typowa umowa handlowa, a więc oznaczenie stron, przedmiot umowy, cenę, termin płatności.

Jeżeli oferta w takiej postaci (faktura proforma spełniająca warunki określone art. 66 § 1 k.c.) zostanie zaakceptowana, np. poprzez dokonanie zapłaty, to dojdzie do zawarcia umowy poprzez przyjęcie złożonej oferty.

Należy bowiem pamiętać, że oświadczenie woli akceptujące treść oferty może być złożone poprzez czynności konkludentne, co znajduje bezpośrednie oparcie w art. 60 k.c.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt I ACa 920/14).

Co istotne, do zawarcia umowy na tej podstawie może dojść również w sytuacji, gdy faktura proforma opiewa wyłącznie na kwotę zaliczki (pod warunkiem, że jest to odpowiednio określone w jej treści, tj. w treści oferty).

Powyższe potwierdził w wyroku z 19 marca 2015 r., sygn. akt I Aca 920/14, Sąd Apelacyjny w Bydgoszczy I Wydział Cywilny.

Skutki zawarcia umowy we wskazany sposób są tożsame ze skutkami zawarcia umów w formie bardziej sformalizowanej. Powstaje zatem stosunek obligacyjny określonej treści, a co do skutków jego niewykonania lub wadliwego wykonania znajdują zastosowanie ogólne zasady prawa cywilnego, w tym chociażby przepisy art. 471 i n. regulujące odpowiedzialność kontraktową, przepisy regulujące odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy itp.

 

Autor: Przemysław Przyżycki, Radca prawny

 

*Treść niniejszego artykułu odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w nim informacji.