Adrianna Harmata

4 lipca 2024

Miarkowanie kar umownych

Wysokość kary umownej a odszkodowanie Kodeks cywilny w art. 484 § 1 stanowi, że kara umowna należy się wierzycielowi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania w […]