Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

3 października 2023

Terminy wydania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej i możliwość ich przedłużenia

Zapewnienie przyłączenia do sieci – oprócz tytułu prawnego do nieruchomości i załatwienia spraw administracyjnych (w tym m.in. decyzji środowiskowej, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego/warunków zabudowy bądź pozwolenia […]
20 września 2023

Zmiany w opłatach sądowych w sprawach pracowniczych

Obecne uregulowanie opłat w sprawach pracowniczych Dotychczasowe regulacje w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 2005 roku określały opłaty w sprawach pracowniczych w zależności […]
14 września 2023

Nieoczywiste wydatki jako koszty uzyskania przychodu

Na wstępie podkreślić należy, że jedną z najważniejszych wytycznych uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu jest jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Co oczywiste, wydatek […]
17 sierpnia 2023

Możliwość zwrotu pobranych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy w Spółce z o.o.

ZALICZKI NA POCZET PRZEWIDYWANEJ DYWIDENDY – WYMOGI I WYSOKOŚĆ ZALICZEK Oprócz powyższych wymagań, na podstawie art. 195 § 1 k.s.h. spółka może wypłacać zaliczki na poczet […]
3 sierpnia 2023

Zasady nabywania nieruchomości przez cudzoziemców

Zgodnie z art. 1 ust. 2 Ustawy, cudzoziemcem jest: osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego; osoba prawna mająca siedzibę za granicą; nieposiadająca osobowości prawnej spółka osób wymienionych […]
3 sierpnia 2023

Wina w wyborze – zagadnienia szczegółowe

Przepis art. 429 k.c. reguluje zagadnienie odpowiedzialności deliktowej podmiotu, który nie jest bezpośrednim sprawcą szkody, ale powierzył wykonanie czynności innej osobie (podmiotowi), która szkodę spowodowała. Jest […]
3 sierpnia 2023

Zakończenie roku podatkowego w trakcie roku obrotowego z preferencją w wypłacie zysku komplementariusza – mamy interpretację KIS

We wniosku zadano dwa pytania, pierwsze odnoszące się do tego czy w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji w roku kalendarzowym 2023 wystąpią […]
31 lipca 2023

Niedopuszczalność umorzenia postępowania na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 k.p.c., w przypadku podjęcia przez Sąd czynności świadczących o podjęciu postępowania w sprawie

Stan faktyczny i przebieg sprawy był dość skomplikowany, a z punktu widzenia przekazu niniejszego artykułu nie wymaga szczegółowego omówienia. Wystarczy wskazać, że po stronie pozwanych występowało […]
3 lipca 2023

Rodzaje praw autorskich i możliwości ich zbywania

Przez utwór rozumiemy każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W szczególności przedmiotem prawa autorskiego […]