Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

22 sierpnia 2022

Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą

Celem treści przepisu art. 108 KC jest przeciwdziałanie dokonywania czynności prawnej w sytuacji konfliktu interesów reprezentowanego i reprezentanta działających w imieniu własnym lub w imieniu innego reprezentowanego. […]
17 sierpnia 2022

Odzyskanie VAT przez rolnika? Jest na to przepis

Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku […]
12 sierpnia 2022

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek

Zgodnie z treścią art. 136 § 5 k.p.c., który dodany zostaje od lipca, przedsiębiorcy wpisani do CEIDG, którzy pozostają stroną w procesie sądowym, mają obowiązek powiadomić […]
10 sierpnia 2022

Przedawnienie roszczeń w transporcie na gruncie Ustawy Prawo przewozowe

Powstaje zatem pytanie, z którego aktu prawnego skorzystać na potrzeby danej sprawy. Upraszczając, można powiedzieć, że Ustawa Prawo przewozowe będzie miała zastosowanie – zgodnie z art. […]
8 sierpnia 2022

Zmiany w doręczeniach korespondencji dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobowe działalności

Tworzenie stałych i doraźnych komitetów Rady Nadzorczej art. 2191 k.s.h. W ramach wprowadzanych do Ustawy – Kodeks spółek handlowych zmian Rada Nadzorcza będzie mogła w drodze […]
26 lipca 2022

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

13 października 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwalona w lutym tego roku nowelizacja KSH wprowadza cały szereg nowych przepisów i zmienia […]
26 lipca 2022

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Kodeks spółek handlowych przewiduje pewne wyjątki od powyższych zasad reprezentacji. Są to sytuacje, w których spółka zawiera umowę z członkiem zarządu. Najczęściej jest to umowa o pracę […]
22 lipca 2022

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

Generalnie zasada biznesowej oceny sytuacji wywodzi się z amerykańskiego systemu prawnego. Wprowadzenie jej na grunt polskiego prawa handlowego ostatecznie rozwieje wątpliwości w zakresie sposób postrzegania odpowiedzialności […]
19 lipca 2022

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy

Jak wynika z przepisów art. 560 k.c. jedną z możliwości reakcji kupującego na zakup rzeczy posiadającej wady na podstawie przepisów o rękojmi jest odstąpienie od umowy. […]