Blog


Poznaj nowości prawno-podatkowe, poznaj ciekawe i niejednokrotnie głośne sprawy w których bierzemy udział, a także poznasz nas bliżej!

6 grudnia 2021

Celowość kształtowania w umowie spółki z o.o. postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Wspólnicy spółki z  o.o. mogą już na etapie zawiązywania spółki bądź wprowadzając zmiany do umowy wyłączyć lub ograniczyć wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki. Umowa spółki […]
2 grudnia 2021

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Zgodnie z art. 15 § 1 KSH: „Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, […]
23 listopada 2021

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Spór zaczął się od złożenia przez naszego Klienta rezygnacji z zarządu spółki, z uwagi na odmienną od drugiego członka zarządu wizję dalszego prowadzenia biznesu. Różnice były […]
17 listopada 2021

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

W Nowelizacji zawarto przepisy wyposażające rady nadzorcze w nowe kompetencje takie jak m.in.: obowiązek oceny sprawozdań (w przypadku prostej spółki akcyjnej również ich prawidłowości i rzetelności) […]
16 listopada 2021

Polski Ład z podpisem Prezydenta – najistotniejsze zmiany

Do najistotniejszych zmiany wprowadzonych w drodze ustawy można zaliczyć: podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 […]
26 października 2021

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

Prawo karne będzie mogło być zatem zastosowane, nie tylko gdy nie dojdzie do wykonania zobowiązania przez dłużnika, ale też jeśli dłużnik jednocześnie w jakiś sposób przyczynił […]
21 października 2021

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery „R” wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy […]
18 października 2021

Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja

Wizerunek ujęty został w katalogu dóbr osobistych wymienionych w kodeksie cywilnym, objętych ochroną wynikającą z art. 23 i 24, jednak kluczowym przepisem jest art. 81 Ustawy […]
7 października 2021

Nowelizacja KSH: Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych

Proponowaną przez autorów nowelizacji nowością ma być oparcie odpowiedzialności zarówno członków zarządów jak i członków rad nadzorczych ma tzw. zasadzie business judgement rule (biznesowej oceny sytuacji). […]