Facebook

Linkedin

Uchybienie i przywrócenie terminu procesowego. Przedłużanie terminów sądowych

BLOG

Uchybienie i przywrócenie terminu procesowego. Przedłużanie terminów sądowych

Uchybienie terminowi procesowemu i możliwość jego przywrócenia. Przedłużanie terminów sądowych.

W toczących się postępowaniach sądowych zdarzają się niekiedy sytuacje, w których strona nie dokona czynności procesowej w wyznaczonym przez Sąd terminie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przywrócenia terminu do dokonania takiej czynności, np. złożenia pisma procesowego – w określonych przypadkach. Ustawodawca opisał wskazane czynności w Rozdziale 5.

Należy pamiętać, że czynności podejmowane po upływie oznaczonego przez Sąd terminu, pozostają bezskuteczne. Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. „Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.”, dalsza część omawianego przepisu wskazuje jednocześnie, że: „Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga za sobą ujemnych dla strony skutków procesowych.” (art. 168 § 2 k.p.c.). Brak winy będzie tu oceniany pod kątem dołożenia przez stronę staranności do wykonania zobowiązania, tj. podjęcia czynności umożliwiających dochowanie terminu. Przykładową sytuacją, jaką można wskazać jest niespodziewane zamknięcie placówek pocztowych podczas pandemii, wskutek czego pismo nie mogło zostać nadane.

W przypadku składania do Sądu wniosku o przywrócenie terminu, należy wraz z wnioskiem dokonać czynności procesowej. Ustawodawca przewidział na to dodatkowy 7-dniowy termin od czasu ustania przyczyny uchybienia. Samo złożenie wniosku i pisma nie odznacza jednak, że Sąd się do niego przychyli. We wniosku należy uprawdopodobnić okoliczności, które go uzasadniają. Sąd odrzuci wniosek spóźniony lub niedopuszczalny z mocy ustawy.

W sytuacji, w której strona wie, że nie uda jej się w terminie wykonać zobowiązania, aby nie dopuścić do uchybienia terminowi, może spróbować złożyć wniosek o przedłużenie terminu na odpowiedź na wezwanie Sądu. Instytucja ta przewidziana została w art. 166 k.p.c. Należy przy tym pamiętać o odróżnieniu terminów sądowych od terminów ustawowych. Nie każdy bowiem z nich możemy przedłużyć. Na mocy ww. przepisu, przedłużeniu mogą ulec wyłącznie terminy sądowe, czyli takie, które wyznaczone zostały przez przewodniczącego lub przez Sąd. Strona nie będzie miała zatem możliwości przedłużenia np. terminu na wniesienie apelacji, który określony został ustawowo. Aby Sąd przychylił się do wniosku, należy prawidłowo go uzasadnić. Wskazanie i opisanie wystąpienia ważnej przyczyny oraz rzeczowe wyjaśnienie sytuacji, która spowodowała, że strona nie może w przewidzianym terminie wykonać zobowiązania, umożliwi przewodniczącemu podjęcie decyzji w zakresie złożonego przez nas wniosku.

Autor

Karolina Kochańska
Aplikant adwokacki