Facebook

Linkedin

sąd Tag

HWW > Posts tagged "sąd"

Rozłożenie zasądzonego przez Sąd w wyroku świadczenia na raty

Rozłożenie zasądzonego przez Sąd w wyroku świadczenia na raty

Niejednokrotnie w postępowaniach sądowych o zapłatę mamy do czynienia z roszczeniami dot. kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych lub wyższymi – w szczególności, gdy powództwo zostało wytoczone przez instytucję kredytową, np. wobec braku płatności rat kredytu. W momencie uwzględnienia powództwa przez Sąd, dłużnik zobowiązany jest do zapłaty bardzo wysokiej kwoty – często nie mogąc sobie pozwolić na jednorazową spłatę zadłużenia. Warto wówczas pamiętać o możliwości rozłożenia przez sąd takiego świadczenia na raty i zawnioskować o nie. Zgodnie z brzmieniem art. 320 k.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub...

Continue reading

Oświadczenie o potrąceniu a skuteczny zarzut potrącenia w toku procesu.

Oświadczenie o potrąceniu a skuteczny zarzut potrącenia w toku procesu

W ramach niniejszej publikacji chciałbym poruszyć temat skutecznego podniesienia zarzutu potrącenia w toku procesu, gdyż jest to zabieg uważany przez sporą część praktyków prawa za mocno nieintuicyjny. Mówimy przy tym o sytuacji, w której nie doszło do złożenia oświadczenia o potrąceniu przed wszczęciem procesu. Nieintuicyjność w tym zakresie wynika głównie z dość częstego błędu jakim jest utożsamianie zagadnień oświadczenia o potrąceniu oraz zarzutu potrącenia. Otóż oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową,...

Continue reading

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.).

Uchybienie i przywrócenie terminu procesowego. Przedłużanie terminów sądowych

Uchybienie terminowi procesowemu i możliwość jego przywrócenia. Przedłużanie terminów sądowych.

W toczących się postępowaniach sądowych zdarzają się niekiedy sytuacje, w których strona nie dokona czynności procesowej w wyznaczonym przez Sąd terminie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przywrócenia terminu do dokonania takiej czynności, np. złożenia pisma procesowego - w określonych przypadkach. Ustawodawca opisał wskazane czynności w Rozdziale 5. Należy pamiętać, że czynności podejmowane po upływie oznaczonego przez Sąd terminu, pozostają bezskuteczne. Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. „Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.”, dalsza część omawianego przepisu wskazuje jednocześnie, że: „Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga...

Continue reading