Facebook

Linkedin

 

SPORY

Postępowania sądowe

Zespół prawników działu postępowań administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych. Prowadzimy sprawy administracyjne i sądowo-administracyjne w każdym obszarze administracyjnego prawa materialnego, w tym w szczególności w zakresie prawa budowlanego, pozwoleń na broń, pozyskiwania dotacji i wielu innych.

Obsługa prawna obejmuje między innymi:

 • sporządzaniu wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych;
 • reprezentacji klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • sporządzaniu odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia wydane w toku postępowania administracyjnego;
 • sporządzeniu wniosków o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych oraz wniosków o wznowienie postępowania administracyjnego;
 • pozyskaniu w imieniu klientów niezbędnych zaświadczeń z urzędów administracji państwowej i samorządowej;
 • doradztwie z zakresu procedury administracyjnej oraz materialnego prawa administracyjnego.

Postępowania administracyjne

Prawo administracyjne to niezwykle szeroka i różnorodna gałąź prawa, regulująca stosunki prawne, dla których wspólnym mianownikiem jest relacja podmiotu z organem władzy publicznej (państwowej lub samorządowej).

 

Prawo administracyjne definiuje normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Obsługa prawna obejmuje między innymi:

 • opinie prawne z zakresu prawa administracyjnego
 • sporządzenie i składanie wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych,
 • postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne (przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym)
 • składanie środków odwoławczych (skarg, odwołań, zażaleń, wniosków o wznowienie postępowania, kasacji)
 • uzyskiwanie koncesji, licencji, zezwoleń dla prowadzonej działalności gospodarczej
 • sporządzanie i składanie skarg oraz reprezentacja klientów w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego w budownictwie
 • prawo zamówień publicznych

Arbitraż

Nasz zespół posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami arbitrażowymi. Założeniem i jednocześnie dobrodziejstwem poddania sporu pod osąd niezależnych arbitrów jest dążenie do takiego sposobu rozwiązania sporu, który umożliwia stronom dalsze wspólne prowadzenie interesów, tak w czasie trwania sporu, jak i po jego rozstrzygnięciu. Do zalet arbitrażowego rozstrzygania sporów zaliczyć należy w szczególności szybkość, wysoką jakość i elastyczność postępowania oraz stosunkowo niskie koszty, a przede wszystkim kameralną i kulturalną atmosferę dla rozwiązania sporu przez eksperckie grono, szanowane i zaakceptowane przez obie strony.

 

Rozumiemy to i jesteśmy w stanie pomóc zarówno na poziomie kontraktowym, celem zabezpieczenia takiego właśnie sposobu rozwiązania sporu, jak i na poziomie zaistnienia sporu, reprezentując Państwa interesy.

Nasza pomoc może obejmować między innymi: 

 • negocjowanie lub sporządzenie umów zawierających klauzule arbitrażowe;
 • reprezentacja interesów Klienta przed sądem arbitrażowym, zarówno na gruncie polskich, jak i zagranicznych regulaminów arbitrażowych, jak choćby Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan w Warszawie, Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, Trybunału Arbitrażu Międzynarodowego w Londynie;
 • prowadzenie postępowań okołoarbitrażowych, tj. chociażby w przedmiocie uchylenia wyroku sądu arbitrażowego, stwierdzenia wykonalności wyroku arbitrażowego, zabezpieczenia roszczeń dochodzonych w postępowaniu arbitrażowym i innych.