Facebook

Linkedin

HWW > Porady prawne  > Kara porządkowa

Kara porządkowa

W myśl art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.2020.1320) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów przestrzegania i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować:

  1. karę upomnienia
  2. karę nagany, a także
  3. karę pieniężna, m.in. za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia czy za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości.

Należy pamiętać, że kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężna nie mogą przekraczać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty. 

Kara porządkowa może zostać zastosowana tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika, niezastosowanie tej zasady może stanowić podstawę do wniesienia sprzeciwu wobec nałożonej kary. Pracodawca może zastosować nałożenie kary przed upływem 2 tygodni od powzięcia wiadomości o naruszeniu obowiązku pracowniczego i przed upływem 3 miesięcy od dopuszczenia się naruszenia. Jeżeli pracownik nie jest obecny w zakładzie pracy i nie może zostać wysłuchany, bieg dwutygodniowego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. 

O zastosowaniu kary pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując: 

  1. rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych;
  2. datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia;
  3. informację o prawcie zgłoszenia sprzeciwu i datę wniesienia. 

Jeżeli w ocenie pracownika zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem prawa, pracownik ma prawo w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia o ukaraniu wnieść sprzeciw. O uwzględnieniu bądź odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca. Nieodrzucenie sprzeciwu w terminie 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.  Jeżeli sprzeciw zostanie odrzucony, pracownik ma 14 dni by wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej kary.

Karę porządkową uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy pracownika, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa się z akt osobowych. 

Chcesz uzyskać wzór sprzeciwu od nałożonej kary porządkowej? Kliknij tu.

Autor:
Ilona Smurlik
Prawnik