Facebook

Linkedin

 

IP/TMT

RODO

Wspieramy Klientów w zakresie kompleksowego wdrożenia w prowadzonej organizacji procedur przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, w szczególności w ramach następujących działań:

 • Przeprowadzanie audytów procesów i dokumentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych funkcjonujących w danej organizacji;
 • Sporządzanie całościowej dokumentacji RODO, w tym polityki ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, klauzul informacyjnych, upoważnień, umów powierzenia przetwarzania danych, zasad retencji danych osobowych;
 • Doradztwo w zakresie środków bezpieczeństwa stosowanych w celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych;
 • Wdrożenie opracowanej dokumentacji jak i procedur przetwarzania danych osobowych zgodnych z RODO w prowadzonej organizacji;
 • Reprezentacja Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych.

Własność intelektualna

Wspieramy Klientów zarówno w zakresie ochrony ich własności intelektualnej, jak i możliwości korzystania z własności intelektualnej innych podmiotów m.in. w następujący sposób:

 • Sporządzamy, opiniujemy oraz negocjujemy umowy z zakresu praw autorskich, w tym umowy przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz umowy licencyjne, umowy regulujące korzystanie z praw własności przemysłowej, umowy transferu technologii oraz know-how;
 • Weryfikujemy zdolność rejestrową znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wynalazków i wzorów użytkowych;
 • Prowadzimy postępowania rejestrowe oraz sporne dotyczące praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO);
 • Reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących naruszeń praw własności intelektualnej m.in. naruszeń autorskich praw majątkowych i osobistych, bezprawnego korzystania ze znaków towarowych, naśladownictwa produktów;
 • Doradzamy w sprawach z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym ochrony renomy jak i tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wspieramy Klientów w dochodzeniu roszczeń z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji;
 • Pomagamy Klientom w sprawach z zakresu domen internetowych oraz prowadzimy postępowania przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy PIIT;
 • Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz doradzamy w zakresie komercjalizacji wizerunku;
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa własności intelektualnej.

IT / E-Commerce

Kompleksowo wspieramy Klientów w prowadzeniu sklepów i serwisów internetowych oraz pomagamy w realizacji projektów IT od strony prawnej, w szczególności poprzez:

 • Sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie systemów informatycznych, umów o zapewnienie ustalonego poziomu świadczenia usług (Service Level Agreement), umów licencyjnych na oprogramowanie, umów na stworzenie oraz utrzymanie stron internetowych, aplikacji mobilnych;
 • Reprezentowanie zarówno zamawiających jak i wykonawców w sporach sądowych związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem systemu informatycznego;
 • Tworzenie oraz weryfikację regulaminów oraz polityk prywatności sklepów, serwisów internetowych i aplikacji mobilnych, w szczególności w zakresie ich zgodności z prawem konsumenckim, telekomunikacyjnym oraz zasadami świadczenia usług drogą elektroniczną;
 • Przygotowywanie treści zgód (checkboxów), przycisków, zakładek, formularzy, klauzul informacyjnych widocznych na stronie internetowej oraz komunikatów kierowanych do jej użytkowników;
 • Dbanie o zgodne z prawem przesyłanie informacji handlowych oraz przetwarzanie danych osobowych użytkowników sklepów i serwisów internetowych;
 • Konsultacje odnośnie umieszczania materiałów graficznych na stronie internetowej, w szczególności zdjęć i znaków towarowych sprzedawanych produktów;
 • Doradztwo w zakresie formy prawnej działalności prowadzonej w branży e-commerce.