Facebook

Linkedin

Uncategorized

HWW > Uncategorized

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Formalny tryb zgromadzenia wspólników czyli tzw. „zaproszenie” na zgromadzenie wspólników w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) został przewidziany dla spółek kapitałowych. Zgodnie z nim, podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia dokonuje zwołania, wysyłając zaproszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a niekiedy, w przewidzianych ustawowo przypadkach – również pocztą elektroniczną. Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) czy walnego zgromadzenia (w przypadku prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), zgodnie z którym uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania odpowiednio -...

Continue reading

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy na podstawie przepisów dot. rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.   Jak wynika z przepisów art. 560 k.c. jedną z możliwości reakcji kupującego na zakup rzeczy posiadającej wady na podstawie przepisów o rękojmi jest odstąpienie od umowy. Prawo to jest limitowane brzmieniem art. 560 § 4 k.c., zgodnie z którym Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jak zatem ocenić, czy wada jest istotna, czy też nieistotna, a zatem czy odstąpienie od umowy jest w danym przypadku w ogóle dopuszczalne. Wykładnia przedmiotowego przepisu nie jest zupełnie oczywista i dostarcza doktrynie oraz orzecznictwu szeregu problemów, których...

Continue reading

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nieugięty w sprawie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nieugięty w sprawie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

W wydanej 15 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej pod sygnaturą 0115-KDIT3.4011.32.2022.1.AW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z którym naruszające konstytucyjną zasadę praw nabytych przepisy przejściowe Polskiego ładu uniemożliwiające po 1 stycznia 2023 r. kontynuację amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r. nie powinny mieć zastosowania, zaś podatnik powinien mieć możliwość dokończenia amortyzacji lokalu mieszkalnego nabytego przed 1 stycznia 2022 r. Problematyczne przepisy przejściowe Celem zarysowania problemu należy wskazać, że w ramach pakietu zmian zaserwowanego nam w ramach Polskiego ładu w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), w kręgu wyłączeń z amortyzacji...

Continue reading

Szybka ścieżka rozwiązania prostej spółki akcyjnej

Szybka ścieżka rozwiązania prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna („P.S.A.”) jest nową formą prowadzenia działalności funkcjonującą od 1 lipca 2021 r. Pomimo jej krótkiej „kariery”, niektórzy założyciele już myślą o jej rozwiązaniu. Jak każdą spółkę kapitałową, tak i P.S.A. można wykreślić z rejestru przedsiębiorców po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej. Zaletą P.S.A. jest jednak możliwość skorzystania także ze znacznie szybszej ścieżki – rozwiązania P.S.A. bez procedury likwidacyjnej.   Instytucją, która nie występuje na gruncie przepisów o innych spółkach kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.), jest możliwość przejęcia mienia P.S.A. przez oznaczonego akcjonariusza (zwanego akcjonariuszem przejmującym), z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy spółki. Specyfika spółek typu start-up, dla których dedykowane było...

Continue reading

Czy Polski ład i obniżka stawki ryczałtu dla usług związanych z IT zmieni praktykę KIS w zakresie interpretacji dotyczących IP BOX?

Czy Polski ład i obniżka stawki ryczałtu dla usług związanych z IT zmieni praktykę KIS w zakresie interpretacji dotyczących IP BOX?

Pakiet zmian podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. przewiduje obniżkę z 15% do 12% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla szeregu usług związanych z IT m.in. usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Spowodowany tą zmianą i dostrzegalny już spadek zainteresowania IP BOX’em może skutkować zmianą podejścia KIS w zakresie rozpatrywanych wniosków o interpretację dotyczących tej ulgi.

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Gdy członek zarządu planuje pożyczyć spółce z o.o. pieniądze na jej rozwój, należałoby najpierw dopełnić formalności związanych z uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych i ustaleniem prawidłowej reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 KSH: „Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.” W pierwszej kolejności należałoby zwołać zgromadzenie wspólników spółki, podczas którego zostanie podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie przez członka zarządu umowy pożyczki ze spółką. W przypadku braku takiej...

Continue reading

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy oraz poprzez wpis do rejestru znaków towarowych. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery "R" wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony,...

Continue reading