Facebook

Linkedin

Porady prawne

HWW > Porady prawne

Celowość kształtowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Celowość kształtowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Udziały wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady podlegają dziedziczeniu na równi z innymi składnikami majątku zmarłego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że umowa spółki nie stanowi inaczej. Wspólnicy spółki z  o.o. mogą już na etapie zawiązywania spółki bądź wprowadzając zmiany do umowy wyłączyć lub ograniczyć wstąpienie spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki. Umowa spółki powinna jednak określać warunki spłaty spadkobierców niewstępujących do spółki, pod rygorem bezskuteczności ograniczenia lub wyłączenia. Umowa spółki może również wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział. Jeżeli jednak według umowy...

Continue reading

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Kancelarii, udało się zakończyć kilkuletni spór korporacyjny pomiędzy mniejszościowym i większościowym wspólnikiem prężnie rozwijającej się spółki z branży, na którą nie możemy wskazać z uwagi na postanowienia ugodowe. Spór zakończył się podpisaniem ugody, na mocy której nasz Klient uzyskał 10-krotnie wyższe świadczenie za odejście ze spółki, niż początkowo składana mu oferta. Spór zaczął się od złożenia przez naszego Klienta rezygnacji z zarządu spółki, z uwagi na odmienną od drugiego członka zarządu wizję dalszego prowadzenia biznesu. Różnice były nie do pogodzenia, więc nasz Klient planował odejść ze spółki nie tylko jako członek zarządu, ale także jako...

Continue reading

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

Efektywne prowadzenie przez radę nadzorczą jako wewnętrzny organ nadzoru spółki wymaga, aby posiadała ona bieżący dostęp do rzetelnych oraz kompletnych o niej informacji. W praktyce, oddzielenie organu zarządzającego i nadzorczego, może rodzić problemy związane z przepływem informacji między nimi, w związku z czym należy uznać za zasadne proponowane przez Nowelizację zmiany zwiększające i konkretyzujące obszary działań rad nadzorczych. W Nowelizacji zawarto przepisy wyposażające rady nadzorcze w nowe kompetencje takie jak m.in.: obowiązek oceny sprawozdań (w przypadku prostej spółki akcyjnej również ich prawidłowości i rzetelności) zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami...

Continue reading

Polski Ład z podpisem Prezydenta – najistotniejsze zmiany

Polski Ład z podpisem Prezydenta

Dziś swój podpis na ustawie Polski Ład złożył Prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że nowe przepisy podatkowe z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Ustawa wprowadza zmiany w 26 ustawach. Do najistotniejszych zmiany wprowadzonych w drodze ustawy można zaliczyć: podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%; rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

Continue reading

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

Przepisy penalizujące przestępstwa na szkodę wierzycieli ujęte zostały w art. 300-302 k.k. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca umieścił je w rozdziale XXXVI – dotyczącym przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Oznacza to, że regulacja prawnokarna odnosi się do naruszeń takich stosunków zobowiązaniowych pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, które dotyczą obrotu gospodarczego. Prawo karne będzie mogło być zatem zastosowane, nie tylko gdy nie dojdzie do wykonania zobowiązania przez dłużnika, ale też jeśli dłużnik jednocześnie w jakiś sposób przyczynił się do poszkodowania wierzyciela. Penalizowane w art. 300- 302 k.k. są przede wszystkim następujące działania: pozbywanie się przez dłużnika składników majątkowych (m.in. poprzez niszczenie ich,...

Continue reading

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy oraz poprzez wpis do rejestru znaków towarowych. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery "R" wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony,...

Continue reading

Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja

Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja

Wizerunek jest dobrem osobistym, na który składają się cechy pozwalające odróżnić czy scharakteryzować daną osobę. W prawie definicja wizerunku jednak jako taka nie występuje. Przyjmuje się, że jest to podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu, rysunku, fotografii bądź sposób percepcji danej osoby. Wizerunek ujęty został w katalogu dóbr osobistych wymienionych w kodeksie cywilnym, objętych ochroną wynikającą z art. 23 i 24, jednak kluczowym przepisem jest art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Nie...

Continue reading

Nowelizacja KSH: Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych

Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych

Rządowy projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, po zeszłotygodniowym pierwszym czytaniu w Sejmie, w połowie października ma trafić do sejmowej podkomisji. Proponowaną przez autorów nowelizacji nowością ma być oparcie odpowiedzialności zarówno członków zarządów jak i członków rad nadzorczych ma tzw. zasadzie business judgement rule (biznesowej oceny sytuacji). Wprowadzenie tejże zasady ma za zadanie pozwolić przesądzić o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. Proponowana zmiana stanowi normatywne dostrzeżenie tego, że ryzyko jest jednym z nieodzownych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki...

Continue reading

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego? Pospiesz się, jeżeli chcesz je sprzedać bez podatku dochodowego

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego?

Tylko przedsiębiorcy, którzy do 31 grudnia 2021 roku zdecydowali się na wykup leasingowanego auta do majątku prywatnego będą mogli dokonać jego sprzedaży bez podatku dochodowego po upływie pół roku od wykupu auta. Tak wynika z przepisów przejściowych, które znalazły się w projekcie Polskiego Ładu. Jak jest dotychczas Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o PIT, przedsiębiorcy którzy zdecydowali się na wykup auta z leasingu do majątku prywatnego podatek dochodowy z tytułu sprzedaży tego auta zapłacą pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie auta (art. 10 ust. pkt 8 ustawy o PIT). A...

Continue reading

Zalety i wady spółki komandytowej – czy warto ją zakładać?

Zalety i wady spółki komandytowej

Jednym z rodzajów osobowych spółek prawa handlowego jest spółka komandytowa. Spółka ta nie ma co prawda osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Czy warto zdecydować się na tę formę prowadzenia działalności gospodarczej? Zalety spółki komandytowej Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki Spółkę komandytową muszą utworzyć co najmniej dwaj wspólnicy, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, a więc ustalonej w umowie spółki kwoty pieniężnej. Niewielki koszt założenia spółki Przepisy Kodeksu...

Continue reading

Sukces Zespołu Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Miło nam poinformować, że Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy doradzała przy transakcji podwyższenia kapitału w ramach pierwszej rundy finansowania platformy QTIC.AI budowanej przez Inspections Worldwide sp. z o.Sukces Zespołu Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy o. Projekt ma na celu stworzenie pierwszej, wspieranej przez AI, globalnej platformy do zarządzania jakością przemysłową oraz optymalizacji czasowej i kosztowej procesów inspekcyjnych. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmowały kompleksowe doradztwo transakcyjne związane z przystąpieniem do spółki nowych inwestorów, w tym obsługę negocjacji, sporządzenie całości niezbędnej dokumentacji transakcyjnej. Obsługę transakcji przeprowadził zespół Kancelarii w składzie: mec. Damian Wojnowski, LL.M., mec. Mikołaj Hewelt oraz mec. Aleksandra Zielonka, którzy...

Continue reading

Zabezpieczenie roszczenia w przedmiocie ustanowienia drogi koniecznej

W sytuacji skierowania do Sądu wniosku o ustanowienie służebności drogi koniecznej, Wnioskodawca może domagać się również zabezpieczenia roszczenia, poprzez nakazanie Uczestnikowi postępowania zapewnienia bez ograniczeń bezwarunkowego i niezakłóconego przejazdu lub przechodu przez sporną nieruchomość – na czas trwania postępowania. Po uprawdopodobnieniu roszczenia oraz interesu prawnego, Sąd wyda postanowienie w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia. Uprawniony może wówczas samodzielnie realizować treść postanowienia, czyli dowolnie przechodzić i przejeżdżać przez wymienioną w postanowieniu w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia nieruchomości. Dobrze jest mieć przy sobie treść postanowienia udzielającego zabezpieczenia, by w razie potrzeby móc je okazać. W razie, gdyby pojawiły się przeszkody ze strony właściciela nieruchomości, przez którą Uczestnik...

Continue reading

Kierowco do 30 września przejdź na system e-TOLL, a poniesiony w tym celu wydatek odlicz od dochodu

Obowiązek przejścia na system e-TOLL do 30 września 2021 r. Od 17 czerwca 2021 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw zakładająca przejście do 30 września 2021 r. z dotychczas obowiązującego systemu poboru opłat drogowych viaTOLL na nowy system poboru opłat e-TOLL. System e-TOLL obejmie wszystkie płatne odcinki dróg i autostrad w Polsce. Obowiązek korzystania z systemu e-TOLL dotyczy wszystkich pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów. Zmiana polega na odejściu z dotychczas stosowanej technologii radiowej (tj. bramki poboru opłat) na rzecz technologii pozycjonowania satelitarnego i bezprzewodowej transmisji danych, za pomocą której będzie odbywała się...

Continue reading

Stosunek dominacji i zależności spółek prawa handlowego

Stosunek dominacji i zależności spółek handlowych ma znaczenie w przypadku spółek powiązanych ze sobą kapitałowo bądź personalnie. Niezwykle często w naszym obrocie prawnym zdarza się bowiem, że określona spółka jest jednocześnie wspólnikiem drugiej spółki bądź członkowie jej zarządu są jednocześnie członkami zarządu innej spółki kapitałowej. Definicja spółki dominującej ujęta została w art. 4 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którą, za spółkę dominującą należy uznać spółkę, która: dysponuje bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innej spółki kapitałowej (spółki zależnej), także na podstawie porozumień z...

Continue reading

Kara porządkowa

W myśl art. 108 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz.U.2020.1320) za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów przestrzegania i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy, pracodawca może zastosować: karę upomnienia karę nagany, a także karę pieniężna, m.in. za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia czy za stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości. Należy pamiętać, że kara pieniężna nie może być wyższa od jednodniowego wynagrodzenia pracownika, a łącznie kary pieniężna nie mogą przekraczać 1/10 części wynagrodzenia przypadającego pracownikowi do wypłaty.  Kara porządkowa...

Continue reading

Korzystanie z ulgi IP BOX i B+R w Polskim Ładzie

Jedną z pośród wielu nowych propozycji zmian podatkowych jakie niesie ze sobą Polski Ład jest wprowadzenie możliwości równoczesnego korzystania z ulgi IP BOX oraz ulgi B+R w stosunku do tego samego dochodu. Obecnie jednoczesne stosowanie preferencji IP Box i ulgi B+R do tego samego dochodu jest wyłączone, choć podatnik może korzystać z obu ulg naprzemiennie, nawet jeśli odbywa się to w jednym (tym samym) roku podatkowym. Zatem aby obecnie skorzystać z obu ulg podatnik może zastosować ulgę IP BOX do dochodu kwalifikowanego, zaś ulgę B+R do dochodu opodatkowanego na zasadach ogólnych. Projekt ustawy wprowadza możliwość połączenia obu ulg i zastosowania ich w...

Continue reading

UODO karze za brak odpowiedzi na jego wezwanie

W ostatnich dniach Urząd Ochrony Danych Osobowych po raz kolejny zwrócił uwagę na obowiązki przedsiębiorców w zakresie współpracy z organem nadzorczym wskazując, że brak współpracy podlega sankcji finansowej w postaci administracyjnej kary pieniężnej.  UODO przywołał własną decyzję z 19 marca 2021 r. którą wymierzono spółce zajmującej się udzielaniem kredytów, administracyjną karę pieniężną w wysokości ponad 20 tys. zł z uwagi na brak współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nie zapewnieniu dostępu do wszelkich danych osobowych i wszelkich informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań. Powyższa kara stanowi sankcję wyłącznie za brak współpracy...

Continue reading

Restrukturyzacja od A do Z, czyli jak uratować swoją firmę przed bankructwem?

Jeżeli jako przedsiębiorca tracimy możliwość płacenia zobowiązań, wówczas wchodzimy w niebezpieczną sferę niewypłacalności, która może mieć dla nas niekorzystne skutki prawne, w tym karne. Prawo jednak przewiduje powyższe okoliczności i zawiera w sobie procedury służące do uratowania przedsiębiorstwa i kontynuowania prowadzenia działalności. Zasadniczo powinniśmy podzielić sfery niewypłacalności na trzy obszary: „miękka” restrukturyzacja „twarda” restrukturyzacja upadłość   Miękka restrukturyzacja   O miękkiej restrukturyzacji mówimy w sytuacji, gdy dokonujemy wewnętrznych zmian organizacyjnych i renegocjujemy umowy bez udziału procedur przewidzianych w przepisach prawa. Przykładem może być żądanie od wynajmującego zmniejszenia wysokości czynszu na czas stanu epidemii na przepisach Kodeksu cywilnego – konkretnie art. 3571 Kodeksu cywilnego, zgodnie z...

Continue reading

Obsługa prawna firm. Dlaczego warto korzystać z kancelarii prawnej?

Jak wynika z obliczeń firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, w trzech pierwszych kwartałach 2019 r. uchwalono w Polsce 17,4 tys. stron maszynopisu nowych aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych). Przedsiębiorca czy obywatel, który chciałby czytać wszystkie nowo przyjmowane akty prawne, musiałby w 2019 r. poświęcić na to ponad 3 godziny dzienne (przy założeniu 2 minut na stronę). Prawnik jest współczesnym aniołem stróżem. Chroni Twoją firmę przed niewiedzą, brakiem czasu na czytanie aktualnych przepisów, a także przed błędami – najczęściej popełnianymi nieumyślnie – które mogą skończyć się karami finansowymi, a w niektórych przypadkach nawet utratą biznesu.   W jakich obszarach warto skorzystać...

Continue reading