Facebook

Linkedin

Porady podatkowe

HWW > Porady podatkowe

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Podatek od nieruchomości w obecnym kształcie został wprowadzony do polskiego systemu prawnego na początku lat 90-tych XX w. jednak przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nadal wywołują wiele nieporozumień, w szczególności w kwestii statusu podatnika podatku od nieruchomości. W tym artykule zajmiemy się kwestią podatnika indywidualnego, natomiast kwestia odpowiedzialności solidarnej zostanie omówiona w kolejnym wpisie. Katalog podmiotów posiadających status podatnika podatku od nieruchomości wskazuje art. 3 ust. 1 w/w ustawy, który stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Przepis ten wskazuje także...

Continue reading

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, iż ponoszone przez niego wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych zarówno dla pracowników jak i współpracowników (osoby na umowach B2B) stanowią koszt podatkowy (tak wynika z wydanej w dniu 10 listopada 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP2-2.4010.53.2022.3.AP). Jest to więc korzystne dla podatników stanowisko w zakresie niejednolicie dotychczas interpretowanego zagadnienia. Wydatki na szkolenia dla współpracowników B2B w kosztach podatkowych – niejednolita praktyka interpretacyjna Krajowej Informacji Skarbowej Przedmiotowe zagadnienie nie jest jednolicie interpretowane przez Krajową Informację Skarbową. Z tego też powodu niejednokrotnie ujmowanie w kosztach wydatków na szkolenia kadry współpracującej na umowach B2B wykazywane jest jako...

Continue reading

Wydatki na imprezy integracyjne w części w jakiej dotyczą udziału współpracownika (B2B) nie stanowią kosztu podatkowego

Wydatki na imprezy integracyjne w części w jakiej dotyczą udziału współpracownika (B2B) nie stanowią kosztu podatkowego

Wydatki na imprezy integracyjne w części w jakiej dotyczą udziału współpracowników (osób na umowach współpracy B2B) stanowią wydatki na reprezentację, a tym samym nie stanowią dla podatnika kosztu podatkowego – jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2022 r. sygn. II FSK 572/22. Jest to więc kolejny przypadek kiedy Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje profiskalne podejście, uchylając korzystne dla podatników orzeczenie sądu pierwszej instancji.

TSUE: umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W wydanym w dniu 29 września 2022 r. wyroku w sprawie Raiffeisen Leasing (C 235/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pisemna umowa zbycia i leasingu zwrotnego stanowi fakturę w rozumieniu Dyrektywy VAT, a tym samym w braku wystawionej wcześniej faktury uprawnia do odliczenia VAT. Czego dotyczyła sprawa Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) była odpowiedź na pytanie prejudycjalne słoweńskiego sądu administracyjnego „czy pisemna umowa może zostać uznana za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy [2006/112] tylko wtedy, gdy zawiera wszystkie informacje wymagane dla faktury zgodnie z rozdziałem 3 (»Fakturowanie«) [tytułu XI] [tej dyrektywy]”. Co w sprawie orzekł TSUE TSUE orzekł, że pisemna umowa zbycia i...

Continue reading

Fiskus nie poinformuje podatnika o tym, że uzyskał dostęp do informacji z jego konta bankowego

Z dniem 1 lipca 2022 r. w życie weszła kontrowersyjna nowelizacja przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która znacząco rozszerzyła uprawnienia fiskusa w zakresie pozyskiwania z banków informacji o rachunkach bankowych podatników będących osobami fizycznymi. Nowe uprawnienia Zgodnie z znowelizowanym brzmieniem art. 48 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej bank na żądanie również naczelnika urzędu skarbowego zobowiązany będzie do udzielenia informacji na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem dat oraz kwot poszczególnych wpływów, dat oraz kwot poszczególnych obciążeń...

Continue reading

Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Krajowa Informacja Skarbowa milczy jednak na ten temat Po szeregu wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne wyroków potwierdzających możliwość wydawania interpretacji indywidualnych na temat przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przychylający się do tego orzecznictwa. Dotychczas jednak nie wydano w tym zakresie jakiejkolwiek interpretacji indywidualnej. Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentował stanowisko zgodnie, z którym przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) nie są przepisami prawa materialnego, a tym samym nie mogą być przedmiotem interpretacji dokonywanej przez Krajową Informację Skarbową....

Continue reading

Odzyskanie VAT przez rolnika? Jest na to przepis

Dokonywanie zakupów wiąże się z tym, iż nabywca ponosi ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług (VAT), który stanowi istotną składową ceny. System przepisów o VAT, realizując zasadę jego neutralności przewiduje, że w niektórych przypadkach, nabywcy przysługuje prawo do tzw. odliczenia VAT. Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do dokonania odliczenia zostało wprowadzone w celu uwolnienia podatnika od ponoszenia ciężaru podatku zapłaconego lub podlegającego zapłacie. W odniesieniu do zasady neutralności wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości,...

Continue reading

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników spółki na estońskim CIT do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50% tych wydatków i opodatkować ryczałtem od dochodów spółek. Czego dotyczyła interpretacja Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) posiadała flotę kilkudziesięciu samochodów osobowych, które wykorzystywane były wyłącznie przez pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracownikami wnioskodawcy nie byli wspólnicy ani podmioty z nimi powiązane. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem wnioskodawcy samochody osobowe mogły być...

Continue reading

Polski ład 2.0 – wybrane zmiany w ulgach i zwolnieniach

Polski ład 2.0 – wybrane zmiany w ulgach i zwolnieniach

Zaledwie po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie pojawiła się kolejna, duża, nowelizacja tzw. Polskiego ładu (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Tym razem uwzględniono część postulatów opinii publicznej oraz ekspertów, zrewidowano dotychczasowe poglądy oraz zmieniono przepisy przywracając także rozwiązania, które wcześniej obowiązywały a okazały się korzystniejsze niż nowsze pomysły. Znaczne zmiany dotknęły w szczególności ulg i preferencji podatkowych. Oto przykłady kilku z nich.

Zbliżają się terminy składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

30 czerwca mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

W większości przypadków, dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zbliża się termin, w którym powinny zostać już sporządzone sprawozdania finansowe za 2021 r. W ostatnich latach, z uwagi na pandemię, termin sporządzania sprawozdań finansowych został wydłużony do 30 czerwca 2022 r. Terminem ostatecznym zatwierdzenia tych sprawozdań podobnie, jak w poprzednim roku, jest 30 września br. Natomiast sprawozdania i zatwierdzające je uchwały wysyłamy w ciągu 15 dni od dnia podjęcia uchwał, nie później jednak niż do 15 października 2022 r. Aby spełnić powyższe obowiązki w pierwszej kolejności spółka powinna dysponować sporządzanym przez swoją księgowość sprawozdaniem finansowym, które powinno zostać...

Continue reading

W grupie lepiej, czyli jakie korzyści dla podatników wynikają z grup VAT

W grupie lepiej, czyli jakie korzyści dla podatników wynikają z grup VAT

System grup VAT stanowiący rewolucyjne rozwiązane w polskim prawie podatkowym i odpowiedź dla funkcjonujących już Podatkowych Grup Kapitałowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. (pierwotnie był to 1 lipca 2022 r.). Założeniem tego rozwiązania jest zapewnienie podmiotom tworzącym grupy VAT neutralności podatkowej dla transakcji dokonywanych wewnątrz takiej grupy. Dokonywane pomiędzy takimi podmiotami dostawy towarów oraz świadczenie usług nie będą stanowiły czynności opodatkowanych VAT. Natomiast wszystkie podmioty tworzące grupę VAT wobec administracji skarbowej oraz kontrahentów spoza grupy traktowani będą jak jeden podatnik VAT.

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Przepisy ordynacji podatkowej nie regulują kwestii terminów prowadzenia kontroli podatkowej. W tym zakresie zawiera ona wyłącznie przepis art. 291c, który wskazuje, że do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (u.p.p.). Ograniczenia czasu prowadzenia tego postępowania związane są ze statusem kontrolowanego podmiotu, który jest przedsiębiorcą. W praktyce można spotkać się wyłącznie z sytuacją, w której organ prowadzący kontrolę dokonuje obliczenia terminów poprzez uwzględnienie wyłącznie tych dni, w których dokonywał jakichkolwiek czynności w sprawie, co jest postępowaniem błędnym, o czym mowa niżej. Zgodnie z treścią art. 55 ust....

Continue reading

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX. Organ udzieli odpowiedzi na pytanie o działalność badawczo-rozwojową!

Przypadek częsty, można nawet powiedzieć, że już klasyczny, jednak wbrew twierdzeniom Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wcale nie skomplikowany i nader oczywisty. O wadliwej praktyce Organu oraz kolejnym korzystnym orzeczeniu sądu administracyjnego pisał w grudniu 2021 r. prawnik zespołu podatkowego Kancelarii HWW Mateusz Kowalski. Wówczas opisywał jeden z korzystnych dla podatników wyroków, jednakże teraz możemy pochwalić się swoim własnym osiągnięciem w tej materii. W jednej z wielu prowadzonych przez Kancelarię spraw w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP BOX, w toku postępowania Organ pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, a następnie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...

Continue reading

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

W wydanej 22 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1.4011.881.2021.1.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki poniesione przez niego z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu. Czego dotyczyła sprawa? Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem była działalność prawnicza. Działalność podatniczki stanowiła jej jedyne źródło dochodu. Siedziba działalności mieściła się w miejscowości A, w której podatniczka była również zameldowana. Ze względu na specyfikę zawodu oraz kształt rynku prawniczego w miejscu siedziby działalności podatniczka zmuszona była do poszukiwania klientów poza miejscem siedziby prowadzonej działalności. Na podstawie umowy o współpracę podatniczka nawiązała współpracę z kontrahentem,...

Continue reading

Jak Twoja firma może zaoszczędzić na podatkach w czasie zarazy?

Pandemia koronawirusa zarówno w Polsce jak i na świecie odciśnie piętno nie tylko na naszym zdrowiu, ale także na gospodarce zarówno krajowej jak i światowej, a co za tym idzie na kondycji wielu przedsiębiorstw. Już teraz wiadomo, że w związku z koniecznymi przestojami, zamkniętymi galeriami handlowymi, restauracjami etc. poszczególne branże poniosą ogromne straty. Rządy poszczególnych państw, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom i pomóc przetrwać wielu przedsiębiorcom ten trudny czas przygotowują zróżnicowane pakiety pomocowe. W środę polski rząd przedstawił swoją propozycję pomocy dla polskich przedsiębiorców oraz pracowników. Jej najistotniejsze rozwiązania w zakresie podatków mają przewidywać możliwość: wystąpienia z wnioskiem o przyznanie ulgi...

Continue reading

W jaki sposób doradca podatkowy może Ci pomóc w prowadzeniu działalności?

Doradztwo podatkowe rośnie na znaczeniu. Wraz z ciągle zmieniającymi się przepisami prawno-podatkowymi każda firma zobowiązana jest do przestrzegania kolejno wprowadzanych obowiązków, a także uzyskuje możliwość czerpania korzyści podatkowych (poprzez różnego rodzaju ulgi) i dostosowywać swój biznes do przepisów, by racjonalizować swoje obciążenia podatkowe.   Kim jest doradca podatkowy? Zawód doradcy podatkowego został powołany ustawą z dnia 5 lipca 1996 roku. Według prawa osoba wykonująca tę profesję musi mieć specjalistyczną wiedzę oraz stale podnosić swoje kwalifikacje. Obowiązuje ją również tajemnica zawodowa i etyka zawodowa. Nad prawidłowym wykonywaniem zawodu doradcy czuwa Krajowa Izba Doradców Podatkowych. Doradca podatkowy to ktoś, kto pomoże Ci lepiej zrozumieć...

Continue reading