Facebook

Linkedin

Author: Katarzyna Sudoł

HWW > Articles posted by Katarzyna Sudoł

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją utworzyć?

Fundacja rodzinna – czym jest i jak ją utworzyć

Po długich pracach nad ustawą o fundacji rodzinnej, w dniu 14 grudnia 2022 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął na posiedzeniu projekt ustawy Ministerstwa Rozwoju i Turystyki z dnia 23 listopada 2022 roku. W dniu 06 lutego 2023 r., ustawa została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Chociaż ustawa o fundacji rodzinnej wejdzie w życie dopiero w dniu 22 maja 2023 roku, w trakcie tzw. vocatio legis w Sejmie trwają już prace nad zmianami do tej ustawy. W ramach prac w komisji sejmowej Komisji Finansów Publicznych dotyczących projektu ustawy o zmianie ustawy o obligacjach, postanowiono rozszerzyć tę ustawę o zmiany dotyczące ustawy o fundacji rodzinnej. Z...

Continue reading

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu układowym

Postępowanie układowe jest jednym z typów postępowania restrukturyzacyjnego. Ten rodzaj postępowania restrukturyzacyjnego jest właściwy gdy suma wierzytelności spornych przekracza 15% sumy wierzytelności uprawniających do głosowania nad układem. Co do zasady po złożeniu przez dłużnika wniosku o otwarcie postępowania układowego, Sąd rozpoznaje go na posiedzeniu niejawnym, co powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku. W takim wypadku Sąd rozpoznaje sprawę na podstawie informacji oraz dołączonych do wniosku dokumentów. Jednakże w przypadku gdy wystąpią okoliczności, które wymagają sprawdzenia, np. poprzez przesłuchanie wnioskodawcy – sąd powinien wyznaczyć rozprawę. Wobec konieczności wyznaczenia rozprawy, Sąd powinien rozpoznać wniosek w terminie sześciu tygodni – co...

Continue reading

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Odpowiedzialność członków zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania majątkowe spółki

Gdy mówimy o odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, to od razu na myśl przychodzi regulacja z art. 299 § 1 k.s.h., zgodnie z którą: Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Co natomiast z odpowiedzialnością zarządu spółki akcyjnej za zobowiązania spółki? Czy fakt, że brak jest w k.s.h. regulacji analogicznej do tej z art. 299 § 1 k.s.h. powoduje, że roszczeń takich nie można skutecznie dochodzić? Otóż, można, lecz jest to nieco bardziej skomplikowane i nieoczywiste. Teoretycznie zastosowanie znajdzie w tym przypadku art. 415 k.c., natomiast wobec tego, że ta podstawa prawna...

Continue reading

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Podatek od nieruchomości – kiedy jestem podatnikiem?

Podatek od nieruchomości w obecnym kształcie został wprowadzony do polskiego systemu prawnego na początku lat 90-tych XX w. jednak przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych nadal wywołują wiele nieporozumień, w szczególności w kwestii statusu podatnika podatku od nieruchomości. W tym artykule zajmiemy się kwestią podatnika indywidualnego, natomiast kwestia odpowiedzialności solidarnej zostanie omówiona w kolejnym wpisie. Katalog podmiotów posiadających status podatnika podatku od nieruchomości wskazuje art. 3 ust. 1 w/w ustawy, który stanowi, że podatnikami podatku od nieruchomości są: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej. Przepis ten wskazuje także...

Continue reading

Czym jest sprawozdanie z działalności spółki i kiedy należy je sporządzić

Czym jest sprawozdanie z działalności spółki Kiedy należy je sporządzić

Sprawozdanie z działalności spółki stanowi podsumowanie jej działalności w danym roku obrotowym. Wskazuje się w nim informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej spółki, ocenę uzyskiwanych efektów, czynniki ryzyka, opis zagrożeń, a także m.in. informacje o zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jej przewidywanym rozwoju, ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju, a także, co istotne z punktu widzenia konieczności składania sprawozdania - informacje o udziałach własnych. Co do zasady, zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości, składanie sprawozdań z działalności spółki dotyczy: spółek kapitałowych, spółek komandytowo-akcyjnych; tych spółek jawnych i komandytowych, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe,...

Continue reading

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Łączenie się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej – a obowiązek badania planu połączenia przez biegłego rewidenta

Z uwagi na niekonsekwencję polskiego ustawodawcy, kwestia obowiązku poddania badaniu biegłego planu połączenia w przypadku łączenia się spółek z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej jest problematyczna i nie została ostatecznie rozstrzygnięta. W doktrynie dominuje pogląd, zgodnie z którym w przypadku łączenia się spółek przez przejęcie z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej można skorzystać z uproszczonej procedury i odstąpić od obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta. Pojawiają się także stanowiska odmienne, odwołujące się do koncepcji racjonalnego ustawodawcy oraz tego, że jest to świadome działanie, mające na celu ochronę akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej, biorącej udział w procedurze łączenia się spółek. Zgodnie z treścią art. 520 Kodeksu spółek handlowych: ...

Continue reading

Sporność pojęcia danych osobowych

Sporność pojęcia danych osobowych

W maju minie 5 lat od momentu, w którym RODO[1] bezpośrednio weszło do polskiego porządku prawnego i wymagało, głównie od przedsiębiorców, jego wdrożenia i stosowania względem ochrony danych osobowych osób fizycznych. Niemniej jednak, w dalszym ciągu sama definicja pojęcia danych osobowych, uregulowana w art. 4 pkt 1 RODO wzbudza wątpliwości co do jego interpretacji i zastosowania. Wobec powyższego, przede wszystkim należy wspomnieć o jednym z niedawno opublikowanych wyroków NSA[2], w którym stwierdził, że treść tablicy rejestracyjnej nie stanowi danych dotyczących prywatności osoby fizycznej[3]. Powyższe jest pokłosiem wcześniejszego wyroku NSA, który wskazał, że numer rejestracyjny samochodu nie podlega ochronie wynikającej z prawa...

Continue reading

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

Szkolenia dla współpracowników (B2B) stanowią koszt podatkowy spółki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stanowisko podatnika, iż ponoszone przez niego wydatki na zakup szkoleń specjalistycznych zarówno dla pracowników jak i współpracowników (osoby na umowach B2B) stanowią koszt podatkowy (tak wynika z wydanej w dniu 10 listopada 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0114-KDIP2-2.4010.53.2022.3.AP). Jest to więc korzystne dla podatników stanowisko w zakresie niejednolicie dotychczas interpretowanego zagadnienia. Wydatki na szkolenia dla współpracowników B2B w kosztach podatkowych – niejednolita praktyka interpretacyjna Krajowej Informacji Skarbowej Przedmiotowe zagadnienie nie jest jednolicie interpretowane przez Krajową Informację Skarbową. Z tego też powodu niejednokrotnie ujmowanie w kosztach wydatków na szkolenia kadry współpracującej na umowach B2B wykazywane jest jako...

Continue reading

Rozłożenie zasądzonego przez Sąd w wyroku świadczenia na raty

Rozłożenie zasądzonego przez Sąd w wyroku świadczenia na raty

Niejednokrotnie w postępowaniach sądowych o zapłatę mamy do czynienia z roszczeniami dot. kwot rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych lub wyższymi – w szczególności, gdy powództwo zostało wytoczone przez instytucję kredytową, np. wobec braku płatności rat kredytu. W momencie uwzględnienia powództwa przez Sąd, dłużnik zobowiązany jest do zapłaty bardzo wysokiej kwoty – często nie mogąc sobie pozwolić na jednorazową spłatę zadłużenia. Warto wówczas pamiętać o możliwości rozłożenia przez sąd takiego świadczenia na raty i zawnioskować o nie. Zgodnie z brzmieniem art. 320 k.p.c. „W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub...

Continue reading

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Skopiowanie danych do testowej bazy celem naprawienia błędów systemu jako dalsze przetwarzanie danych

Ustawodawca unijny w sposób precyzyjny określił zasady przetwarzania danych osobowych w RODO[1], tak aby to przetwarzanie danych było zgodne z prawem. Pod ogólnym pojęciem przetwarzania zawierają się bowiem wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych lub ich zestawach w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak np. zbieranie, przechowywanie, pobieranie, udostępnianie czy usuwanie lub niszczenie. Wśród najważniejszych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych ustawodawca uregulował tzw. zasadę ograniczonego celu w art. 5 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którą dane osobowe muszą być zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami. Powyższe oznacza,...

Continue reading

Nowe przepisy w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2023 r.

Nowe przepisy w prawie konsumenckim

1 stycznia 2023 roku weszły w życie przepisy implementowane do naszego porządku prawnego na podstawie unijnych dyrektyw: towarowej, cyfrowej oraz dyrektywy Omnibus. Przepisy w/w dyrektyw miały zostać zaimplementowane przez państwa członkowskie już kilka miesięcy temu, jednak w Polsce nastąpiło opóźnienie w jej wdrożeniu i finalnie w brzmieniu nadanym polskimi przepisami zaczęły obowiązywać od nowego roku. Nowelizacja objęła szereg przepisów krajowych, m.in. zmianie uległy: ustawa o prawach konsumenta, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług, kodeks wykroczeń, prawo telekomunikacyjne, Nowe przepisy ustaw krajowych będą miały duży wpływ na wielu przedsiębiorców, zarówno...

Continue reading

Obowiązki informacyjne w spółce publicznej

Obowiązki informacyjne w spółce publicznej

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przewiduje szereg obowiązków jakie ciążą na akcjonariuszach. Podstawowym obowiązkiem jest informowanie Spółki oraz Komisji Nadzoru Finansowego o zmianach w zakresie ilości posiadanych akcji, po osiągnięciu poszczególnych progów. I tak, kto: osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%,...

Continue reading

Wyłączenie wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na rozwiązanie sporu korporacyjnego

Wyłączenie wspólnika mniejszościowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako sposób na rozwiązanie sporu korporacyjnego

Instytucja prawna, polegająca na sądowym wyłączeniu wspólnika mniejszościowego ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością została uregulowana w art. 266-269 Kodeksu spółek handlowych. Ratio legis tej instytucji, to przede wszystkim ochrona spółki, interesów pozostałych wspólników, sanacja stosunków w spółce, a także zażegnanie trwającego konfliktu w gronie wspólników, który paraliżuje funkcjonowanie spółki.

Szkolenie certyfikowane – Zamrożenie cen energii i gazu – wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty

Szkolenie certyfikowane - Zamrożenie cen energii i gazu - wdrożenie, procesy, obsługa odbiorcy uprawnionego, zaliczki i rekompensaty(1)

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu certyfikowanym, które dotyczyć będzie najgłośniejszych tematów obecnie na rynku energetycznym, czyli dwóch nowych ustaw, mających na celu m.in. zamrożenie cen prądu i gazu. Szkolenie prowadzi Aleksandra Lindner- Adwokat, Mediator sądowy, dyrektor działu energetycznego i korporacyjnego HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy. Broszura - SZKOLENIE - ZAMROŻENIE CEN ENERGII I GAZU - WDROŻENIE, PROCESY, OBSŁUGA ODBIORCY UPRAWNIONEGO, ZALICZKI I REKOMPENSATY Termin szkolenia: 20 grudnia 2022 r. Program obejmował będzie m.in. takie zagadnienia jak: Wykład cz. I - Odbiorcy uprawnieni, ceny maksymalne Katalog odbiorców uprawnianych, w tym jak rozróżnić podmioty MŚP? Ceny maksymalne energii elektrycznej – ile wynoszą naprawdę...

Continue reading

Bezskuteczna egzekucja spółki akcyjnej a dochodzenie należności przez wierzyciela

Po przeprowadzonym postępowaniu sądowym, a następnie egzekucyjnym może okazać się, że spółka od której dochodzimy należności nie posiada żadnego majątku. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty możliwości odzyskania swojej należności przez wierzyciela. Jak wynika z treści art. 778 1 k.p.c.: „Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna. Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której...

Continue reading

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Procedura zwołania wspólników w spółce komandytowej – analiza regulacji w Kodeksie Spółek Handlowych

Formalny tryb zgromadzenia wspólników czyli tzw. „zaproszenie” na zgromadzenie wspólników w Kodeksie spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) został przewidziany dla spółek kapitałowych. Zgodnie z nim, podmiot uprawniony do zwołania zgromadzenia dokonuje zwołania, wysyłając zaproszenia za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, a niekiedy, w przewidzianych ustawowo przypadkach – również pocztą elektroniczną. Przepisy dotyczące spółki z.o.o., prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej przewidują również tryb podjęcia uchwały bez formalnej procedury zwołania odpowiednio – zgromadzenia wspólników (w przypadku spółki z o.o.) czy walnego zgromadzenia (w przypadku prostej spółki akcyjnej oraz spółki akcyjnej), zgodnie z którym uchwały można podjąć mimo braku formalnego zwołania odpowiednio -...

Continue reading

Znamiona podstępu w rozumieniu art. 86 k.c.

Znamiona podstępu w rozumieniu art. 86 k.c.

Zgodnie z art. 84 zdanie pierwsze k.c. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Przepis art. 86 § 1 k.c. stanowi z kolei, że jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny i gdy nie dotyczył treści czynności prawnej.

Wydatki na imprezy integracyjne w części w jakiej dotyczą udziału współpracownika (B2B) nie stanowią kosztu podatkowego

Wydatki na imprezy integracyjne w części w jakiej dotyczą udziału współpracownika (B2B) nie stanowią kosztu podatkowego

Wydatki na imprezy integracyjne w części w jakiej dotyczą udziału współpracowników (osób na umowach współpracy B2B) stanowią wydatki na reprezentację, a tym samym nie stanowią dla podatnika kosztu podatkowego – jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 października 2022 r. sygn. II FSK 572/22. Jest to więc kolejny przypadek kiedy Naczelny Sąd Administracyjny przyjmuje profiskalne podejście, uchylając korzystne dla podatników orzeczenie sądu pierwszej instancji.

Przesłanki uprawniające do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Przesłanki uprawniające do dokonania zakupu preferencyjnego paliwa stałego

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236). Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967). Chodzi więc o osobę w gospodarstwie domowym, w którym: głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo...

Continue reading

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Ceny energii elektrycznej w 2023 r.

Pogłębiający się kryzys oraz rosnące ceny energii doprowadziły do uchwalenia ustaw, które mają na celu udzielenie doraźnej pomocy odbiorcom energii elektrycznej. 7 października 2022 r. została uchwalona ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Ustawa ta wprowadza limity zużycia energii elektrycznej, w ramach których w 2023 r. będą stosowane stawki za energię elektryczną obowiązujące w 2022 r.

Jak prawidłowo pozyskiwać zgody na wysyłkę newslettera?

Jak prawidłowo pozyskiwać zgody na wysyłkę newslettera?

Podmioty prowadzące sklepy internetowe lub oferujące inne usługi za pośrednictwem Internetu z pewnością mają świadomość korzyści wynikających z posiadania newslettera oraz ogólną wiedzę na temat jego prowadzenia. Częstym problemem jednak z jakim muszą się one zetknąć już na wstępie jest zgoda użytkownika witryny na przesyłanie mu informacji handlowych na podany w zapisie do newslettera adres e-mail. Wyjaśnijmy – newsletter jest przesyłaniem informacji handlowych, zaś wysyłanie mailowo informacji handlowych jest przetwarzaniem danych osobowych klientów witryny, najczęściej ich imienia, nazwiska oraz adresu e-mail. Przetwarzanie to nie podlega jednak tylko przepisom ogólnego rozporządzenia RODO. Dodatkowe wymagania w tym zakresie zawiera również ustawa o świadczeniu...

Continue reading

Oświadczenie o potrąceniu a skuteczny zarzut potrącenia w toku procesu.

Oświadczenie o potrąceniu a skuteczny zarzut potrącenia w toku procesu

W ramach niniejszej publikacji chciałbym poruszyć temat skutecznego podniesienia zarzutu potrącenia w toku procesu, gdyż jest to zabieg uważany przez sporą część praktyków prawa za mocno nieintuicyjny. Mówimy przy tym o sytuacji, w której nie doszło do złożenia oświadczenia o potrąceniu przed wszczęciem procesu. Nieintuicyjność w tym zakresie wynika głównie z dość częstego błędu jakim jest utożsamianie zagadnień oświadczenia o potrąceniu oraz zarzutu potrącenia. Otóż oświadczenie o potrąceniu, o którym mowa w art. 499 k.c., jest czynnością materialnoprawną powodującą - w razie wystąpienia przesłanek określonych w art. 498 § 1 k.c. - odpowiednie umorzenie wzajemnych wierzytelności, natomiast zarzut potrącenia jest czynnością procesową,...

Continue reading

Problemy praktyczne związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego

Problemy praktyczne związane z zawieszeniem i wznowieniem działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego

Spółka prawa handlowego wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić działalność gospodarczą z dowolnego powodu. Warunkiem skutecznego zawieszenie jest, by spółka nie zatrudniała pracowników, a okres zawieszenia trwał nie krócej niż 30 dni i nie dłużej niż 24 miesiące. Najważniejsza korzyść z zawieszenia działalności gospodarczej przez spółkę prawa handlowego, to zwolnienie spółki z obowiązku płatności zaliczek na podatek dochodowy. W okresie zawieszenia działalności gospodarczej: wspólnicy spółek osobowych: jawnej, partnerskiej i komandytowej są zwolnieni z obowiązku płacenia zaliczek na podatek dochodowy (PIT lub CIT), za okres zawieszenia w odniesieniu do dochodów osiągniętych za pośrednictwem spółek osobowych, które zawiesiły działalność; spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne oraz...

Continue reading

Roszczenie o zachowek

Roszczenie o zachowek

Pojęcie zachowku jest większości z nas znane. Zachowek bowiem stanowi instytucję przewidzianą przez ustawodawcę, w celu ochrony najbliższych spadkodawcy osób. Regulacja ta unormowana została w kodeksie cywilnym – w przepisach art. 991-1011. Zachowek jednak wbrew pozorom, stanowi nadal dosyć problematyczną tematykę, z uwagi na możliwe wyłączenia w uprawnieniu do jego dochodzenia oraz konieczność jego odpowiedniego wyliczenia.

TSUE: umowę, po zawarciu której strony nie wystawiły faktury, można uznać za fakturę

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

W wydanym w dniu 29 września 2022 r. wyroku w sprawie Raiffeisen Leasing (C 235/21) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że pisemna umowa zbycia i leasingu zwrotnego stanowi fakturę w rozumieniu Dyrektywy VAT, a tym samym w braku wystawionej wcześniej faktury uprawnia do odliczenia VAT. Czego dotyczyła sprawa Przedmiotem rozstrzygnięcia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) była odpowiedź na pytanie prejudycjalne słoweńskiego sądu administracyjnego „czy pisemna umowa może zostać uznana za fakturę w rozumieniu art. 203 dyrektywy [2006/112] tylko wtedy, gdy zawiera wszystkie informacje wymagane dla faktury zgodnie z rozdziałem 3 (»Fakturowanie«) [tytułu XI] [tej dyrektywy]”. Co w sprawie orzekł TSUE TSUE orzekł, że pisemna umowa zbycia i...

Continue reading

Kto i kiedy może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Kto i kiedy może skorzystać z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Aby pracownicy mogli uzyskać z FGŚP należne, a niewypłacone przez pracodawcę wynagrodzenia muszą się ziścić przesłanki określone w Ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 7). Podstawową przesłanką jest zaistnienie stanu niewypłacalności pracodawcy. Na potrzeby tej ustawy zostały szczegółowo opisane konkretne przypadki kiedy mamy do czynienia z niewypłacalnością. Może się więc okazać, że spółka będąca likwidacji nie kwalifikuje się do przewidzianych tam przypadków. Jak wskazuje się w piśmiennictwie „Katalog przesłanek niewypłacalności ma charakter zamknięty – inne okoliczności poza wskazanymi w powołanych wyżej przepisach nie dają podstaw do zaspokajania...

Continue reading

Naprawienie szkody polegające na zapłacie sumy pieniężnej

Naprawienie szkody polegające na zapłacie sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej przewidywanym kosztom usunięcia wady (uszkodzenia) rzeczy – czy to możliwe? Szukając odpowiedzi na tak zadane pytanie, intuicyjnie sięgamy do treści art. 363 k.c., który traktuje o sposobach naprawienia szkody. I tak, zgodnie z powołanym przepisem:   1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu. 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna...

Continue reading

Fiskus nie poinformuje podatnika o tym, że uzyskał dostęp do informacji z jego konta bankowego

Z dniem 1 lipca 2022 r. w życie weszła kontrowersyjna nowelizacja przepisów ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, która znacząco rozszerzyła uprawnienia fiskusa w zakresie pozyskiwania z banków informacji o rachunkach bankowych podatników będących osobami fizycznymi. Nowe uprawnienia Zgodnie z znowelizowanym brzmieniem art. 48 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej bank na żądanie również naczelnika urzędu skarbowego zobowiązany będzie do udzielenia informacji na temat „posiadanych lub współposiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem dat oraz kwot poszczególnych wpływów, dat oraz kwot poszczególnych obciążeń...

Continue reading

Praca zdalna – zostanie z nami na dłużej

Praca zdalna – zostanie z nami na dłużej

Od wybuchu globalnej epidemii koronawirusa popularnym stało się wykonywanie pracy z miejsca zamieszkania lub innego miejsca poza zakładem pracy. Do wiosny 2020 r. brak było przepisów związanej z czasowym wykonywaniem pracy z domu (pracę zdalną należy odróżnić od telepracy, która w praktyce nie była popularna). W chwili obecnej kwestię tę regulują przepisy specustawy covidowej, która jednak ze swojego założenia ma obowiązywać tylko w okresie epidemii/zagrożenia epidemicznego. Ustawodawca przewiduje jednak nowelizację kodeksu pracy poprzez wprowadzenie na stałe pracy zdalnej.   Praca zdalna w rozumieniu Kodeksu pracy Projekt ustawy o nowelizacji kodeksu pracy przewiduje definicję pracy zdalnej, zgodnie z którą praca może być wykonywana całkowicie lub częściowo...

Continue reading

Kłopotliwe PKWiU, czyli kto odpowiada za wskazanie przedmiotu działalności

Klasyfikacja przedmiotu działalności na gruncie PKWiU jest częstym problemem spotykanym w praktyce. Istotnego znaczenia nabiera jednak w przypadku stosowania na gruncie prawa podatkowego, w tym przepisów o VAT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a w szczególności w toku postępowania w przedmiocie wydania interpretacji indywidualnej. W przypadku podatników, którzy chcą uzyskać interpretację indywidualną dochodzi do kierowania wezwań, w których kieruje się pytania odnośnie wskazania klasyfikacji PKWiU pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. W powyższym postępowaniu można dostrzec analogię do sytuacji, w których Dyrektor KIS pozostawia wnioski o wydanie interpretacji w zakresie IP Box bez rozpatrzenia...

Continue reading

Farmy fotowoltaiczne – inwestycja nie tylko w środowisko

Coraz większe znaczenie w pozyskiwaniu energii zyskują w ostatnich latach OZE, czyli odnawialne źródła energii, w szczególności te w postaci instalacji fotowoltaicznych. Zielona energia, czyli energia elektryczna pochodząca z instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, takich jak woda, wiatr, słońce, cieszy się coraz większą popularnością wśród zarówno inwestorów prywatnych, jak i przedsiębiorców. Poza zwiększającą się świadomością społeczeństwa w zakresie wpływu na środowisko sposobów pozyskiwania energii, znaczenie ma również wariant ekonomiczny pozyskiwania energii. Instalacje fotowoltaiczne zyskały ogromną popularność wśród inwestorów prywatnych z uwagi na możliwość obniżenia rachunków gospodarstw domowych za energię elektryczną. Przedsiębiorcy widzą w tym sposób na zasilenie energią elektryczną większych...

Continue reading

Instytucja interwencji ubocznej

Interwencja uboczna jest jednym ze środków umożliwiających odzyskanie wierzytelności w postępowaniu sądowym. Skorzystać można z niej w sytuacji, w której dowiadujemy się o toczącym się w Sądzie sporze, na którego konkretnym rozstrzygnięciu nam zależy. W praktyce, interwencja uboczna będzie miała zastosowanie, jeśli zechcemy przystąpić do toczącego się już sporu – po jednej ze stron. Należy jednak pamiętać o konieczności wykazania interesu prawnego. Bez niego Sąd nie dopuści nas do udziału w sprawie. Ustawodawca wskazuje w art. 76 k.p.c., że „Kto ma interes prawny w tym, aby sprawa została rozstrzygnięta na korzyść jednej ze stron, może w każdym stanie sprawy aż do...

Continue reading

Podział majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji między wspólników

Zgodnie z treścią art. 286 Kodeksu spółek handlowych, podział między wspólników majątku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Zgodnie z systemowym ujęciem, podział majątku między wspólników następuje w stosunku do ich udziałów, przy czym uwagę należy zwrócić na brzmienie art. 286 § 3 Kodeksu spółek handlowych, w którym ustawodawca przewidział, że umowa spółki może określać także inne zasady podziału majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.   Procedura likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest uregulowana w art. 270-290 Kodeksu spółek handlowych. Postawienie spółki...

Continue reading

Umowa zakazu konkurencji z pracownikiem – Nowelizacja Kodeksu Pracy

Stosunek pracy łączący pracodawcę i pracownika opiera się na zaufaniu, jest ono na tyle istotne, że jego utrata może stanowić podstawę wypowiedzenia umowy o pracę. Zatrudniając pracownika możemy oczekiwać, że będzie wobec nas lojalny, w szczególności, że nie będzie podejmował działalności konkurencyjnej w stosunku do pracodawcy. Już niedługo, te oczekiwania będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w umowie o zakazie konkurencji, bowiem planowana nowelizacja kodeksu pracy wprowadzi ograniczenie w zakazywaniu podejmowania przez pracownika dodatkowego zatrudnienia. Podejmowanie dodatkowego zatrudnienia przez pracownika W ramach stosunku pracy pracownik jest zobowiązany realizować szereg obowiązków wobec pracodawcy. Podstawowe obowiązki zostały sformułowane w art. 100 kodeksu pracy, zaś jednym...

Continue reading

Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

Obowiązki związane z raportowaniem schematów podatkowych (MDR) mogą być przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, Krajowa Informacja Skarbowa milczy jednak na ten temat Po szeregu wydanych przez wojewódzkie sądy administracyjne wyroków potwierdzających możliwość wydawania interpretacji indywidualnych na temat przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych (MDR), zapadł wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego przychylający się do tego orzecznictwa. Dotychczas jednak nie wydano w tym zakresie jakiejkolwiek interpretacji indywidualnej. Stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej Dotychczas Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej prezentował stanowisko zgodnie, z którym przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) nie są przepisami prawa materialnego, a tym samym nie mogą być przedmiotem interpretacji dokonywanej przez Krajową Informację Skarbową....

Continue reading

Zakaz dokonywania czynności prawnych z samym sobą

Z dokonywaniem przez pełnomocnika czynności z samym sobą mamy do czynienia wtedy, gdy „składa lub odbiera oświadczenie woli, z jednej strony, w imieniu reprezentowanego, z drugiej strony, w imieniu własnym, a również wtedy, gdy pełnomocnik, reprezentując obie strony czynności prawnej, składa lub odbiera oświadczenie w imieniu obu reprezentowanych stron” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2005 r., IV CK 28/05, Legalis). Widać więc, że stosujmy zakaz z art. 108 odpowiednio w przypadku tzw. podwójnego pełnomocnictwa, a więc w sytuacji, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony czynności prawnej, tj. obydwu mocodawców. Celem treści przepisu art. 108 KC jest przeciwdziałanie dokonywania czynności prawnej...

Continue reading

Odzyskanie VAT przez rolnika? Jest na to przepis

Dokonywanie zakupów wiąże się z tym, iż nabywca ponosi ciężar ekonomiczny podatku od towarów i usług (VAT), który stanowi istotną składową ceny. System przepisów o VAT, realizując zasadę jego neutralności przewiduje, że w niektórych przypadkach, nabywcy przysługuje prawo do tzw. odliczenia VAT. Co do zasady, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi wykonującemu działalność gospodarczą przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Prawo do dokonania odliczenia zostało wprowadzone w celu uwolnienia podatnika od ponoszenia ciężaru podatku zapłaconego lub podlegającego zapłacie. W odniesieniu do zasady neutralności wypowiedział się Europejski Trybunał Sprawiedliwości,...

Continue reading

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek

Służbowy samochód w spółkach z estońskim CIT podlega opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lipca 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-2.4010.205.2022.2.AK wydatki na użytkowanie samochodów osobowych przez pracowników spółki na estońskim CIT do celów mieszanych należy zaliczyć do dochodów niezwiązanych z działalnością gospodarczą w wysokości 50% tych wydatków i opodatkować ryczałtem od dochodów spółek. Czego dotyczyła interpretacja Wnioskodawca – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opodatkowana ryczałtem od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) posiadała flotę kilkudziesięciu samochodów osobowych, które wykorzystywane były wyłącznie przez pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Pracownikami wnioskodawcy nie byli wspólnicy ani podmioty z nimi powiązane. Zgodnie z wewnętrznym regulaminem wnioskodawcy samochody osobowe mogły być...

Continue reading

Przedawnienie roszczeń w transporcie na gruncie Ustawy Prawo przewozowe

Przedawnienie roszczeń w transporcie na gruncie Ustawy Prawo przewozowe

Problematycznym zagadnieniem w zakresie przedawnienia roszczeń w transporcie jest fakt, że kwestie przedawnienia uregulowane zostały w kilku aktach prawnych. Zasady ogólne unormowane są w kodeksie cywilnym, zaś przepisy szczególne w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe i Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Drogowego Towarów (CMR) i Protokole podpisania z dnia 19 maja 1956 r. Zastosowanie poszczególnych aktów prawnych będzie zależało od kilku okoliczności – m.in. podmiotów umowy, tytułu roszczenia, czy relacji na jakiej miał miejsce przewóz. Szczegółowe przepisy dotyczące terminów przedawnień, które będą miały zastosowanie dla transportu krajowego, zawarte zostały w Ustawie Prawo przewozowe. Powstaje zatem pytanie, z...

Continue reading

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – zmiany dotyczące Rad Nadzorczych

Tworzenie stałych i doraźnych komitetów Rady Nadzorczej art. 2191 k.s.h. W ramach wprowadzanych do Ustawy – Kodeks spółek handlowych zmian Rada Nadzorcza będzie mogła w drodze uchwały ustanawiać komitety do pełnienia określonych czynności nadzorczych. Podkreśla się, że nie jest to samodzielny organ, tylko działa w ramach Rady Nadzorczej. Komitet może być stały lub doraźny. Powoływanie doradcy Rady Nadzorczej art. 2192 k.s.h. Jeżeli umowa spółki tak stanowi, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonego zagadnienia dotyczącego działalności spółki lub jej stanu majątkowego przez wybranego doradcę. W kwestii powołania doradcy Radzie Nadzorczej przysługuje samodzielność. Rada Nadzorcza ma prawo do reprezentacji...

Continue reading

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków – nowelizacja kodeksu spółek handlowych.

Nowe obowiązki Zarządu sp. z o.o. i zmiany w zakresie odpowiedzialności jego członków

13 października 2022 r. wejdą w życie znowelizowane przepisy kodeksu spółek handlowych. Uchwalona w lutym tego roku nowelizacja KSH wprowadza cały szereg nowych przepisów i zmienia część starych regulacji. Największą nowością jest wprowadzenie prawa grupy spółek uregulowanego w nowododanym dziale IV KSH stosowanego do spółki dominującej i spółki zależnej, jeżeli podjęły one uchwałę o uczestnictwie w grupie spółek oraz do spółki powiązanej ze spółką dominującą, jeżeli umowa albo statut spółki powiązanej tak stanowi. Jednak poza powyższym, nowelizacja KSH wprowadza również zmiany w zakresie działania Rad Nadzorczych i Zarządów spółek kapitałowych. Należyta staranność w wykonywaniu obowiązków Do tej pory nakaz dołożenia należytej staranności...

Continue reading

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Reprezentacja spółki w umowach z członkiem zarządu

Zarówno w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, jak i w spółce akcyjnej zasadą jest, że organem, który reprezentuje spółkę na zewnątrz w stosunku do osób trzecich jest zarząd. Prawo zarządu do reprezentowania spółki obejmuje wszystkie czynności, jakie związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej przez spółkę, przez co należy rozumieć w szczególności wszelkie czynności sądowe, pozasądowe, negocjowanie oraz zawieranie umów, składanie oraz przyjmowanie oświadczeń woli. Zarząd spółki może być jednoosobowy lub wieloosobowy. W przypadku, gdy zarząd spółki jest jednoosobowy, to bez względu na postanowienia umowy spółki reprezentuje ją samodzielnie jedyny członek zarządu spółki. W przypadku zarządu wieloosobowego zasady reprezentacji określa umowa spółki. W...

Continue reading

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

Business judgement rule w spółkach kapitałowych

Business judgement rule to tzw. zasada biznesowej oceny sytuacji. Od 13 października, czyli od dnia, w którym wejdą w życie przepisy nowelizujące Kodeks spółek handlowych  każda spółka kapitałowa będzie objęta powyższą zasadą (na ten moment jest przewidziana tylko w prostej spółce akcyjnej). Generalnie zasada biznesowej oceny sytuacji wywodzi się z amerykańskiego systemu prawnego. Wprowadzenie jej na grunt polskiego prawa handlowego ostatecznie rozwieje wątpliwości w zakresie sposób postrzegania odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych  za podjęte decyzje (ale nie tylko bo regulacją są objęci także likwidatorzy). W ramach nowelizacji dojdzie do ujednolicenia podstaw badania tego czy członek organu dołożył staranności wynikającej z zawodowego charakteru jego...

Continue reading

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy

Istotność wady jako przesłanka warunkująca odstąpienie od umowy na podstawie przepisów dot. rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.   Jak wynika z przepisów art. 560 k.c. jedną z możliwości reakcji kupującego na zakup rzeczy posiadającej wady na podstawie przepisów o rękojmi jest odstąpienie od umowy. Prawo to jest limitowane brzmieniem art. 560 § 4 k.c., zgodnie z którym Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jak zatem ocenić, czy wada jest istotna, czy też nieistotna, a zatem czy odstąpienie od umowy jest w danym przypadku w ogóle dopuszczalne. Wykładnia przedmiotowego przepisu nie jest zupełnie oczywista i dostarcza doktrynie oraz orzecznictwu szeregu problemów, których...

Continue reading

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych- wybrane zmiany

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych- wybrane zmiany

Za 3 miesiące wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 807), które wprowadzą niemałe zamieszanie do polskiego prawa handlowego. Jedną z najistotniejszych zmian, na jakie zdecydował się ustawodawca jest wprowadzenie do Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych przepisów regulujących grupę spółek. Grupa spółek jako zjawisko faktyczne jest znane i cieszy się dużą popularnością na rynku. Grupa spółek nie posiada osobowości prawnej ani zdolności prawnej, nie jest na gruncie kodeksu spółek handlowych odrębnym podmiotem prawa. Odrębność podmiotowa przysługuje odrębnie każdemu...

Continue reading

Polski ład 2.0 – wybrane zmiany w ulgach i zwolnieniach

Polski ład 2.0 – wybrane zmiany w ulgach i zwolnieniach

Zaledwie po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie pojawiła się kolejna, duża, nowelizacja tzw. Polskiego ładu (Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2022 r. poz. 1265). Tym razem uwzględniono część postulatów opinii publicznej oraz ekspertów, zrewidowano dotychczasowe poglądy oraz zmieniono przepisy przywracając także rozwiązania, które wcześniej obowiązywały a okazały się korzystniejsze niż nowsze pomysły. Znaczne zmiany dotknęły w szczególności ulg i preferencji podatkowych. Oto przykłady kilku z nich.

Zbliżają się terminy składania sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

30 czerwca mija termin na sporządzenie sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy

W większości przypadków, dla spółek, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, zbliża się termin, w którym powinny zostać już sporządzone sprawozdania finansowe za 2021 r. W ostatnich latach, z uwagi na pandemię, termin sporządzania sprawozdań finansowych został wydłużony do 30 czerwca 2022 r. Terminem ostatecznym zatwierdzenia tych sprawozdań podobnie, jak w poprzednim roku, jest 30 września br. Natomiast sprawozdania i zatwierdzające je uchwały wysyłamy w ciągu 15 dni od dnia podjęcia uchwał, nie później jednak niż do 15 października 2022 r. Aby spełnić powyższe obowiązki w pierwszej kolejności spółka powinna dysponować sporządzanym przez swoją księgowość sprawozdaniem finansowym, które powinno zostać...

Continue reading

W grupie lepiej, czyli jakie korzyści dla podatników wynikają z grup VAT

W grupie lepiej, czyli jakie korzyści dla podatników wynikają z grup VAT

System grup VAT stanowiący rewolucyjne rozwiązane w polskim prawie podatkowym i odpowiedź dla funkcjonujących już Podatkowych Grup Kapitałowych zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. (pierwotnie był to 1 lipca 2022 r.). Założeniem tego rozwiązania jest zapewnienie podmiotom tworzącym grupy VAT neutralności podatkowej dla transakcji dokonywanych wewnątrz takiej grupy. Dokonywane pomiędzy takimi podmiotami dostawy towarów oraz świadczenie usług nie będą stanowiły czynności opodatkowanych VAT. Natomiast wszystkie podmioty tworzące grupę VAT wobec administracji skarbowej oraz kontrahentów spoza grupy traktowani będą jak jeden podatnik VAT.

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Ograniczenia w obrocie nieruchomościami rolnymi w Polsce

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów prawnych, które ingerują w obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, można swobodnie zbywać nieruchomości rolne o powierzchni nieprzekraczającej 0,3 ha. Przepisy prawne nie nakładają na strony umowy jakichkolwiek ograniczeń.   Aktem normatywnym, który reguluje obrót nieruchomościami rolnymi na rynku prywatnym jest Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 234 ze zm., dalej: „u.o.k.u.r.”). Nabycie nieruchomości rolnej może nastąpić między innymi w wyniku: umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, zasiedzenia, zniesienia współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, czy podziału majątku wspólnego. Stosownie do treści art. 2 pkt...

Continue reading

Odszkodowanie za problemowy lot

Odszkodowanie za problemowy lot

Zdarza się, że docierając na lotnisko dowiadujemy się, że nasz lot został opóźniony lub odwołany. Czasem także odmawia się pasażerom wejścia na pokład samolotu mimo wykupionego biletu. Jakie prawa ma pasażer i jak ubiegać się o odpowiednią rekompensatę? O overbooking’u mówimy wówczas, gdy linia lotnicza umożliwia rezerwację lotu większej liczbie pasażerów, niż dostępnych jest w rzeczywistości miejsc w samolocie. Dzieje się tak, ponieważ przewoźnicy chcą uniknąć przelotów z pustymi miejscami. Sprzedają wówczas więcej biletów z myślą, że część pasażerów zwyczajnie z nich nie skorzysta i nie stawi się na lot. Zjawisko to niestety jest legalne – nie ma żadnego przepisu, mówiącego,...

Continue reading

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Terminy kontroli podatkowej – kłopotliwe odliczanie

Przepisy ordynacji podatkowej nie regulują kwestii terminów prowadzenia kontroli podatkowej. W tym zakresie zawiera ona wyłącznie przepis art. 291c, który wskazuje, że do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 06 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (u.p.p.). Ograniczenia czasu prowadzenia tego postępowania związane są ze statusem kontrolowanego podmiotu, który jest przedsiębiorcą. W praktyce można spotkać się wyłącznie z sytuacją, w której organ prowadzący kontrolę dokonuje obliczenia terminów poprzez uwzględnienie wyłącznie tych dni, w których dokonywał jakichkolwiek czynności w sprawie, co jest postępowaniem błędnym, o czym mowa niżej. Zgodnie z treścią art. 55 ust....

Continue reading

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

Odstąpienie od umowy o roboty budowlane

W aktualnych realiach rynkowych, kiedy mamy do czynienia ze znaczącymi zmianami cen stali, materiałów budowlanych i generalnie kosztów pracy, biznesowe funkcjonowanie w branży budowlanej nastręcza trudności.   Trudności te wiążą się również z naturą kontraktów zawieranych w tej branży, które w sposób znaczący ograniczają możliwości tej słabszej strony kontraktu, a więc zwykle wykonawcy lub podwykonawcy. Kontrakty te najczęściej (właśnie w stosunku do wykonawców lub podwykonawców) nie przewidują możliwości ich rozwiązania lub odstąpienia od umowy, co w aktualnych realiach rynkowych niekiedy prowadzi do uwiązania strony umowy, nawet w sytuacji znacznego spadku rentowności kontraktu i przy jednoczesnym nadużywaniu pozycji przez silniej zabezpieczoną strony kontraktu.   W...

Continue reading

Wybór starego podatku w nowym roku czyli „Polski ład 2.0”

Wybór starego podatku w nowym roku czyli „Polski ład 2.0”

Dnia 13 maja br. Sejm przekazał Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu uchwaloną w dniu 12 maja 2022 r. ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druki sejmowe nr 2186, 2239 i 2239-A). Jest to zapowiadana i oczekiwana nowelizacja odnosząca się w swej treści do zmian wprowadzanych od dnia 01 stycznia 2022 r. w ramach tzw. „Polskiego ładu”. Jedną z najistotniejszych zmian przewidzianych w Projekcie jest obniżenie stawki podatku w tzw. pierwszym progu podatkowym. Obecnie wynosi ona 17%, a od 01 lipca br. ma wynosić 12%. Wskutek tej zmiany wielu podatników może zrewidować swoje uprzednie założenia...

Continue reading

Instytucja akcji założycielskich w prostej spółce akcyjnej

Instytucja akcji założycielskich w prostej spółce akcyjnej

Od 01 lipca 2021 roku przedsiębiorcy mogą prowadzić działalność gospodarczą w formie prostej spółki akcyjnej. Ratio legis dla wprowadzenia do polskiego systemu prawnego nowego typu spółki handlowej to przede wszystkich wzgląd na innowacyjne startupy oraz młode firmy lub osoby, które dopiero planują otworzyć biznes. Jak bowiem wskazano w Uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy VIII kadencji, Nr 3236), „prosta spółka akcyjna ma zatem stanowić odrębny typ (formę prawną) spółki kapitałowej, łączący elementy charakterystyczne dla spółki akcyjnej, spółki z o.o., a nawet dla handlowych spółek osobowych. Mimo że inicjatywa podjęcia prac legislacyjnych nad...

Continue reading

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Zaskarżanie uchwał w spółce z o.o. i spółce akcyjnej

Kodeks spółek handlowych przewiduje 2 rodzaje powództw umożliwiających zaskarżenie uchwał  zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy w spółce akcyjnej). Pierwszym jest powództwo o uchylenie uchwały, a drugim powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Częstą praktyką jest zamieszczanie obu żądań w jednym pozwie jako wnioski ewentualne, tj. w sytuacji, gdy sąd nie przychyli się do argumentacji powoda dot. żądania uchylenia uchwały, warto zamieścić wniosek o rozważanie przez sąd w takiej sytuacji żądania stwierdzenia jej nieważności (lub w odwrotnej kolejności – w zależności od stanu faktycznego i prawnego danej sprawy).

Cesja wierzytelności w toku postępowania sądowego

Cesja wierzytelności w toku postępowania sądowego

Cesja wierzytelności (potocznie - sprzedaż długu) jest rodzajem umowy, na podstawie której jeden podmiot przekazuje drugiemu uprawnienia do danej wierzytelności. Przy czym uprawnienia te mogą zostać przekazane zarówno osobie fizycznej jak i prawnej. Zgodnie z treścią art. 509 k.c. „Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania.”. Dłużnik nie jest więc stroną umowy, a jego zgoda co do zasady nie jest wymagana do przeniesienia wierzytelności, z wyjątkiem sytuacji w których zastrzegł sobie takie prawo (do wyrażenia zgody). Wierzyciel powinien powiadomić dłużnika o cesji, jednak nie ma...

Continue reading

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX

Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy otrzymała pozytywny wyrok w sprawie IP BOX. Organ udzieli odpowiedzi na pytanie o działalność badawczo-rozwojową!

Przypadek częsty, można nawet powiedzieć, że już klasyczny, jednak wbrew twierdzeniom Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wcale nie skomplikowany i nader oczywisty. O wadliwej praktyce Organu oraz kolejnym korzystnym orzeczeniu sądu administracyjnego pisał w grudniu 2021 r. prawnik zespołu podatkowego Kancelarii HWW Mateusz Kowalski. Wówczas opisywał jeden z korzystnych dla podatników wyroków, jednakże teraz możemy pochwalić się swoim własnym osiągnięciem w tej materii. W jednej z wielu prowadzonych przez Kancelarię spraw w przedmiocie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie możliwości skorzystania przez podatnika z ulgi IP BOX, w toku postępowania Organ pozostawił wniosek bez rozpatrzenia, a następnie utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie...

Continue reading

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

Wydatki z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta mogą stanowić koszt uzyskania przychodu

W wydanej 22 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej sygn. 0115-KDIT1.4011.881.2021.1.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, zgodnie z którym wydatki poniesione przez niego z tytułu najmu mieszkania bliżej siedziby kontrahenta stanowią koszt uzyskania przychodu. Czego dotyczyła sprawa? Podatniczka prowadziła jednoosobową działalność gospodarczą, której przedmiotem była działalność prawnicza. Działalność podatniczki stanowiła jej jedyne źródło dochodu. Siedziba działalności mieściła się w miejscowości A, w której podatniczka była również zameldowana. Ze względu na specyfikę zawodu oraz kształt rynku prawniczego w miejscu siedziby działalności podatniczka zmuszona była do poszukiwania klientów poza miejscem siedziby prowadzonej działalności. Na podstawie umowy o współpracę podatniczka nawiązała współpracę z kontrahentem,...

Continue reading

Nadzwyczajność zmiany stosunków a ryzyko kontraktowe w dacie zawarcia umowy

Nadzwyczajność zmiany stosunków a ryzyko kontraktowe w dacie zawarcia umowy

Podstawowym problem, jaki pojawia się na gruncie tzw. klauzuli rebus sic stantibus jest pytanie gdzie leży granica pomiędzy nadzwyczajną zmianą stosunków, która aktualizuje zastosowanie przepisu art. 3571 k.c. a ryzykiem kontraktowym, które winno być wzięte pod uwagę w dacie zawarcia umowy.   Analiza tego, gdzie ta granica przebiega stała się przedmiotem setek orzeczeń zapadłych na gruncie różnych stanów faktycznych. W świetle licznych opracowań w przedmiotowym zakresie należy stwierdzić, że stanowcza odpowiedź na pytanie o identyfikację przywołanej granicy jest niemożliwa, jako że jej położenie zależy po prostu od uwarunkowań danego stanu faktycznego, który odnosi się zarówno do okoliczności dot. momentu kontraktowania, jak i...

Continue reading

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Zarząd czy rada dyrektorów? Innowacje prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna będąca nową spółką kapitałową funkcjonuje już w naszym porządku prawnym od pewnego czasu. Stała się ona atrakcyjną alternatywą dla prowadzenia biznesu, w szczególności dla startupów oraz firm high-tech, dla których z założenia miała być przeznaczona. Ten nowy twór prawny łączy w sobie elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, wprowadzając jednocześnie możliwości przeznaczone do tej pory dla spółek osobowych. Prostą spółkę akcyjną możemy założyć przez system s-24, co nie jest możliwe w przypadku spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej. Nie mamy w niej kapitału zakładowego, a akcyjny, którego minimalna wysokość wynosi 1 zł. Akcje w PSA mogą zostać objęte...

Continue reading

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 1 stycznia 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 2123). Zgodnie z art. 12 ust. 1 przywołanej Ustawy, przepisy nowelizujące, które przewidują o objęciu spółek komandytowych podatkiem CIT mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r., a w stosunku do spółek komandytowych,  które podjęły decyzję o odroczeniu objęcia opodatkowaniem CIT od 1 maja 2021 r. Statystyki potwierdzają, że...

Continue reading

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego i jego wpływ na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

Wszczęcie postępowania karno-skarbowego i jego wpływ na termin przedawnienia zobowiązania podatkowego

Jedną z przesłanek braku rozpoczęcia, a w praktyce częściej spotykanego zawieszenia biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania. Jest to wygodna instytucja, z której organy korzystają coraz częściej, w szczególności w sytuacji gdy zbliża się upływ terminu przedawnienia. Znamienne jest to, że zwykle postępowania nie toczą się wyłącznie w podstawowym czasie wyznaczonym przepisami, a rozciągają się w czasie (bez względu na to czy ma to faktyczne podstawy, czy też wynika z okoliczności w istocie nie związanych...

Continue reading

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nieugięty w sprawie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nieugięty w sprawie amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r.

W wydanej 15 lutego 2022 r. interpretacji indywidualnej pod sygnaturą 0115-KDIT3.4011.32.2022.1.AW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał za nieprawidłowe stanowisko podatnika zgodnie, z którym naruszające konstytucyjną zasadę praw nabytych przepisy przejściowe Polskiego ładu uniemożliwiające po 1 stycznia 2023 r. kontynuację amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych nabytych przed 1 stycznia 2022 r. nie powinny mieć zastosowania, zaś podatnik powinien mieć możliwość dokończenia amortyzacji lokalu mieszkalnego nabytego przed 1 stycznia 2022 r. Problematyczne przepisy przejściowe Celem zarysowania problemu należy wskazać, że w ramach pakietu zmian zaserwowanego nam w ramach Polskiego ładu w ustawach o podatkach dochodowych (PIT i CIT), w kręgu wyłączeń z amortyzacji...

Continue reading

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki w kontekście wejścia w życie „Polskiego Ładu”

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki w kontekście wejścia w życie „Polskiego Ładu”

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu weszły w życie przepisy prawne, które zrewolucjonizowały system podatkowy. Zmiany te odczuli także przedsiębiorcy, którzy poszukują alternatyw dla prowadzonych biznesów w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmian podatkowych. W odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie zarządu jeszcze do niedawna mogli uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swoich funkcji bez obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ten stan rzeczy diametralnie zmienił Nowy Ład, który nałożył na członków zarządu obowiązek odprowadzania 9% składki zdrowotnej z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Instytucją prawną, która może minimalizować negatywne skutki powyższych zmian są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników...

Continue reading

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Często spadkobiercy stają przed dylematem, w jaki sposób odrzucić niechciany spadek w imieniu dziecka. Czy jeśli ja odrzucę spadek, to automatycznie nie przyjmie go również moje dziecko? Niestety samo odrzucenie spadku przez rodzica nie sprawi, że z dziedziczenia wyłączone zostanie dziecko. Konieczne jest złożenie oświadczenia również w jego imieniu. Jak to zrobić? Zgodnie z treścią art. 101 § 3 k.r.o.: „rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na dokonywanie takich czynności przez dziecko.”. Złożenie oświadczenia spadkowego jest przykładem takiej czynności. Przede wszystkim, należy zwrócić się pisemnie do sądu o wydanie postanowienia w przedmiocie...

Continue reading

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki w kontekście wejścia w życie „Polskiego Ładu”

Powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników na rzecz spółki w kontekście wejścia w życie „Polskiego Ładu”

Od 1 stycznia 2022 roku w ramach tzw. Polskiego Ładu weszły w życie przepisy prawne, które zrewolucjonizowały system podatkowy. Zmiany te odczuli także przedsiębiorcy, którzy poszukują alternatyw dla prowadzonych biznesów w celu zminimalizowania negatywnych skutków zmian podatkowych. W odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, członkowie zarządu jeszcze do niedawna mogli uzyskiwać wynagrodzenie z tytułu sprawowania swoich funkcji bez obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ten starz rzeczy diametralnie zmienił Nowy Ład, który nałożył na członków zarządu obowiązek odprowadzania 9% składki zdrowotnej z tytułu pełnionej przez nich funkcji. Instytucją prawną, która może minimalizować negatywne skutki powyższych zmian są powtarzające się świadczenia niepieniężne wspólników...

Continue reading

Naruszenie ochrony danych osobowych, postępowanie w razie wystąpienia naruszeń i ich skutki

Naruszenie ochrony danych osobowych, postępowanie w razie wystąpienia naruszeń i ich skutki

Większość podmiotów gospodarczych ma świadomość istnienia przepisów regulujących ochronę danych osobowych i konieczności ich wdrożenia w prowadzonej przez siebie działalności. Jednak po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i procedur, przeszkoleniu pracowników i wypełnieniu obowiązków informacyjnych, nie każdy wie jak postąpić w razie, gdy dojdzie do wystąpienia naruszeń w ochronie przetwarzanych danych osobowych.

Dezaktywowanie gniazda elektrycznego przy miejscu postojowym przez wspólnotę mieszkaniową pomimo braku podjęcia uchwały. Jak się bronić?

Dezaktywowanie gniazda elektrycznego przy miejscu postojowym przez wspólnotę mieszkaniową pomimo braku podjęcia uchwały. Jak się bronić?

Mieszkanie w budynku wielolokalowym wiąże się z wygodą i wieloma korzyściami, natomiast może wiązać się również z problemami. W takiej sytuacji oddajemy bowiem część władztwa dotyczącego naszej nieruchomości wydzielonemu podmiotowi, tj. wspólnocie mieszkaniowej, która najczęściej zarządzana i administrowana jest przez wyspecjalizowany podmiot. W takiej sytuacji narażamy się na podjęcie decyzji dotyczących naszej nieruchomości wbrew naszej woli. Wszystko jest w porządku jeżeli decyzje te są podejmowane w oparciu o wolę mieszkańców, zgodnie z przepisami prawa. Coraz częściej w obrocie zdarzają się jednak sytuacje, że wspólnoty mieszkaniowe podejmują decyzje w imieniu właścicieli, które nie są oparte o uchwałę, a ingerują w prawo do korzystania...

Continue reading

Nowy rok – stare inwestycje, a podatek tuż za rogiem

Nowy rok - stare inwestycje, a podatek tuż za rogiem

Kupuj tanio, sprzedawaj drogo – cel każdego inwestora, który nie zawsze udaje się w pełni zrealizować, co nie oznacza że nie warto do niego dążyć. Każdy, kto przeżył swoją przygodę z giełdą chociaż przez moment miał wyobrażenie chwili, w której jego akcje rosną, sprzedaje w szczycie i inkasuje pokaźną kwotę. Jednak chwilę radości może zepsuć termin, który co roku zaskakuje podatników – termin na złożenie zeznania podatkowego i zapłatę podatku.

Obowiązki wynikające z przepisów RODO i skutki ich naruszenia

Obowiązki wynikające z przepisów RODO i skutki ich naruszenia

Każdy z nas słyszał i z pewnością zetknął się z pojęciem RODO. N­­­­­­­­­­­ie każdy jednak wie, z czym wiąże się jego wejście do naszego porządku prawnego. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, jest to ogólne rozporządzenie o ochronie danych obowiązujące w Unii Europejskiej regulujące przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób fizycznych w UE przez osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i organizacje. W jego zakres nie wchodzi przetwarzanie danych osobowych dotyczących osób zmarłych ani...

Continue reading

Szybka ścieżka rozwiązania prostej spółki akcyjnej

Szybka ścieżka rozwiązania prostej spółki akcyjnej

Prosta spółka akcyjna („P.S.A.”) jest nową formą prowadzenia działalności funkcjonującą od 1 lipca 2021 r. Pomimo jej krótkiej „kariery”, niektórzy założyciele już myślą o jej rozwiązaniu. Jak każdą spółkę kapitałową, tak i P.S.A. można wykreślić z rejestru przedsiębiorców po przeprowadzeniu procedury likwidacyjnej. Zaletą P.S.A. jest jednak możliwość skorzystania także ze znacznie szybszej ścieżki – rozwiązania P.S.A. bez procedury likwidacyjnej.   Instytucją, która nie występuje na gruncie przepisów o innych spółkach kapitałowych (sp. z o.o. i S.A.), jest możliwość przejęcia mienia P.S.A. przez oznaczonego akcjonariusza (zwanego akcjonariuszem przejmującym), z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy spółki. Specyfika spółek typu start-up, dla których dedykowane było...

Continue reading

Klauzula wykonalności przeciwko wspólnikom spółki

Odrzucenie spadku przez małoletnich

Po przeprowadzeniu postępowania sądowego i uzyskaniu tytułu wykonawczego przeciwko spółce, może okazać się, że egzekucja z majątku spółki będzie bezskuteczna. Nie oznacza to jednak, że droga Wierzyciela do odzyskania jego należności została zamknięta. Ustawodawca przewidział bowiem w kodeksie postępowania cywilnego możliwość nadania klauzuli wykonalności wobec wspólników spółki, przeciwko której pierwotnie wydane zostało orzeczenie.

Natura stosunku ubezpieczenia a niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego praktyki towarzystw ubezpieczeniowych

Natura stosunku ubezpieczenia a niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego praktyki towarzystw ubezpieczeniowych

Umowa ubezpieczenia jest umową nazwaną zdefiniowaną w kodeksie cywilnym w przepisach art. 805 i n. k.c.  Przepisy te w dużej mierze są imperatywne i w sposób ostry określają naturę stosunku ubezpieczenia. Oznacza to, że dla zachowania ważności umowy ubezpieczenia konieczne jest takie sformułowanie warunków ubezpieczenia przez towarzystwo ubezpieczeń, które nie jest sprzeczne z przepisami kodeksu cywilnego w zakresie przepisów o charakterze imperatywnym.

Czy Polski ład i obniżka stawki ryczałtu dla usług związanych z IT zmieni praktykę KIS w zakresie interpretacji dotyczących IP BOX?

Czy Polski ład i obniżka stawki ryczałtu dla usług związanych z IT zmieni praktykę KIS w zakresie interpretacji dotyczących IP BOX?

Pakiet zmian podatkowych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. przewiduje obniżkę z 15% do 12% stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla szeregu usług związanych z IT m.in. usług związanych z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1). Spowodowany tą zmianą i dostrzegalny już spadek zainteresowania IP BOX’em może skutkować zmianą podejścia KIS w zakresie rozpatrywanych wniosków o interpretację dotyczących tej ulgi.

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej

Brak faktycznego doręczenia korespondencji sądowej za pośrednictwem Portalu Informacyjnego w świetle ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842 ze zm.).

Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

Ulga IP BOX. Dyrektor KIS jednak odpowie na pytania dotyczące działalności badawczo-rozwojowej

Obecna praktyka Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w zakresie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych dotyczących ulgi IP BOX, wskazuje iż Organ przerzuca na wnioskodawców ciężar ustalenia/wskazania, czy prowadzona przez nich działalność stanowi działalność badawczo-rozwojową. Kluczowe jest ustalenie przez organ, czy działalność podatnika jest działalnością badawczo-rozwojową Powyższa okoliczność jest istotna ponieważ wciągnięcie jej do stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego wniosku o wydanie interpretacji pozbawia wnioskodawcę ochrony w tym zakresie. Tj. organ w każdym momencie w toku kontroli może zakwestionować fakt prowadzenia przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, a tym samym prawo do stosowania ulgi IP BOX. Kluczowe jest zatem, aby to Organ w wydanej interpretacji indywidualnej ocenił i...

Continue reading

Uchybienie i przywrócenie terminu procesowego. Przedłużanie terminów sądowych

Uchybienie terminowi procesowemu i możliwość jego przywrócenia. Przedłużanie terminów sądowych.

W toczących się postępowaniach sądowych zdarzają się niekiedy sytuacje, w których strona nie dokona czynności procesowej w wyznaczonym przez Sąd terminie. Kodeks postępowania cywilnego przewiduje możliwość przywrócenia terminu do dokonania takiej czynności, np. złożenia pisma procesowego - w określonych przypadkach. Ustawodawca opisał wskazane czynności w Rozdziale 5. Należy pamiętać, że czynności podejmowane po upływie oznaczonego przez Sąd terminu, pozostają bezskuteczne. Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. „Jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, Sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu.”, dalsza część omawianego przepisu wskazuje jednocześnie, że: „Przywrócenie nie jest dopuszczalne, jeżeli uchybienie terminu nie pociąga...

Continue reading

Celowość kształtowania w umowie spółki z o.o. postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Celowość kształtowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Celowość kształtowania w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością postanowień w zakresie dziedziczenia udziałów

Udziały wspólnika w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością co do zasady podlegają dziedziczeniu na równi z innymi składnikami majątku zmarłego na podstawie przepisów kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że umowa spółki nie stanowi inaczej.

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Udzielenie pożyczki spółce przez jej członka zarządu

Gdy członek zarządu planuje pożyczyć spółce z o.o. pieniądze na jej rozwój, należałoby najpierw dopełnić formalności związanych z uzyskaniem wymaganych zgód korporacyjnych i ustaleniem prawidłowej reprezentacji spółki. Zgodnie z art. 15 § 1 KSH: „Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.” W pierwszej kolejności należałoby zwołać zgromadzenie wspólników spółki, podczas którego zostanie podjęta uchwała wyrażająca zgodę na zawarcie przez członka zarządu umowy pożyczki ze spółką. W przypadku braku takiej...

Continue reading

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Sukces Kancelarii w negocjacjach ugodowych na tle sporu korporacyjnego

Miło nam poinformować, że dzięki staraniom Kancelarii, udało się zakończyć kilkuletni spór korporacyjny pomiędzy mniejszościowym i większościowym wspólnikiem prężnie rozwijającej się spółki z branży, na którą nie możemy wskazać z uwagi na postanowienia ugodowe. Spór zakończył się podpisaniem ugody, na mocy której nasz Klient uzyskał 10-krotnie wyższe świadczenie za odejście ze spółki, niż początkowo składana mu oferta. Spór zaczął się od złożenia przez naszego Klienta rezygnacji z zarządu spółki, z uwagi na odmienną od drugiego członka zarządu wizję dalszego prowadzenia biznesu. Różnice były nie do pogodzenia, więc nasz Klient planował odejść ze spółki nie tylko jako członek zarządu, ale także jako...

Continue reading

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

Kontrola i efektywne działanie rad nadzorczych

Efektywne prowadzenie przez radę nadzorczą jako wewnętrzny organ nadzoru spółki wymaga, aby posiadała ona bieżący dostęp do rzetelnych oraz kompletnych o niej informacji. W praktyce, oddzielenie organu zarządzającego i nadzorczego, może rodzić problemy związane z przepływem informacji między nimi, w związku z czym należy uznać za zasadne proponowane przez Nowelizację zmiany zwiększające i konkretyzujące obszary działań rad nadzorczych. W Nowelizacji zawarto przepisy wyposażające rady nadzorcze w nowe kompetencje takie jak m.in.: obowiązek oceny sprawozdań (w przypadku prostej spółki akcyjnej również ich prawidłowości i rzetelności) zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami...

Continue reading

Polski Ład z podpisem Prezydenta – najistotniejsze zmiany

Polski Ład z podpisem Prezydenta

Dziś swój podpis na ustawie Polski Ład złożył Prezydent Andrzej Duda. Oznacza to, że nowe przepisy podatkowe z pewnymi wyjątkami, mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r. Ustawa wprowadza zmiany w 26 ustawach. Do najistotniejszych zmiany wprowadzonych w drodze ustawy można zaliczyć: podwyższenie kwoty wolnej od podatku dochodowego od osób fizycznych do 30 000 zł; podwyższenie do 120 000 zł kwoty, po której przekroczeniu ma zastosowanie stawka podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32%; rozszerzenie katalogu zwolnień od podatku dochodowego od osób fizycznych o określone przychody, w tym o przychody podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,...

Continue reading

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

PRAWNOKARNA OCHRONA WIERZYCIELI

Przepisy penalizujące przestępstwa na szkodę wierzycieli ujęte zostały w art. 300-302 k.k. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca umieścił je w rozdziale XXXVI – dotyczącym przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Oznacza to, że regulacja prawnokarna odnosi się do naruszeń takich stosunków zobowiązaniowych pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, które dotyczą obrotu gospodarczego. Prawo karne będzie mogło być zatem zastosowane, nie tylko gdy nie dojdzie do wykonania zobowiązania przez dłużnika, ale też jeśli dłużnik jednocześnie w jakiś sposób przyczynił się do poszkodowania wierzyciela. Penalizowane w art. 300- 302 k.k. są przede wszystkim następujące działania: pozbywanie się przez dłużnika składników majątkowych (m.in. poprzez niszczenie ich,...

Continue reading

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Prawo ochronne na znak towarowy oraz przysługujące roszczenia w razie jego naruszenia

Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy stwierdza się przez wydanie świadectwa ochronnego na znak towarowy oraz poprzez wpis do rejestru znaków towarowych. Uprawniony może wskazać, że jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znaku towarowego litery "R" wpisanej w okrąg. Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Prawo ochronne na znak towarowy przedłuża się o dalsze 10 lat ochrony,...

Continue reading

Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja

Wizerunek jako dobro osobiste chronione prawem i jego komercjalizacja

Wizerunek jest dobrem osobistym, na który składają się cechy pozwalające odróżnić czy scharakteryzować daną osobę. W prawie definicja wizerunku jednak jako taka nie występuje. Przyjmuje się, że jest to podobizna osoby utrwalona w postaci obrazu, rysunku, fotografii bądź sposób percepcji danej osoby. Wizerunek ujęty został w katalogu dóbr osobistych wymienionych w kodeksie cywilnym, objętych ochroną wynikającą z art. 23 i 24, jednak kluczowym przepisem jest art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który stanowi, że rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. Nie...

Continue reading

Nowelizacja KSH: Zmiany w zakresie odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych

Odpowiedzialność członków zarządów i rad nadzorczych

Rządowy projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych, po zeszłotygodniowym pierwszym czytaniu w Sejmie, w połowie października ma trafić do sejmowej podkomisji. Proponowaną przez autorów nowelizacji nowością ma być oparcie odpowiedzialności zarówno członków zarządów jak i członków rad nadzorczych ma tzw. zasadzie business judgement rule (biznesowej oceny sytuacji). Wprowadzenie tejże zasady ma za zadanie pozwolić przesądzić o wyłączeniu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółce wskutek decyzji organów, które okażą się błędne, o ile były one podejmowane w granicach uzasadnionego ryzyka biznesowego w oparciu o adekwatne do okoliczności informacje. Proponowana zmiana stanowi normatywne dostrzeżenie tego, że ryzyko jest jednym z nieodzownych elementów prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki...

Continue reading

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego? Pospiesz się, jeżeli chcesz je sprzedać bez podatku dochodowego

Przedsiębiorco planujesz wykup auta z leasingu do majątku prywatnego?

Tylko przedsiębiorcy, którzy do 31 grudnia 2021 roku zdecydowali się na wykup leasingowanego auta do majątku prywatnego będą mogli dokonać jego sprzedaży bez podatku dochodowego po upływie pół roku od wykupu auta. Tak wynika z przepisów przejściowych, które znalazły się w projekcie Polskiego Ładu. Jak jest dotychczas Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o PIT, przedsiębiorcy którzy zdecydowali się na wykup auta z leasingu do majątku prywatnego podatek dochodowy z tytułu sprzedaży tego auta zapłacą pod warunkiem, że sprzedaż nastąpi przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie auta (art. 10 ust. pkt 8 ustawy o PIT). A...

Continue reading

Zalety i wady spółki komandytowej – czy warto ją zakładać?

Zalety i wady spółki komandytowej

Jednym z rodzajów osobowych spółek prawa handlowego jest spółka komandytowa. Spółka ta nie ma co prawda osobowości prawnej, ale może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Czy warto zdecydować się na tę formę prowadzenia działalności gospodarczej? Zalety spółki komandytowej Ograniczona odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki Spółkę komandytową muszą utworzyć co najmniej dwaj wspólnicy, z których jeden jest komplementariuszem, a drugi komandytariuszem. Komandytariusz odpowiada za zobowiązania spółki wobec jej wierzycieli tylko do wysokości sumy komandytowej, a więc ustalonej w umowie spółki kwoty pieniężnej. Niewielki koszt założenia spółki Przepisy Kodeksu...

Continue reading

Sukces Zespołu Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy

Miło nam poinformować, że Kancelaria HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy doradzała przy transakcji podwyższenia kapitału w ramach pierwszej rundy finansowania platformy QTIC.AI budowanej przez Inspections Worldwide sp. z o.Sukces Zespołu Kancelarii HWW Hewelt Wojnowski i Wspólnicy o. Projekt ma na celu stworzenie pierwszej, wspieranej przez AI, globalnej platformy do zarządzania jakością przemysłową oraz optymalizacji czasowej i kosztowej procesów inspekcyjnych. Usługi świadczone przez Kancelarię obejmowały kompleksowe doradztwo transakcyjne związane z przystąpieniem do spółki nowych inwestorów, w tym obsługę negocjacji, sporządzenie całości niezbędnej dokumentacji transakcyjnej. Obsługę transakcji przeprowadził zespół Kancelarii w składzie: mec. Damian Wojnowski, LL.M., mec. Mikołaj Hewelt oraz mec. Aleksandra Zielonka, którzy...

Continue reading